Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH BẮC KẠN
BCĐ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/KH-BCĐ

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bắc Kạn;

Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Bắc Kạn.

2. Mục tiêu cụ thể, chỉ số đạt được

2.1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

- 100% lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố và các sở, ban, ngành hiểu biết về quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- 75% người dân trong cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2.2. Xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá các cấp.

- Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Ít nhất 60% cơ quan nhà nước của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

- Ít nhất 30% nhân viên y tế trường học, trạm y tế được tập huấn về xây dựng môi trường không thuốc lá.

- 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; duy trì 20 mô hình điểm trường học “Không khói thuốc lá”.

- Trường Cao đẳng cộng đồng, Trường Trung cấp nghề dân tộc Nội trú thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà, cấm hút thuốc lá trong nhà và trong phạm vi khuôn viên nhà trường.

- 100% đơn vị y tế thực hiện quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị và trong đó 80% đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc.

- 50% doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

- Tổ chức ít nhất 01 sự kiện thể thao với chủ đề thể thao không khói thuốc.

- Tiếp tục duy trì, củng cố mô hình bệnh viện, trường học, nhà hàng “Không khói thuốc lá” tại 41 cơ sở y tế, trường học, nhà hàng đã thực hiện năm 2015.

2.3. Tăng cường năng lực cho các cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, cán bộ thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

- Ít nhất 150 Thanh tra y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, huyện, Công an xã, phường, thị trấn, Công an viên được tập huấn về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Tổ chức 4 đợt thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 20% sở, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, 50% Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và 20% đơn vị trực thuộc, 50% các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, 5% trường học các cấp, 5 nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá các sở, ngành, huyện, thành phố để chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hội nghị tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của hành vi hút thuốc lá, lợi ích của xây dựng môi trường không thuốc lá

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, đài truyền thanh ba cấp về pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, xã hội.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực như: Tuyên truyền lưu động, nói chuyện chuyên đề, hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, qua tranh, ảnh, pano, áp phích, các sự kiện văn hóa, thể thao …

- Sản xuất, cấp phát tài liệu truyền thông cho các đơn vị.

3. Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt tại các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; kịp thời biểu dương, khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể.

- Xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, các đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, cơ sở kinh doanh, trên các phương tiện giao thông.

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức ký cam kết tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm theo quy định.

4. Tập huấn cho các cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, cán bộ thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, cách từ bỏ thuốc lá và các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá các sở, ngành, đoàn thể, cán bộ y tế, giáo viên.

- Tổ chức tập huấn cho Thanh tra văn hóa, Công an về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thành lập các đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học, nhà hàng và cá nhân kinh doanh thuốc lá.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với hoạt động tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tập huấn, sản xuất tài liệu truyền thông: Kinh phí hoạt động được Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế hỗ trợ.

2. Đối với hoạt động xây dựng mô hình “Môi trường không khói thuốc lá” và tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, viên chức: Sử dụng từ nguồn kinh phí của các đơn vị.

3. Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát: Sử dụng một phần kinh phí hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và kinh phí hoạt động được đối ứng từ nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh; có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ…theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại hành vi hút thuốc lá.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe ký kết hợp đồng với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế).

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương, đơn vị bổ sung tiêu chí phòng, chống tác hại của thuốc lá vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đưa quy định hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám tang, đám cưới, lễ hội vào hương ước, quy ước của các thôn bản, tổ phố, khu dân cư.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình không khói thuốc lá tại các nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch.

- Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ… theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Truyền thông cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật.

- Phối hợp với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổ chức ít nhất 01 sự kiện thể thao không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan cho học sinh, sinh viên và cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo.

- Chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc lá, thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; trong năm 2016: 100% trường mầm non và tiểu học, ít nhất 50% trường trung học cơ sở và 10 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; tiếp tục duy trì mô hình điểm “Trường học không khói thuốc lá” tại 20 trường đã xây dựng năm 2016.

4. Sở Thông tin - Truyền thông

Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn và hệ thống thông tin cơ sở:

- Phối hợp với Sở Y tế bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin bài nhằm tuyên truyền rộng rãi về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá; đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên xuất bản phẩm.

5. Sở Công Thương

Chỉ đạo công tác quản lý lưu thông thuốc lá, kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chống các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, in nhãn cảnh báo trên bao bì thuốc lá, địa điểm bán thuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan sắp xếp tổ chức, quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá.

- Phối hợp với Sở Y tế duy trì 03 mô hình điểm tại nhà máy, cơ sở sản xuất trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.

6. Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm của các sở, ngành, huyện, thành phố theo Luật Ngân sách hiện hành dành cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp quản lý, hướng dẫn tài chính triển khai các hoạt động, chương trình từ hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá.

7. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận tải hành khách, bến xe theo quy định của Luật. Trong năm 2016, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát 50% doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành Công an, Quân đội; ban hành quy định cán bộ Công an, Quân đội không hút thuốc khi làm nhiệm vụ.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý. Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế cơ quan, đơn vị, phát động phong trào thi đua "Công sở không khói thuốc".

- Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 01 sự kiện thể thao với chủ đề “Thể thao không khói thuốc”.

- Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp với Sở Y tế tiếp tục duy trì xây dựng mô hình điểm “Nhà hàng không khói thuốc” tại Nhà hàng Thanh niên.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chủ động huy động nguồn lực, bố trí ngân sách đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương.

- Chỉ đạo và đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các khu phố, tổ dân phố.

- Thành lập các đội kiểm tra liên ngành tuyến huyện, tổ chức kiểm tra đánh giá và xử lý vi phạm thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn. Định kỳ báo cáo cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp nghiêm túc; định kỳ báo cáo kết quả hoạt động về Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (qua Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh, email: damtrungbk@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh (p/h chỉ đạo);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm TTGDSK, Sở Y tế;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Cảnh.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Duy Hưng