Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM, CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ DỤC, THỂ THAO, TRIỂN LÃM, THÔNG TIN TRONG CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”;

Căn cứ Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”;

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 14/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, thông tin trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép các hoạt động kỷ niệm với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh tạo không khí phấn khởi, thuận lợi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

Nội dung các hoạt động tuyên truyền thực hiện theo Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 14/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 (Có Hướng dẫn gửi kèm theo).

2. Kỷ niệm ngày thành lập tỉnh; ngày truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

3. Tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

3.1. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề "Từ Làng Sen đến Tân Trào" nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (có kế hoạch riêng)

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm.

3.2. Tổ chức kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2020); 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (Có kế hoạch riêng)

+ Thời gian: Dự kiến ngày 14/8/2020.

+ Địa điểm: Quảng trường Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

3.3. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc

- Quy mô: Toàn quốc.

- Thời gian: Trong tháng 8/2020.

- Địa điểm: Khai mạc tại Quảng trường Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền, cổ động tại các huyện, thành phố đảm bảo sôi nổi, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm.

3.4. Tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 (Có kế hoạch riêng).

- Quy mô: Toàn quốc (các tỉnh có di sản Then Tày, Nùng, Thái)

- Thời gian: Dự kiến ngày 26, 27/9/2020 (ngày 10, 11 tháng Tám Âm lịch).

- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội; hoạt động trưng bày, triển lãm, chiếu phim lưu động.... phù hợp với từng chủ đề nội dung các ngày kỷ niệm phục vụ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; Lễ đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020; trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng cường, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo nội dung chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh.

- Phát huy có hiệu quả các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh phục vụ khách tham quan, du lịch nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, pano, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử… tuyên truyền ở các khu trung tâm, tuyến đường chính… Hướng dẫn nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội...

- Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh trong năm 2020 đảm bảo chính xác, kịp thời; chú ý tăng cường tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật.

3. Báo Tuyên Quang

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá; kịp thời đưa tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh trong năm 2020 đảm bảo chính xác, kịp thời. Chú ý tăng cường tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí; đấu tranh với những hành vi phản cảm nơi công cộng và biểu hiện thương mại hóa, tiêu cực trong hoạt động lễ hội. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề "Từ Làng Sen đến Tân Trào" nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá; kịp thời đưa tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh trong năm 2020 đảm bảo chính xác, kịp thời. Chú ý tăng cường tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí; đấu tranh với những hành vi phản cảm nơi công cộng và biểu hiện thương mại hóa, tiêu cực trong hoạt động lễ hội. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Tăng thời lượng các chương trình giáo dục truyền thống, lịch sử; đưa tin kịp thời hoạt động kỷ niệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị; truyền hình và phát thanh trực tiếp một số hoạt động lớn. Có kế hoạch tiếp sóng, chiếu các phim tư liệu về lịch sử và phim về lãnh tụ nhân dịp kỷ niệm.

5. Các sở, ban, ngành

Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh trong năm 2020 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

- Vận động hội viên tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam anh hùng và thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.

- Bám sát thực tiễn, thông tin, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình nhân tố mới, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các cuộc thi báo chí, sáng tác văn học - nghệ thuật và tham gia các giải báo chí, văn học, nghệ thuật do các cơ quan, ban, ngành Trung ương phát động với nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, sinh động, hấp dẫn…

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh trong năm 2020 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo các quy định của Nhà nước.

- Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị; văn hóa - xã hội của địa phương, của tỉnh năm 2020.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn quản lý, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các Phó CT UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH- HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Hội VHNT, Hội NB tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng NC, KGVX;
- Lưu VT, KGVX (Tùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang