Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2959/KH-UBND

Hà Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác gia đình; tạo sự đồng thuận trong cộng đồng xã hội, trong các gia đình thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

2. Yêu cầu

- Quá trình triển khai phải bám sát nội dung, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch với các nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương, đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tôn vinh những giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình; giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi. Phấn đấu đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu sau:

a) Có 80% trở lên hộ gia đình được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.

b) Có 80% học sinh, sinh viên; 50% thanh niên khu vực nông thôn; 80% cán bộ công chức, viên chức, công nhân, người lao động tại các cụm, khu công nghiệp; 100% cán bộ, chiến sỹ độ tuổi thanh niên trong các lực lượng vũ trang được tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung về giáo dục đời sống gia đình.

c) Có 60% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Công đoàn các cấp tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và công đoàn viên.

III. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giáo dục đời sống gia đình, gắn với các thiết chế văn hóa ở cơ sở và các Trung tâm giáo dục cộng đồng.

3. Xây dựng, biên soạn và cung cấp các tài liệu giáo dục đời sống gia đình cho cơ sở. Chú trọng cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức, từng thời điểm phù hợp đến các thành viên gia đình; tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân đang lao động trong các cụm, khu công nghiệp.

4. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục đời sống gia đình trong các đoàn thể quần chúng, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các cụm, khu công nghiệp.

5. Hình thành mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, đội ngũ báo cáo viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình. Ưu tiên nguồn lực và các hoạt động vùng nông thôn, vùng khó khăn, tôn giáo; tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tham gia học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với việc giáo dục đời sống gia đình. Nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác gia đình thông qua việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý, hướng dẫn giáo dục đời sống gia đình.

- Lồng ghép việc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục đời sống gia đình với kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 12/7/2013 về thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về công tác gia đình nói chung và giáo dục đời sống gia đình nói riêng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

Đa dạng hóa hình thức truyền thông, vận động về xây dựng gia đình, giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình; Nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán hành vi bạo lực gia đình, những hủ tục ảnh hưởng đến đời sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

3. Tăng cường công tác phối hợp trong giáo dục đời sống gia đình

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các ngành, các đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giáo dục đời sống gia đình.

4. Xã hội hóa các hoạt động giáo dục đời sống gia đình

- Đề cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, đoàn thể và địa phương.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể, dòng họ, cá nhân vào việc hỗ trợ nguồn lực để giáo dục đời sống gia đình; hoặc tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, người lao động và cộng đồng tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ ngân sách Nhà nước cho công tác gia đình theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; từ nguồn tài trợ, huy động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí thực hiện vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật về ngân sách, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác gia đình về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, giáo dục đời sống gia đình.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền, nội dung, tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình cho các cơ quan tuyên truyền, báo chí của tỉnh và cơ sở.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình, giáo dục về giới tính vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại các Trung tâm học tập cộng đồng, kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở và các tổ chức khuyến học.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội tham gia các hoạt động giáo dục đời sống gia đình; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình.

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình hành động ngoại khóa của học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức truyền thông tuyên truyền thực hiện nghiêm Luật Hôn nhân và gia đình; đẩy mạnh thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt tại đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, ưu tiên đối tượng là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp quản lý, định hướng thông tin đối với các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền của đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam về giáo dục đời sống gia đình.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng thời lượng, tần suất, mở chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đời sống gia đình.

7. Các Sở, ban, ngành khác

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, cụ thể hóa nội dung của Kế hoạch vào chương trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Định hướng thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan tuyên truyền, cơ quan báo chí, các tạp chí và các cộng tác viên của tỉnh.

9. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tình, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên khác

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên, đoàn viên, công đoàn viên về kỹ năng sống, kỹ năng làm cha, mẹ, cách ứng xử mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng; xây dựng gia đình là môi trường an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.

- Lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào do các tổ chức đoàn thể phát động.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đời sống gia đình; đưa các mục tiêu, nội dung của kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bố trí ngân sách và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng, hệ thống Trung tâm văn hóa, thể thao cơ sở; tạo điều kiện để phát triển và duy trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ về gia đình.

- Hình thành mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên giáo dục đời sống gia đình ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên và công tác viên cấp huyện, cấp xã và cơ sở.

- Tăng cường truyền thông về giáo dục đời sống gia đình trên hệ thống đài truyền thanh 3 cấp ở cơ sở; Theo dõi, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch tại cơ sở.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện, hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 5/12./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP(2); KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm