Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1195/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Căn cứ Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

2. Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

3. Thúc đẩy xây dựng trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan trong và ngoài nước vào công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

5. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch được tổ chức trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh; đảm bảo thực hiện hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của học sinh, sinh viên.

b) Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu năm 2020:

- Tổ chức tập huấn 01 lớp (20 người) giáo viên nguồn giảng dạy học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

b) Mục tiêu đến năm 2025:

- Tổ chức tập huấn 2 - 3 lớp giáo viên giảng dạy học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tổ chức ngày hội khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất 01 hoạt động trên 01 năm.

- Tổ chức “Ngày hội hướng nghiệp” cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất 01 năm/01 lần.

- 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (không phân biệt công lập hay ngoài công lập), gọi chung là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

c) Các sở, ban, ngành, địa phương, Tỉnh Đoàn và các cơ quan, tổ chức liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

a) Học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông

a) Tổ chức truyền thông về khởi nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

b) Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

d) Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

a) Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng học sinh, sinh viên cung cấp kiến thức nền tảng để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các trường.

d) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham gia các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường.

e) Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn.

g) Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Hình thành trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ bộ phận hoặc trung tâm tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên của các trường cao đẳng và trường trung cấp.

c) Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường cao đẳng và trường trung cấp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nghiên cứu đổi mới đối với các nghề kỹ thuật ứng dụng công nghệ mới.

d) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, nhằm hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, tạo không gian chung cho học sinh, sinh viên của các trường trên cùng địa bàn; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

đ) Tăng cường liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hiệp hội Doanh nhân trẻ, cựu sinh viên thành đạt để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng và trường trung cấp.

e) Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

g) Xây dựng nội dung, chương trình tại các diễn đàn, trao đổi định hướng phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

a) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của các trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường.

b) Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

c) Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Hướng dẫn các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quy định về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường.

b) Hướng dẫn quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên.

c) Hướng dẫn các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp dạy nghề; nguồn kinh phí lồng ghép với các chương trình, đề án về giáo dục nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và các nguồn vốn xã hội hóa khác. Việc lập dự toán chi tiết kinh phí, thực hiện và quyết toán hàng năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp; Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn xã hội hóa khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý, hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ biên soạn và in ấn tài liệu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học viên, sinh viên kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan tại Kế hoạch này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các bộ giáo trình đào tạo và chương trình đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các trường cao đẳng và trung cấp.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các cơ sở ươm tạo để hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường cao đẳng và trung cấp.

c) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn lựa chọn, giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên có tiềm năng tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và kết nối các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp.

b) Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư vấn tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Vận động, tìm kiếm nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xây dựng các chương trình liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về kinh doanh của học sinh, sinh viên.

đ) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép các hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư vấn tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hàng năm tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thi, các hoạt động giao lưu về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với các nhà trường để trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến công tác khởi nghiệp.

4. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương liên quan về kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí tỉnh trong các cuộc họp giao ban báo chí, tổ chức tuyên truyền về học sinh, sinh viên khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp.

6. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các chương trình, hoạt động theo Kế hoạch.

b) Hàng năm, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, kết quả hỗ trợ của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo.

7. Đề nghị Tỉnh Đoàn

a) Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các đoàn viên thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh về chương trình khởi nghiệp. Hỗ trợ và tham gia đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong quá trình thực hiện các dự án khởi nghiệp.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp.

c) Triển khai đến các cấp Đoàn, Hội theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh.

8. UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo Trung tâm văn hóa, Thông tin và thể thao, các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa phương tuyên truyền các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các địa bàn dân cư. Thực hiện các nội dung của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.

b) Hàng năm, báo cáo tình hình triển khai kế hoạch, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo.

9. Các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên.

b) Xây dựng kế hoạch của đơn vị để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương liên quan gửi văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đơn vị tại Mục VI;
- Lưu: VT, KGVX, CTTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp