Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2329/KH-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2016

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2016, với các nội dung cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội;

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

2. Yêu cầu: Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm: không phô trương, hình thức; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU.

1. Chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

2. Khẩu hiệu: (1) “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; (2) “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; (3) “Tích cực hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”; (4) “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”; (5) “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; (6) “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; (7) “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”; (8) “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC.

1. Nội dung:

- Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật;

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên;

- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, khai thông, huy động mọi nguồn lực xã hội;

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, nhân dân;

- Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng.

2. Hình thức:

Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các ngành, địa phương chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016, cụ thể:

2.1. Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức phổ biến về Ngày Pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, nhất là mạng lưới truyền thanh cơ sở.

2.2. Tổ chức cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên các tuyến đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, địa điểm công cộng; chú ý lựa chọn khẩu hiệu phù hợp với đối tượng, địa bàn.

2.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo bằng các hình thức thích hợp như: giáo dục chính khóa; các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên...

2.4. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường giao lưu, đối thoại chính sách giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân hoặc tổ chức các diễn đàn, hội nghị, tọa đàm góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt phản ứng của dư luận xã hội để có giải pháp định hướng dư luận cho phù hợp.

2.5. Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật gắn với tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân.

2.6. Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.7. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội dung, quy chế của cơ quan, đơn vị; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, lồng ghép bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

2.8. Tổ chức đợt cao điểm phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trọng tâm là Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 được tổ chức cần bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng (bắt đầu từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016); cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

I. Phân công trách nhiệm:

1.1. Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập và có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

- Biên soạn tài liệu về Ngày Pháp luật năm 2016 theo một số nội dung tại Mục 1, Phần III Kế hoạch này dưới các hình thức phù hợp, cung cấp cho các ngành, địa phương làm tài liệu phổ biến; cung cấp một số tài liệu, mẫu băng rôn, pa-nô, áp phích... về Ngày Pháp luật năm 2016 và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp để các ngành, địa phương tham khảo, sử dụng.

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016.

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, hướng dẫn các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan quản lý giáo dục tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp.

1.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp.

1.5. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2016 thông qua hệ thống băng rôn, cờ, phướn... dọc một số tuyến đường chính; lồng ghép phổ biến pháp luật trong các đợt biểu diễn lưu động, chiếu bóng...

1.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

1.7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Tăng cường thời lượng, lồng ghép, phổ biến pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục phù hợp về Ngày Pháp luật.

1.8. Các sở, ban, ngành khác; UBND các huyện, thành phố: Trên cơ sở Kế hoạch này và căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 với nội dung, hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

1.9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh căn cứ Kế hoạch này xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 trong tổ chức mình, tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

2. Chế độ thông tin, báo cáo:

2.1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 thành một nội dung trong Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành, địa phương năm 2016 về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 18/11/2016.

2.2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương sử dụng kinh phí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2016 để triển khai Ngày Pháp luật năm 2016; Trong trường hợp không bố trí được kinh phí thì sử dụng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 thông qua việc lồng ghép các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ban Đảng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng Đoàn ĐBHĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm