Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2024/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA THỦ ĐÔ VÀ ĐẤT NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1053/TTr-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2024 về việc ban hành Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2024, thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố;
- Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, SNV(Ban TĐKT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Sỹ Thanh

 

QUY CHẾ

XÉT, CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA THỦ ĐÔ VÀ ĐẤT NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và khen

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình.

2. Các nội dung về thi đua, khen thưởng khác không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy chế, quy định hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Công trình được đầu tư xây dựng, cải tạo, lắp đặt thiết bị, công nghệ; các sản phẩm vật chất có tính mới, tính đặc thù do các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đạt tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 5 của Quy chế này, bao gồm:

a) Công trình được thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nguồn ngân sách của Thành phố và các đơn vị trực thuộc Thành phố hoặc từ nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân;

b) Công trình được thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố khác (trực tiếp là chủ đầu tư hoặc đóng góp cho tỉnh, thành phố khác) từ nguồn kinh phí của Thành phố hoặc các đơn vị trực thuộc Thành phố;

c) Công trình được thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố khác không từ nguồn kinh phí của Thành phố để hưởng ứng các phong trào thi đua do thành phố Hà Nội hoặc Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô.

3. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình được các cấp xem xét, khen thưởng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn là hình thức ghi nhận, biểu dương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn Thành phố đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thi đua thực hiện các công trình, sản phẩm tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, giá trị kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, quốc phòng - an ninh đối với Thủ đô; hoàn thành vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc vào dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước (sau đây gọi tắt là công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn).

2. Chủ đầu tư là sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn Thành phố hoặc bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc hoặc đơn vị được phân cấp quản lý theo thẩm quyền.

Điều 4. Nguyên tắc xét, công nhận công trình và khen thưởng

1. Đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

2. Chỉ xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn đối với công trình tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng hoặc có tác dụng đặc biệt đối với Thành phố và với ngành, địa phương, đơn vị.

3. Công trình đề nghị công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn phải hoàn thành vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất

nước hoặc địa phương, đơn vị.

4. Căn cứ quy mô, ý nghĩa, phạm vi ảnh hưởng của công trình để Thành phố xem xét, công nhận công trình kỷ niệm hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố xem xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn.

5. Mỗi công trình chỉ được xem xét và công nhận ở một cấp.

Chương II

TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 5. Tiêu chuẩn xét, công nhận công trình

Công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước cho công trình đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý công trình và đảm bảo hồ sơ pháp lý theo quy định.

2. Hoàn thành 100% hạng mục, phần việc của công trình; đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả đầu tư và bảo vệ môi trường.

Công trình phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.

3. Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai thực hiện công trình, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Điều 6. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện công trình.

1. Đối với tập thể: trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện công trình và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Có thành tích tiêu biểu trong tổ chức thực hiện công trình, góp phần rút ngắn thời gian (tối thiểu là 5% tiến độ theo kế hoạch) và tiết kiệm chi phí đầu tư công trình (từ 5% kinh phí dự toán trở lên).

2. Đối với cá nhân: trực tiếp tham gia thực hiện công trình và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Có thành tích tiêu biểu, có giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biện pháp thi công, góp phần nâng cao chất lượng công trình, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí đầu tư công trình.

Điều 7. Hình thức công nhận công trình và khen thưởng

1. Cấp Thành phố.

a) Chủ đầu tư công trình được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn (theo mẫu số 01).

b) Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công trình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen.

2. Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn Thành phố.

a) Quyết định công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn đối với công trình có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, quốc phòng - an ninh và phạm vi ảnh hưởng trong ngành, địa phương, đơn vị;

b) Chủ đầu tư công trình được cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố tặng Giấy chứng nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn;

c) Tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện công trình được Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và các đơn vị hiệp quản trên địa bàn Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tặng Giấy khen.

3. Biển công trình do chủ đầu tư chuẩn bị (theo mẫu số 02).

4. Tổ chức biểu dương.

a) Căn cứ quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phối hợp với cơ quan Thi đua - Khen thưởng các cấp tổ chức lễ gắn biển công trình kết hợp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện công trình.

b) Việc tổ chức lễ gắn biển công trình kết hợp biểu dương, khen thưởng được thực hiện theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí tổ chức lễ gắn biển công trình do chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình thực hiện.

2. Kinh phí khen thưởng.

a) Cấp nào ra quyết định khen thưởng thì chi tiền thưởng từ nguồn kinh phí khen thưởng do cấp mình quản lý. Ủy ban nhân dân Thành phố chi kinh phí khen thưởng từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố;

b) Mức thưởng cho tập thể, cá nhân theo quy định hiện hành.

Chương III

QUY TRÌNH, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 9. Quy trình xét, công nhận công trình và khen thưởng

1. Đối với công trình đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận.

a) Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn và khen thưởng (nếu có) về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất trước 20 ngày dự kiến tổ chức công nhận và gắn biển công trình;

b) Trường hợp công trình được thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố khác không từ nguồn kinh phí của Thành phố, chủ đầu tư công trình (bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) gửi hồ sơ đề nghị công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn và khen thưởng (nếu có) về Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét theo quy định;

c) Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận công trình và hồ sơ khen thưởng (nếu có); trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định;

d) Trường hợp cần thiết, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì phối hợp với các sở chuyên ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để xem xét, đánh giá công trình và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

2. Đối với công trình đề nghị sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn Thành phố công nhận.

Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để tham mưu, đề xuất công nhận công trình và khen thưởng theo thẩm quyền.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị xét, công nhận công trình và khen thưởng

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn và khen thưởng (01 bộ) gồm:

1. Tờ trình của chủ đầu tư về việc đề nghị công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện công trình (theo mẫu số 03).

2. Báo cáo của chủ đầu tư về kết quả triển khai thực hiện công trình (theo mẫu số 04).

3. Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 05).

4. Hồ sơ pháp lý của công trình: Đảm bảo quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý công trình.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý và sử dụng công trình và các tổ chức, cá nhân liên quan

1. Chủ đầu tư và tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thành tích trong thực hiện công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đề nghị công nhận công trình và báo cáo thành tích khen thưởng (nếu có).

2. Đơn vị nhận bàn giao và sử dụng công trình có trách nhiệm quản lý, duy trì, bảo quản và khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích. Trường hợp công trình có sự thay đổi hoặc xuống cấp, đơn vị quản lý sử dụng công trình phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết. Trường hợp biển công trình bị mất hoặc hư hỏng, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời.

Điều 12. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có quyền tố cáo, khiếu nại về kết quả và những vi phạm trong quá trình xét, công nhận công trình và khen thưởng thành tích trong thực hiện công trình theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố và các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét, công nhận công trình và khen thưởng thành tích trong thực hiện công trình theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp công trình đã được công nhận và khen thưởng nhưng phát hiện thấy báo cáo thành tích không đúng sự thật, vi phạm tiêu chuẩn, điều kiện quy định thì sẽ bị thu hồi quyết định công nhận công trình và khen thưởng kèm theo hiện vật, tiền thưởng; biển công trình có vi phạm phải được tháo dỡ; đơn vị đề nghị và tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Quan tâm lựa chọn công trình để gắn biển kỷ niệm các ngày lễ lớn theo thẩm quyền và lựa chọn công trình tiêu biểu đề xuất Thành phố gắn biển; chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công trình.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các Cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố tổ chức thực hiện Quy chế này.

3. Trường hợp đặc biệt thực hiện nhiệm vụ chính trị Thành phố giao, công trình đề nghị công nhận chưa đảm bảo quy định tại Điều 5 của Quy chế này; giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phối hợp các ngành, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

4. Trong quá trình thực hiện, phát hiện những vấn đề chưa phù hợp hoặc những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét, điều chỉnh kịp thời./.

Mẫu số 01

MẪU BẰNG CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA THỦ ĐÔ VÀ ĐẤT NƯỚC

1. Hình thức:

a) Kích thước: Bằng được in trên khổ giấy kích thước: chiều dài 420mm, chiều

rộng 320mm.

b) Họa tiết trang trí xung quanh: đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn. Chính giữa phía trên là Quốc huy Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính giữa phía dưới là biểu trưng Khuê Văn Các.

c) Chất liệu giấy in: Ốp sét 150gms.

2. Nội dung:

a) Dòng thứ nhất, dòng thứ hai ghi:

Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đen. Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen và ở liền phía dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

b) Dòng thứ ba: ghi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ.

c) Dòng thứ tư: ghi TẶNG; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.

d) Dòng thứ năm: ghi BẰNG CÔNG NHẬN; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ.

đ) Dòng thứ sáu: CÔNG TRÌNH (ghi nội dung kỷ niệm theo Quyết định công nhận công trình) bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.

e) Dòng tiếp theo: ghi tên của công trình, dự án (theo Quyết định công nhận công trình) bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, màu đen.

g) Ở phía dưới bên trái: là “Số quyết định, ngày, tháng, năm” ghi theo số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

h) Phía dưới bên phải: ghi địa danh Hà Nội, ngày, tháng, năm; chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

i) Dưới dòng địa danh là dòng chữ ghi theo thẩm quyền quyết định, chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen; khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên người có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

 

Mẫu số 02

MẪU BIỂN CÔNG TRÌNH KỶ NIỆM

CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA THỦ ĐÔ VÀ ĐẤT NƯỚC

I. Mẫu biển của Thành phố

1. Hình thức:

- Biển hình chữ nhật, theo tỉ lệ chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

- Kích thước, chất liệu và vị trí gắn biển công trình phù hợp với không gian, cảnh quan và kiến trúc của công trình.

2. Nội dung:

- Biểu trưng Khuê Văn Các.

- Dòng 1: (dưới Khuê Văn Các) là dòng chữ in hoa đậm.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Dòng 2: ghi chữ CÔNG TRÌNH bằng chữ in hoa đậm.

- Dòng 3: Kỷ niệm (ghi nội dung kỷ niệm theo đúng Quyết định công nhận công trình) bằng chữ in hoa.

II. Mẫu biển của quận, huyện, thị xã, sở, ngành

1. Hình thức:

Hình thức, kích thước, chất liệu và tỉ lệ tương tự mẫu biển của Thành phố.

2. Nội dung:

- Biểu trưng Khuê Văn Các.

- Dòng 1: (dưới Khuê Văn Các) là dòng chữ in hoa đậm TÊN ĐƠN VỊ.

- Các nội dung còn lại tương tự mẫu biển của Thành phố.

 

Mẫu số 03

ĐƠN VỊ …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

Hà Nội, ngày   tháng    năm

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị … công nhận

công trình kỷ niệm … (và đề xuất khen thưởng)

Kính gửi: ……………………………………..

Căn cứ Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước ban hành kèm theo Quyết định số…/2024/QĐ-UBND ngày …/…/2024 của UBND Thành phố;

Thực hiện Quyết định số… ngày… tháng… năm … của đơn vị… về việc phê duyệt …

Công trình đã được thực hiện đúng theo Quyết định số … ngày …/…/20 ... của …

Đến nay, công trình đã hoàn thành, đơn vị … trân trọng đề nghị … công nhận công trình … là công trình kỷ niệm … và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia thực hiện công trình (nếu có).

Thời gian đề nghị công nhận: ngày…. tháng….năm 20…

Đơn vị … cam kết đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và quy định của Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của UBND Thành phố Hà Nội.

(Có hồ sơ đề nghị công nhận công trình và đề nghị khen thưởng gửi kèm)

Kính đề nghị … xem xét, quyết định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 04

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

Hà Nội, ngày   tháng    năm

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH

Đề nghị … công nhận công trình kỷ niệm …

(Kèm theo Tờ trình số   /TTr-... ngày   tháng   năm   của đơn vị…)

Kính gửi: …………………………………………

Đơn vị (chủ đầu tư): ………………………… Điện thoại:.........................

Căn cứ Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước ban hành kèm theo Quyết định số…/2024/QĐ-UBND ngày …/…/2024 của UBND Thành phố;

Thực hiện Quyết định số … ngày… tháng … năm … của đơn vị… về việc phê duyệt …

Đơn vị … đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện công trình: … (tên công trình) với kết quả cụ thể như sau:

Nêu tóm tắt quy mô của công trình; quá trình triển khai công trình từ công tác chuẩn bị đầu tư; tổ chức thực hiện (nêu rõ ngày khởi công công trình); việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; hồ sơ pháp lý của công trình; ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng,… của công trình.

Công trình đã thực hiện theo đúng Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … phê duyệt; quy định của Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của UBND Thành phố Hà Nội và các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Công trình được hoàn thành ngày … tháng … năm 20… vào dịp kỷ niệm … Đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước ban hành kèm theo Quyết định số…/2024/QĐ-UBND ngày …/…/2024 của UBND Thành phố; đơn vị … đề nghị … xét, công nhận công trình kỷ niệm … đối với công trình (tên công trình) …

 

 

TM. CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ TRÌNH
(Ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 05

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…, ngày   tháng   năm

 

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác, điện thoại liên hệ,...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành tích trong tổ chức thực hiện công trình

- Báo cáo thành tích đạt được theo các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả,...; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội của công trình (nêu rõ kết quả rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm kinh phí đầu tư công trình).

- Đối với cá nhân báo cáo thành tích đạt được theo chức trách nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện công trình; các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí đầu tư công trình.

2. Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 37/2024/QĐ-UBND về Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước do Thành phố Hà Nội ban hành

  • Số hiệu: 37/2024/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 30/05/2024
  • Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
  • Người ký: Trần Sỹ Thanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
Tải văn bản