Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma tuý trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến đến năm 2020 của Chính phủ, (sau đây viết tắt là Đề án), UBND tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh nh­ư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo đưa thông tin về phòng, chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân; phấn đấu kiềm chế gia tăng, ngăn chặn, đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội.

2. Nâng cao năng lực, kiến thức để tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các đối tượng là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh, trang thông tin điện tử, bản tin, đài truyền thanh truyền hình cấp huyện, cán bộ Văn hóa thông tin, đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn, thôn, bản.

3. Cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy phát trên các phương tiện thông đại chúng của tỉnh; chỉ đạo truyền tải các thông điệp tuyên truyền phòng, chống ma túy qua dịch vụ viễn thông, internet và hệ thống thông tin cơ sở của địa phương.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung thông tin tuyên truyền

- Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy.

- Nguy cơ, tác hại, hậu quả của nghiện ma túy đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt tập trung các nhóm có nguy cơ cao, đối tượng thanh thiếu niên ở địa bàn dân cư, đô thị và trường học.

- Các dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng.

- Kinh nghiệm, điển hình tiên tiến, các mô hình trong công tác phòng, chống ma túy.

- Giới thiệu giải pháp, kinh nghiệm, các tiến bộ khoa học của các nước trên thế giới trong công tác phòng, chống ma túy.

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền

- Xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, phim tài liệu, tin, bài viết về phòng, chống ma túy đăng phát trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí in, báo, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình, trang thông tin điện tử, đài truyền thanh cơ sở…).

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Biên soạn, in ấn và phát hành tờ rơi, tờ gấp, poster, sổ tay công tác truyền thông phòng, chống ma túy phát hành tại các điểm bưu điện văn hóa xã….

- Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông phòng, chống ma túy tại các xã, phường, thị trấn.

- Cấp phát báo miễn phí tài liệu, ấn phẩm liên quan đến công tác phòng, chống ma túy cho các điểm bưu điện văn hóa xã (ưu tiên tại các địa bàn trọng điểm).

- Sản xuất video clip, các thông điệp về phòng, chống ma túy phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 - 6”.

- Truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy trên mạng xã hội, điện thoại di động… để tăng cường hiệu quả truyền thông.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các đối tượng là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện và Đài truyền thanh ở cơ sở.

- Tổng kết và khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội khác.

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ và khả năng ngân sách, khả năng huy động nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào định hướng tuyên truyền hàng tháng tại Hội nghị giao ban báo chí; thực hiện tốt công tác truyền thông phòng chống ma túy sâu rộng đến từng địa bàn dân cư.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; truyền thông mạnh mẽ các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” trong tháng 6 hàng năm.

- Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên internet và mạng xã hội.

- Chủ trì các cuộc họp, giao ban, tổng kết việc thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma tuý trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện công tác truyền thông phòng, chống ma túy đảm bảo hiệu quả; tổ chức thực hiện Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

- Chủ động cung cấp thông tin về phòng, chống ma túy, các hoạt động phòng, chống ma túy của địa phương, đơn vị cho các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm về phòng, chống ma túy tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả; triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của Luật phòng, chống ma túy; các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy đến năm 2020 của tỉnh.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma tuý trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến đến năm 2020 của Chính phủ. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 11 hàng năm./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng