Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3082/KH-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 66-KH/TU NGÀY 21/5/2019 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 99-QĐ/TU NGÀY 03/10/2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG VỀ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KHUNG ĐỂ CÁC CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SUY THOÁI, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường, thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ những nội dung công việc, trách nhiệm và phương thức tiến hành ở các cấp, các ngành, ở từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện những nội dung, hình thức công khai để Nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phát huy vai trò của Nhân dân; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

2. Yêu cầu

- Việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên, Kế hoạch này của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn triển khai của cơ quan có thẩm quyền để tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý bằng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả, tránh hình thức. Thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với tổ chức đảng và cấp ủy, nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên và Kế hoạch này của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Các nội dung công khai để Nhân dân biết và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng

2.1. Công khai 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm đối tượng gồm: 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 19 điều quy định đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hóa, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.2. Công khai kết luận thanh tra, kiểm tra, kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân:

- Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai đầy đủ các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử theo đúng quy định; kịp thời xử lý và công khai kết quả giải quyết đối với các vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận quan tâm thuộc phạm vi lĩnh vực ngành hoặc địa phương mình quản lý; tổ chức họp báo theo quy định hoặc tham gia các buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh tổ chức theo yêu cầu để kịp thời công khai, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đối với các vấn đề dư luận đang quan tâm.

- Văn phòng UBND tỉnh công khai kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, công khai các quyết định giải quyết khiếu nại trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện việc công khai kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên Cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở theo đúng quy định. Việc công khai đảm bảo kịp thời, thuận tiện cho tổ chức, công dân truy cập, xem xét thông tin nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.3. Công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở, cơ quan, đơn vị kết quả xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.4. Công khai nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của Nhân dân:

- Các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai hòm thư góp ý tại trụ sở của cơ quan, đơn vị, địa phương và những cơ quan, đơn vị trực thuộc, công khai địa chỉ hộp thư điện tử (hoặc địa chỉ truy cập phần mềm nếu có) để tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý của Nhân dân, đặc biệt là các đối với cơ quan, đơn vị thường xuyên giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp các ý kiến góp ý tiếp nhập từ các nguồn khác nhau gửi đến và kết quả xử lý, giải quyết đối với từng ý kiến để công khai đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương. Trường hợp nhận được ý kiến góp ý của Nhân dân thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội thì ngoài việc công khai như nêu trên, các cơ quan, đơn vị còn phải phúc đáp kịp thời kết quả xử lý cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.5. Công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị quy trình, thủ tục giải quyết công việc; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức và công dân.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.6. Theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ, công chức, viên chức công khai Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và người kê khai theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: theo định kỳ hàng năm.

2.7. Thực hiện trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người dân và các doanh nghiệp:

Trên cơ sở Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện và chỉ đạo cụ thể hóa quy định về trách nhiệm giải trình trong Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị đế thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ và Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Thường xuyên đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm giải trình, tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.8. Trên cơ sở Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các nhiệm vụ sau: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; tinh giản bộ máy, biên chế; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo thành công của cải cách hành chính; trong đó tập trung chú trọng cải cách thủ tục hành chính đảm bảo xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.9. Trên cơ sở Kế hoạch số 2592/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019. Các cơ quan, đơn vị thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo kế hoạch đề ra và phù hợp với nguồn nhân lực được phân bổ.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Giải quyết những vấn đề phản ánh, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và trả lời kết quả giải quyết những vấn đề phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định

- Các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải giải quyết, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội khi được chuyển đến; kết quả xử lý, giải quyết phải công khai theo phân cấp quản lý và báo cáo UBND tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết cua các cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; bố trí ngân sách bảo đảm phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định của người đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật tiếp công dân (UBND cấp tỉnh định kỳ 01 tháng 02 ngày, UBND cấp huyện định kỳ 01 tháng 02 ngày, UBND cấp xã định kỳ 01 tháng 04 ngày).

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

6. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng cơ chế và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên và Kế hoạch này của UBND tỉnh; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện cho phù hợp; phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sát với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm; định kỳ báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Chủ động, kịp thời rà soát, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả nhưng trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ, rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sát ở cơ sở và gần dân cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân và các doanh nghiệp.

2. Sở Nội vụ

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch hàng năm và giai đoạn; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

4. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên phủ; Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hỉnh tỉnh, Báo Điện Biên phủ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình đăng tải, phản ánh kịp thời kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên và Kế hoạch này của UBND tỉnh đảm bảo theo quy định. Giao Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội theo quy định.

5. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trong Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên và Kế hoạch này của UBND tỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Điện Biên phủ;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn