Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Hưởng ứng Ngày pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

“Nâng cao năng lực xây dựng thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tích cực hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”;

- “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”;

- “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”;

- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về “Ngày pháp luật” phù hợp;

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016

1. Nội dung:

Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trọng tâm là:

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên;

- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, khai thông, huy động mọi nguồn lực xã hội;

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ và nhân dân;

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng;

- Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức tổng kết Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh” trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn).

- Tích cực tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III do Bộ Tư pháp tổ chức.

2. Hình thức:

Tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật có hiệu quả như: Qua mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin, thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa); sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận đối thoại chính sách, pháp luật gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tổ chức tọa đàm, hội thảo về xây dựng, thực thi pháp luật; áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn dọc trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, mở phiên toàn xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của nhân dân. Tùy điều kiện thực tế của sở, ngành, đoàn thể, địa phương có thể sử dụng các hình thức khác như:

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; vinh danh, biểu dương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trọng tâm là Bộ luật dân sự, bắt đầu từ 01/10/2016 đến 30/11/2016.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức đơn vị và nhân dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh” trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn).

- Đội thi của Thành phố tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

3. Thời gian:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2016, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

IV. KINH PHÍ

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 trong phạm vi dự toán ngân sách được giao trong năm 2016; trong trường hợp không bố trí được kinh phí triển khai thực hiện Ngày pháp luật thì sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục năm 2016 thông qua việc lồng ghép các hoạt động thực hiện Ngày pháp luật với các hoạt động của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp-Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tại đơn vị, địa phương mình.

- Tham mưu cho UBND Thành phố phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 và Tổng kết, trao giải cuộc thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

- Treo phướn dọc tuyên truyền Ngày pháp luật tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng kết cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh” trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 trên địa bàn Thành phố với UBND Thành phố.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách các tuyến phố, tuyến đường được lắp đặt áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn tuyên truyền Ngày pháp luật năm 2016 theo thẩm quyền đảm bảo đúng tiến độ, mỹ quan đô thị.

- Phối hợp với Sở Tư pháp duyệt các tuyến phố được treo phướn dọc theo Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày pháp luật; tăng thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục pháp luật phù hợp với nội dung Ngày pháp luật.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo, định hướng việc tuyên truyền đối với cơ quan báo, đài về Ngày pháp luật năm 2016.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố: Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật cho các tổ chức thành viên.

7. Các S, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã

Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 của sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã theo hướng dẫn tại Kế hoạch này với nội dung, hình thức phù hợp; hướng dẫn ngành dọc, cơ sở tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Ngày pháp luật của đơn vị, địa phương mình; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thành một nội dung trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành, đơn vị, địa phương năm 2016 và gửi Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố trước ngày 5/12/2016 để báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND thành phố (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể TP;
- Thành viên HĐPHCTPBGDPL TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, KGVX, KT, TKBT, TH;
- Lưu VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn