Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI "NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" NĂM 2016

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; để Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) năm 2016 được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với các nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

- Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin và đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Yêu cầu

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; không phô trương, hình thức; chú trọng triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Phát huy kết quả, kinh nghiệm triển khai Ngày Pháp luật trong những năm trước, gắn triển khai Ngày Pháp luật với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, các hoạt động đoàn thể xã hội, các phong trào quần chúng; thu hút sự tham gia tích cực của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU CỦA NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016

1. Chủ đề Ngày pháp luật năm 2016

“Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2016:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- “Tích cực hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”.

- “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”.

- “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”.

- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của Nhân dân”.

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Nội dung

Trong đợt sinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày Pháp luật gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để góp phần xây dựng hình ảnh người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế; hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trọng tâm là:

1.1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Ngày Pháp luật; chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016; tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền gắn với xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp luật cho người dân và doanh nghiệp để khai thông, huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

1.2. Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên.

1.3. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, Nhân dân.

1.4. Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng.

2. Hình thức triển khai

Tùy điều kiện thực tế của sở, ngành, đoàn thể, địa phương để sử dụng các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 cho phù hợp, trong đó tập trung vào các hình thức sau:

2.1. Tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; tổ chức các hội nghị, tọa đàm, phát hành tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật mới, các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức giao lưu, đối thoại chính sách giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại khuôn viên cơ quan trong tuần lễ cao điểm triển khai Ngày Pháp luật từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2016.

2.2. Tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; xây dựng chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để tuyên truyền, bình luận, đối thoại chính sách pháp luật gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

2.3. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2016: Treo pa nô, áp phích, băng rôn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng, phổ biến và thực hiện pháp luật.

2.4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường thông qua hoạt động giảng dạy; thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa và thông qua các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị, nhà trường.

2.5. Tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật gắn với tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động.

2.6. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, trọng tâm là Bộ luật dân sự, bắt đầu từ 01/10/2016 đến 30/11/2016.

2.7. Tổ chức lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.

3. Thời gian triển khai

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2016; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ khoản 1 và điểm 2.1, 2.6, khoản 2 Mục III và các nội dung khác có liên quan của Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện các hoạt động quy định tại điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, khoản 2 Mục III; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Đoàn Luật sư, các Trung tâm tư vấn pháp luật tăng cường tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật trong thời gian tập trung triển khai Ngày Pháp luật.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống: Căn cứ khoản 1 và điểm 2.1, 2.2, 2.6, khoản 2 Mục III và các nội dung khác có liên quan tại Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật tại đơn vị mình và chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền triển khai Ngày Pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin truyền thông.

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật tại đơn vị mình bằng hình thức phù hợp và chủ trì phối hợp Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Phòng giáo dục UBND cấp huyện; các đơn vị, nhà trường thuộc phạm vi quản lý triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp theo quy định tại khoản 1 và điểm 2.1, 2.4, khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, triển khai Ngày Pháp luật thông qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tạc lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân theo nội dung, hình thức quy định tại khoản 1 và điểm 2.7, khoản 2 Mục III của Kế hoạch này.

1.5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Căn cứ khoản 1 và điểm 2.1, 2.6, khoản 2 Mục III và các nội dung khác có liên quan tại Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật tại đơn vị mình; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật.

1.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình và Kế hoạch này, tổ chức các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật bằng hình thức phù hợp; đồng thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị cấp dưới triển khai Ngày Pháp luật; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

1.7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật, tăng cường tổ chức các phiên tòa lưu động để tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.

1.8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 tại địa phương.

2. Kinh phí thực hiện

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đã được cấp trong năm 2016.

3. Chế độ thông tin báo cáo

3.1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai Ngày pháp luật về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11/2016 (tổng hợp thành một mục trong báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016).

3.2. Sở Tư pháp tổng hợp kết quả thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh trước ngày 02/12/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn