Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2496/KH-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

- 100% các cơ sở đào tạo; các trường Trung học phổ thông (THPT), Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX) có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo, trường THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức/trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường đại học, trường cao đẳng;

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng

- Học sinh, sinh viên đang học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, học sinh đang học tại các trường THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh;

- Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và giáo viên hướng nghiệp tại các trường THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các trường THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh;

- Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông

- Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

- Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông ở các huyện, thành phố vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Hằng năm, tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp cấp tỉnh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

- Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ này; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các nhà trường;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các Trung tâm GDNN-GDTX;

- Biên soạn và ban hành bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp;

- Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường;

- Khuyến khích Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận hoặc trung tâm hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;

- Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật...;

- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở giáo dục để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tạo không gian chung cho học sinh, sinh viên của các trường trên trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Cung cấp dữ liệu, tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Tăng cường liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội sinh viên tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, cựu sinh viên để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường đại học, trường cao đẳng; Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” trong thanh niên, sinh viên;

- Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp;

- Xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường;

- Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục từ nguồn kinh phí xã hội hóa;

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

- Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường;

- Xây dựng quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên;

- Nghiên cứu, rà soát, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch của Đề án, chủ trì xây dựng chương trình kế hoạch triển khai các nội dung của Đề án theo từng giai đoạn, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. Định kỳ hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào về tình hình triển khai thực hiện Đề án;

- Kịp thời cung cấp tài liệu kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh các trường THPT khởi nghiệp;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết để thực hiện Kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, các trường THPT và các Trung tâm GDNN - GDTX.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án theo từng giai đoạn, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong các rường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các Trung tâm GDNN - GDTX thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ hằng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp liên quan xây dựng các tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các Trung tâm GDNN - GDTX thuộc phạm vi quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ, nội dung có liên quan tại Kế hoạch này đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và lựa chọn, giới thiệu các dự án khởi nghiệp có tính khả thi của học sinh, sinh viên với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên trong quá trình xây dựng ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tham mưu Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh tổ chức xét duyệt; phối hợp hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động đào tạo khởi nghiệp;

- Hướng dẫn học sinh, sinh viên các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp theo Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-UBND , ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Tài chính

- Cân đối kinh phí thực hiện các nội dung Đề án của các sở, ngành;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai các nội dung của Đề án.

6. Sở Công thương

- Phối hợp tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp (nếu có);

- Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công dành cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp (lồng ghép với chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công hàng năm của tỉnh);

- Phối hợp xây dựng chương trình hỗ trợ để các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đào tạo cùng với các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên của các trường tham quan, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp (nếu có);

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hằng năm tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thi, các hoạt động giao lưu, đào tạo khởi nghiệp; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhà trường để trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến công tác khởi nghiệp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh xây dựng tin, bài, phóng sự chuyên đề, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

8. Các sở, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh: Có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch có liên quan đến cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai các chương trình, hoạt động theo kế hoạch hàng năm.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.

10. Đề nghị Tỉnh Đoàn Kon Tum

- Tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh về Chương trình khởi nghiệp; lồng ghép triển khai thực hiện Đề án “Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2022” của Trung ương Đoàn;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp.

11. Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh: Xem xét, hỗ trợ cho vay vốn đối với các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh thông qua (đánh giá đạt) theo quy định.

12. Phân hiệu Đại học Đà nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

- Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Phân công cụ thể thành viên của đơn vị để theo dõi, đôn đốc thực hiện, tự kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

VI. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

1. Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo định kỳ hằng năm (ngày 15/11) về tình hình triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, kết quả hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quý IV năm 2020, tổ chức sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Quý IV năm 2025, tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án. Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum;
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;
- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền tỉnh;
- CVP, PVP phụ trách KGVX;
- Lưu VT, KGVX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp