Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2493/KH-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2020:

- 100% các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

- 100% các cơ sở, phân hiệu đại học, 50% trường cao đẳng có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc từ nguồn hợp pháp được duyệt khác theo phân cấp quản lý.

b) Đến năm 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng.

- 100% các cơ sở, phân hiệu đại học, 70% trường cao đẳng có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc từ nguồn hợp pháp được duyệt khác theo phân cấp quản lý.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng

- Học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng; học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng và giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Phạm vi

- Các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

- Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác thông tin, truyền thông

- Tổ chức tiếp nhận và biên soạn (nếu có) các tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông ở trong và ngoài tỉnh vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Hằng năm, tham gia và tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho học sinh, sinh viên trong tỉnh và toàn quốc; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

- Xây dựng đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với đội ngũ này; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các nhà trường.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

- Tham gia biên soạn, tổ chức biên soạn (nếu có) và tiếp nhận bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp.

- Các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường.

- Theo chức năng nhiệm vụ, khuyến khích các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

- Các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng hình thành trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ bộ phận hoặc trung tâm hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại trường.

- Các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật về vật liệu, tự động hóa...

- Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tạo không gian chung cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Kịp thời cung cấp tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Chủ động liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Khuyến học, cựu sinh viên để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng.

- Phối hợp các doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

- Kết nối, tham gia xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

- Các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường.

- Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Tham gia góp ý, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

- Nghiên cứu để tham gia đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có); các nguồn vốn xã hội hóa khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì xây dựng chương trình triển khai các nội dung của Kế hoạch theo từng giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở, phân hiệu đại học, trường cao đẳng kịp thời cung cấp tài liệu kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh trường trung học phổ thông khởi nghiệp;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết để thực hiện kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường cao đẳng, trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn địa phương qua từng giai đoạn.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện theo từng giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan xây dựng các tài liệu (nếu có) và kịp thời cung cấp tài liệu kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn (nếu có), hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của các trường cao đẳng và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý; thực hiện các nhiệm vụ, nội dung có liên quan tại kế hoạch này đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch theo quy định.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, giới thiệu các dự án của học sinh, sinh viên có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với các hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có).

- Hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép các hoạt động về đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn tại các cơ sở đào tạo vào Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sở Tài chính

- Hàng năm, trên cơ sở dự toán của các đơn vị, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương để tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương đảm bảo thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, cơ quan có liên quan hướng dẫn việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

6. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp (nếu có).

- Xây dựng chương trình hỗ trợ để các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đào tạo cùng với các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để học sinh sinh viên của các nhà trường tham quan, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp (nếu có).

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố hằng năm tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thi, các hoạt động giao lưu, đào tạo về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước với các nhà trường để trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến công tác khởi nghiệp.

- Vận động, tìm kiếm nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về kinh doanh của học sinh, sinh viên (nếu có).

7. Các sở, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh: Có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch này có liên quan đến cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai các chương trình, hoạt động theo kế hoạch hàng năm.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; lồng ghép các hoạt động của kế hoạch với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.

9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp để tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tiếp cận với những thông tin cần thiết về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các hội thi, cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp.

10. Các cơ sở, phân hiệu đại học, trường cao đẳng, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

- Triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Phân công cụ thể thành viên của đơn vị để theo dõi, đôn đốc thực hiện, tự kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này.

VI. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

- Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo định kỳ hằng năm (ngày 15/11) về tình hình triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên về Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Quý III năm 2020, tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án.

- Quý III năm 2025, tổ chức tổng kết việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh;
- Tỉnh đoàn Gia Lai;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở, phân hiệu đại học, các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;
- CVP, các PCVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà