Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH BẮC NINH NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 1819/CT-BNN-PCTT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống bão, lũ năm 2021.

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 119-KL/TU ngày 29/4/2021 về Kế hoạch PCTT và TKCN tỉnh Bắc Ninh năm 2021.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 502/TTr-SNN-CCTL ngày 20/4/2021 về việc ban hành kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống thiên tai góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) để ứng phó kịp thời đối với các loại thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, điều hành

- Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác PCTT & TKCN năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

- Tổng kết công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020, triển khai nhiệm vụ thu Quỹ năm 2021.

- Triển khai, phổ biến và ban hành các văn bản thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác PCTT & TKCN. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản có liên quan đến công tác PCTT và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với quy định hiện hành.

- Xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021- 2025 theo quy định, các phương án phòng, chống, ứng phó với các loại thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai.

2. Công tác kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các ngành để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ PCTT & TKCN ở mỗi cấp, mỗi ngành, đặc biệt là cấp cơ sở.

- Rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các ngành. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN bảo đảm chế độ thông tin báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các ngành.

3. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin tuyên truyền

- Phát hành các bản tin dự báo về tình hình khí tượng, thủy văn hàng ngày, tuần, tháng, mùa; các cảnh báo lũ; các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Lắp đặt hệ thống cảnh báo, nâng cấp trang thiết bị cho cơ quan Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh nhằm từng bước nâng cao năng lực công tác dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để chủ động phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có thể gây ra.

- Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo thời tiết, các chủ trương, chỉ thị, văn bản về công tác PCTT. Đồng thời phổ biến cho nhân dân các kiến thức, kinh nghiệm trong việc chủ động phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, truyền hình, facebook, Viber… và các hình thức khác.

- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ PCTT & TKCN đặc biệt vào thời gian trong và sau thiên tai.

4. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở địa bàn cấp thôn, xã các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

- Văn phòng thường trực thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai cho cộng đồng các địa phương.

5. Công tác quy hoạch phòng chống thiên tai

- Tiếp tục rà soát các khu dân cư ở ngoài bãi sông, ven đê được phép tồn tại theo quy hoạch phòng, chống lũ để phát hiện và có phương án xử lý kịp thời khi có tình huống mưa, lũ xảy ra.

- Tiếp tục tổ chức di dời các hộ dân tại các khu vực dân cư phải di rời theo quy hoạch phòng chống lũ.

6. Công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”

- Có kế hoạch chuẩn bị về lực lượng; dự phòng vật tư nông nghiệp, vật tư y tế, phương tiện, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác nhằm đảm bảo ứng cứu, hỗ trợ kịp thời trong và sau thiên tai đảm bảo sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của Nhân dân khi xảy ra thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị tại các đơn vị, địa phương cơ sở (thôn, xã).

7. Công tác tập huấn, cứu hộ, cứu nạn

a. Về tập huấn kỹ thuật hộ đê: Tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê cho các lực lượng cán bộ kỹ thuật chủ thốt tham gia hộ đê, phòng chống thiên tai.

b. Tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có; diễn tập Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạm trước mùa mưa lũ với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, phương án xử lý, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, đồng thời nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và nhận thức Nhân dân về nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

c. Lập kế hoạch quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

d.Thành lập lực lượng xung kích cấp xã theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành Hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh.

e. Trên cơ sở dự báo, cảnh báo thiên tai, xây dựng kế hoạch lịch thời vụ thích hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi để phòng tránh mưa lũ, dịch bệnh và phù hợp với điều kiện thời tiết. Chủ động dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau thiên tai. Tổ chức tốt việc kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ.

f. Bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trước, trong và sau thiên tai.

8. Công tác cứu trợ, hỗ trợ

- Tổ chức thăm hỏi, cứu trợ kịp thời; huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất.

- Điều tra, đánh giá tình hình thiệt hại, xác định nhu cầu cứu trợ sau thiên tai và lập kế hoạch hỗ trợ vật tư, giống, trang thiết bị, kinh phí cho các gia đình bị thiệt hại để phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

- Tích cực vận động các đơn vị và cá nhân giúp đỡ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại. Tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thu, chi quỹ phòng chống thiên tai đảm bảo theo quy định.

9. Đầu tư xây dựng và củng cố hệ thống công trình PCTT

- Tăng cường quản lý, đầu tư, duy tu, tu bổ đê điều đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về PCTT để bảo vệ dân cư, sản xuất và kinh doanh.

- Phát quang, tháo dỡ, dọn dẹp, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều,công trình thủy lợi gây cản trở dòng chảy những vật cản trên bãi sông, lòng sông, bờ kênh mương và các công trình gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của công trình đê điều. Thời gian xong trước 30/7/2021.

- Kiểm tra và có kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cành, cây xanh không an toàn.

- Cắm biển tại các khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai sạt lở bờ, bãi sông để cảnh báo.

- Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải thường xuyên chủ động kiểm tra, đánh giá, phát hiện xử lý kịp thời sự cố, sửa chữa, nâng cấp các công trình PCTT.

- Đối với các công trình đang thi công: Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

- Trang bị, nâng cấp và bảo vệ hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị điện; khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố đường dây tải điện và có phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng.

- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các tuyến kè xung yếu, nâng cao khả năng chống lũ cho bờ, bãi sông làm mất diện tích đất sản xuất của nhân dân và an toàn cho các khu dân cư.

10. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban, thông tin báo cáo

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Các Sở, ban, ngànhvà các địa phương thực hiện chế độ báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh:

- Báo cáo nhanh: Đối với tình hình khẩn cấp có thiên tai xảy ra, phải báo cáo ngay bằng điện thoại, fax, thư điện tử cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh - Chi cục Thủy lợi (số điện thoại: 0222.3822.590, fax: 0222.3823.358, email: Phongchongthientaibn@gmail.com) và báo cáo hàng ngày cho đến khi kết thúc đợt thiên tai.

- Báo cáo tổng hợp đợt: Sau mỗi đợt thiên tai phải có báo cáo tổng hợp đợt. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt thiên tai.

- Báo cáo định kỳ:

+ Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm: Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/7.

+ Báo cáo tổng kết năm: Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31/01 năm sau.

- Các loại báo cáo trên phải do cơ quan, bộ phận có thẩm quyền lập, có xác nhận của lãnh đạo có thẩm quyền.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh

a. Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PCTT trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

b. Tổ chức trực ban nghiêm túc kịp thời thông tin, cảnh báo cho các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh để chỉ đạo điều hành kịp thời.

c. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a. Xây dựng kế hoạch PCTT & TKCN, phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, phê duyệt và thực hiện. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai.

b. Thực hiện lồng ghép nội dung PCTT, TKCN trong quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH của địa phương mình đồng thời chỉ đạo cấp xã trên địa bàn thực hiện của cấp xã theo quy định của Luật Phòng,chống thiên tai.

c. Rà soát, kiểm tra các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn để đề xuất, triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và Nhà nước.

d. Tăng cường tổ chức các lóp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

e. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi, thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

f. Triển khai, tổ chức thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai và tổng hợp nộp về Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

g. Huyện Gia Bình tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn quy mô cấp huyện làm điểm. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại diễn tập cấp xã.

3. Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh

3.1. Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh

a. Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

b. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng, tránh, ứng phó với các loại thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh.

c. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập PCTT & TKCN, cứu hộ, cứu nạn.

d. Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT - TKCN theo sự phân công và chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức tổng kiểm tra kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đê điều, thủy lợi thuộc chức năng quản lý của ngành; trên cơ sở đó có kế hoạch gia cố, tu sửa các công trình trước mùa mưa lũ. Đối với các công trình đang thi công, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và có biện pháp đảm bảo an toàn cho công hình trong mùa mưa lũ.

b. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết (hạn hán, rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá, giông, lốc, sét...) phổ biến, cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm.

c. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, tổ chức sơ tán, di rời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai đến nơi ở an toàn.

d. Có kế hoạch dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau thiên tai; Tổ chức tốt việc kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ.

e. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định.

3.3. Sở Giao thông Vận tải

a. Xây dựng kế hoạch, phương án của ngành để tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Có kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy phù hợp để kịp thời đáp ứng yêu cầu sơ tán dân cư, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ.

b. Phối hợp với các địa phương, đơn vị kiểm tra bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân; kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông ở khu vực xảy ra thiên tai.

3.4. Sở Thông tin và Truyền thông

a. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện; Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc; kiểm tra, rà soát, tu bổ các công trình thông tin, chống sét, thiết bị truyền dẫn; dự phòng máy phát điện, máy điện thoại các loại, phương tiện xe chuyên dụng vận chuyển bưu chính, xe ứng cứu thông tin và một số phương tiện dự phòng khác.

b. Chỉ đạo các đơn vị báo, đài tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đưa tin chính xác, kịp thời về diễn biến thời tiết, thiên tai, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về dự báo, cảnh báo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

3.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và của tỉnh về hỗ trợ, cứu trợ đối với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định.

3.6. Sở Y tế: Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và thuốc y tế dự phòng; tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng chống dịch bệnh cho Nhân dân; nhanh chóng dập tắt các ổ dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện tốt việc sơ, cấp cứu và chữa trị cho Nhân dân vùng thiên tai khi có ảnh hưởng về người. Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức, thành lập và tập huấn cho các đội vệ sinh phòng dịch bệnh và làm sạch môi trường.

3.7. Sở Công Thương: Có kế hoạch phối hợp với các địa phương tuyên truyền phát động cho Nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho sử dụng và dự phòng trong mùa mưa lũ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành liên quan có kế hoạch dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho khu vực bị thiên tai.

3.8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch, tổ chức tăng cường kiểm tra, tuần tra các hoạt động khai thác cát, tập kết vật liệu xây dựng trái phép và xâ thải ra sông, hệ thống công trình thủy lợi để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác không phép, tập kết vật liệu xây dựng trái phép gây sạt lở bờ bãi sông và cản trở dòng chảy.

3.9. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra chất lượng các công trình, các công trường đang thi công; kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện của các dự án; chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và có phương án ứng phó kịp thời với các tình huống khi thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng.

3.10. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: Nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

3.11. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Cân đối, bố trí vốn đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kịp tiến độ, đạt hiệu quả.

3.12. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Cổng TTĐT và các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến các thông tin dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thiên tai, các chủ trương, chỉ thị, văn bản về công tác PCTT kịp thời, chính xác; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

3.13. Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; phối hợp thực hiện công tác sơ cấp cứu, chữa trị người bị nạn; tích cực vận động các đơn vị, cá nhân giúp đỡ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại; tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

1.14. Cục Thuế tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh xây dựng kế hoạch thu Quỹ và triển khai, đôn đốc công tác thu quỹ phòng chống thiên tai của các doanh nghiệp do đơn vị và các Chi cục Thuế cấp huyện quản lý và nộp vào tài khoản của Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh theo quy định.

3.15. Các sở, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch PCTT cụ thể để chủ động đối phó với thiên tai và chi viện cho các đơn vị khác khi có yêu cầu.

4. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh: Theo địa bàn và nhiệm vụ đã được Trưởng ban phân công phải kiểm tra đôn đốc các địa phương về công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra và công tác khắc phục hậu quả sau khi thiên tai xảy ra.

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Lồng ghép các hoạt động phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành.

2. Tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp cho các dự án phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng tối đa hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Ngân sách địa phương; Khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; trang bị những điều kiện cần thiết phục vụ công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền.

4. Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh: Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 và Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ.

5. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai; tiến hành các hoạt động nhân đạo và từ thiện đối với các vùng bị ảnh hưởng do thiên tai.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

1. Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch PCTT & TKCN của cấp, ngành mình sát với tình hình thực tế của địa phương, với nhiệm vụ của ngành để việc thực hiện kế hoạch được thống nhất và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

2. Tổ chức Tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021: dự kiến ngày 05/5/2021.

3. Tổ chức diễn tập hộ đê PCTT & TKCN cấp huyện tại huyện Gia Bình: Thời gian ngày 24-25/6/2021. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại diễn tập hộ đê PCTT & TKCN cấp xã xong trước 30/6/2021.

4. Tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê, PCTT năm 2021: Thời gian xong trước 15/6/2021.

Trên đây là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác PCTT năm 2021. Yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: HC, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn