Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/KH-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THÁNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC, THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI VÀ NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHOẺ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN NĂM 2020 - 2030

Thực hiện Kế hoạch số 5214/KH-BVHTTDL ngày 26/12/2019 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn năm 2020 - 2030. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn năm 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao, Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khoẻ” kêu gọi đồng bào tập Thể dục (27/3); kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

Tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao sức khoẻ để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức triển khai tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân tự chọn cho mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.

Triển khai tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic cần tổ chức một cách trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo được không khí sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân và phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào công tác tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic.

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Quy mô

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic theo 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; có thể tổ chức theo hình thức liên xã (các đơn vị lân cận liền kề tại cấp xã, phường, thị trấn).

- Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an và Doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic.

- Hàng năm phấn đấu 100% cấp huyện và trên 85% tổng số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân.

2. Hình thức, thời gian và địa điểm

2.1. Hình thức

Tùy vào tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị và phát huy tính chủ động sáng tạo trong việc tổ chức, lồng ghép với các hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 với tổ chức Ngày chạy và phát động Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên cơ sở chương trình gồm các phần chính sau:

- Chào cờ, hát Quốc ca.

- Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phát biểu Khai mạc của Ban Tổ chức.

- Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục - Khỏe”.

- Tổ chức chạy đồng hành cự ly chạy tối thiểu 1km (Đảm bảo chạy hết cự ly).

- Tại các địa phương, đơn vị có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng.

- Sau khi kết thúc đợt chạy tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các giải thể thao quần chúng như: Giải Việt dã, Thể dục dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Kéo co, Đẩy gậy, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng....

2.2. Trang trí, tuyên truyền

Tổ chức trang trí tại địa điểm tổ chức một cách trang trọng, treo băng rôn, cờ, phướn và khẩu hiệu tại địa điểm xuất phát và đích.

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”. Các khẩu hiệu chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2.3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong tháng 3 hàng năm. Riêng năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên không tổ chức tập trung; tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể tại nhà, nơi cư trú và các địa điểm phù hợp.

- Địa điểm: Tổ chức tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, huyện, tỉnh thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy.

3. Thành phần tham gia

Toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn (chú ý vận động đối tượng là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, người trung cao tuổi).

Mời các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng tham gia các hoạt động thể thao và Ngày chạy.

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic hàng năm do ngân sách địa phương đảm bảo theo khả năng cân đối và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho mọi người trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic của các huyện, thành phố. Đưa nội dung tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic của các huyện, thành phố thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá xét thi đua, khen thưởng cuối năm. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic của các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để tổ chức các hoạt động TDTT và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020- 2030. Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội liên quan huy động tối đa mọi đối tượng đặc biệt các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, người trung cao tuổi ... hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh cùng tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy nêu cao tinh thần tự giác tập luyện và rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên.

- Thành lập Tổ công tác thường trực để chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa của tập luyện thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic đối với sức khoẻ. Tuyên truyền bài viết “Thể dục và sức khoẻ” của Bác Hồ và sự hình thành, phát triển của ngành TDTT, tuyên truyền, vận động mọi đối tượng nhân dân hưởng ứng tham gia các hoạt động TDTT và Ngày chạy.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết khác để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic theo Kế hoạch.

- Mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và tương đương, lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu tham gia các hoạt động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của các hoạt động TDTT trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tuyên truyền bằng những hình thức đa dạng, phong phú và dễ tiếp cận, đảm bảo các thông tin tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic đến với mọi tầng lớp nhân dân.

3. Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh có văn bản chỉ đạo, vận động lực lượng học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, người cao tuổi tham gia, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

4. Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 tại địa phương; huy động đông đủ các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động TDTT và Ngày chạy Olympic.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền cho các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic trên địa bàn.

- Hàng năm bố trí ngân sách và các điều kiện cần thiết cho các hoạt động TDTT và Ngày chạy Olympic trên địa bàn.

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic tại địa phương.

- Các huyện, thành phố đưa nội dung tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tháng 3 và Ngày chạy Olympic của các xã, phường, thị trấn thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.

V. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM

Kết thúc Tháng tổ chức hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân hàng năm, UBND các huyện, thành phố tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Báo cáo thống kê số lượng người tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic và số đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olimpic của đơn vị mình về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh (Qua Phòng Quản lý Thể dục thể thao) trước ngày 05 tháng 4 hàng năm và theo địa chỉ hộp thư công vụ: pqltdtt.sovhttdl@laichau.gov.vn.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn năm 2020 - 2030. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn và giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ VH-TT&DL;
- Vụ Thể dục thể thao Quần chúng- Bộ VH- TT&DL;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX(đ/c Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải