Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐIỀU ĐỘNG CÔNG AN CHÍNH QUY ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH”

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND, ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” (sau đây viết tắt là Đề án);

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hoàn thành việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình của Đề án đã được phê duyệt; đảm bảo sắp xếp công tác phù hợp đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thuộc lực lượng bán chuyên trách hiện có; bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí cần thiết để lực lượng Công an xã chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ và phát huy hiệu quả.

- Phân công cụ thể nội dung, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Hoàn thành bố trí Công an chính quy tại 141/141 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo lộ trình trong quý I/2020 đã nêu tại mục 5, phần IV của Đề án.

- Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng, nghiệp vụ có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo điều hành, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo các nội dung của Đề án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

II. NỘI DUNG, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Lộ trình cụ thể bố trí Công an xã chính quy

- Duy trì, phát huy hiệu quả của Công an chính quy đã bố trí tại 28 xã, thị trấn từ năm 2019.

- Bố trí đủ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn đối với toàn bộ 113 xã, thị trấn còn lại (hoàn thành trong quý I/2020).

- Đối với chức danh Phó trưởng Công an xã và Công an viên ở xã, thị trấn (đang là Công an bán chuyên trách) thì bố trí, sắp xếp theo lộ trình từ tháng 4/2020 đến hết năm 2024.

2. Nguồn cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

- Rà soát, đánh giá nguồn cán bộ Công an chính quy đang công tác tại các đơn vị Công an trực thuộc Công an tỉnh, lựa chọn những cán bộ phù hợp, đáp ứng trình độ, tiêu chuẩn để bố trí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã (từ trung cấp lý luận chính trị trở lên); Công an xã theo lộ trình đề ra; ưu tiên lựa chọn những cán bộ chỉ huy cấp đội, cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo chỉ huy, đã qua đào tạo cơ bản và có kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công tác ở địa bàn cơ sở, những cán bộ có nguyện vọng về công tác ở địa bàn cơ sở.

- Hàng năm, bố trí số học viên tốt nghiệp các Trường Công an nhân dân về làm Công an viên các xã. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sỹ được điều động, bố trí đảm nhiệm chức danh Công an an xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

3. Sắp xếp, bố trí công tác đối với lực lượng bán chuyên trách

- Đối với công chức xã đang giữ chức danh Trưởng Công an xã trước mắt sắp xếp sang công chức cấp xã; đối với các đồng chí có quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác thì bố trí vào các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Trưởng ban, ngành, đoàn thể cấp xã trong tổng biên chế công chức cấp xã hoặc trình cơ quan thẩm quyền quyết định việc bố trí ở các phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

- Đối với Phó Trưởng Công an xã: Tùy theo trình độ chuyên môn bố trí công tác ở các tổ chức đoàn thể cấp xã hoặc bố trí làm Công an viên.

- Các trường hợp Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã nghỉ việc được xem xét giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; và các thông tư, hướng dẫn thực hiện Nghị định của chính phủ.

4. Bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã

- Thủ tục, thẩm quyền điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của Bộ Công an; Hội đồng nhân dân cấp xã tiến hành bầu Trưởng Công an xã là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách Công an xã.

- Xây dựng và định kỳ hàng năm bổ sung quy hoạch các chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã gắn với quy hoạch các chức danh cấp ủy, chính quyền cấp xã nhằm đảm bảo nguồn cán bộ kế thừa liên tục.

- Hàng năm, có kế hoạch đào tạo chuẩn hóa cán bộ được bố trí đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã theo quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân.

- Định kỳ 01 năm/01 lần tổ chức bồi dưỡng cho Công an xã về công tác dân vận, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nghiệp vụ chuyên ngành Công an và kỹ năng giải quyết các tình huống về an ninh, trật tự. Thời gian, nội dung, chương trình bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã chính quy theo quy định của Bộ Công an. Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, xếp loại cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

5. Chế độ, chính sách đối với Công an xã

Cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành đối với địa bàn công tác (chế độ phụ cấp đặc thù, chế độ đối với cán bộ công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, chế độ phụ cấp đặc biệt, chế độ phụ cấp khu vực).

6. Tổ chức đảng Công an xã sau khi bố trí Công an chính quy

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Hòa Bình tại Công văn số 557-CV/TU ngày 30/5/2019 về việc điều động Công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh.

7. Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, phương tiện giao thông, kinh phí hoạt động

- Tăng cường trang bị cho lực lượng Công an xã về vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, phương tiện giao thông theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã và Điểm b, Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP.

- Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên cho Công an xã; trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ đột xuất, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ được bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Xây dựng trụ sở Công an xã

- Tập trung đầu tư nguồn vốn để xây dựng trụ sở làm việc của 139 Công an xã còn lại, đảm bảo tổng diện tích sàn xây dựng là 269 m2 được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Công an quy định, lộ trình giai đoạn từ 2021 đến 2025 và những năm tiếp theo. Hiện tại ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở cho Công an các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; xã khó khăn về cơ sở vật chất.

+ Năm 2021: Xây dựng, cải tạo 35 trụ sở làm việc.

+ Năm 2022: Xây dựng, cải tạo 30 trụ sở làm việc.

+ Năm 2023: Xây dựng, cải tạo 30 trụ sở làm việc.

+ Năm 2024: Xây dựng, cải tạo 25 trụ sở làm việc.

+ Năm 2025: Xây dựng, cải tạo 19 trụ sở làm việc.

- Hàng năm, tùy tình hình thực tế sẽ bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa trụ sở Công an xã (có thể lồng ghép trong nguồn vốn xây dựng trụ sở UBND các xã).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo phòng Nội vụ, phòng Tài chính, Công an huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát cụ thể số lượng, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo của đội ngũ Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thuộc lực lượng bán chuyên trách hiện nay để xây dựng kế hoạch thực hiện bố trí, sắp xếp Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã theo quy định của Đề án. Trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn Trưởng Công an xã là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách Công an xã.

- Xây dựng kế hoạch giải quyết chế độ chính sách theo hình thức tinh giản biên chế đối với các trường hợp không đáp ứng được trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo theo quy định hiện hành và không thể bố trí sang các chức danh công tác khác; những trường hợp tạm thời được chi trả các chế độ, phụ cấp hiện hành để tiếp tục công tác cùng với Công an chính quy; việc giữ lại Công an viên bán chuyên trách để cùng với lực lượng Công an chính quy làm nhiệm vụ thường trực tại Công an xã; trình cơ quan thẩm quyền xem xét việc hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách làm nhiệm vụ thường trực tại xã (bằng tiền ăn của lực lượng Dân quân tự vệ); chế độ về cấp thẻ bảo hiểm y tế, được biểu dương, khen thưởng; bị thương, hy sinh trong khi thi hành công vụ…

- Đánh giá tình hình thực tế về trụ sở, cơ sở vật chất của Công an xã; kế hoạch sửa chữa, nâng cấp nơi làm việc để phục vụ nhu cầu công tác và sinh hoạt khi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; chỉ đạo rà soát, bố trí quỹ đất xây dựng độc lập nơi làm việc và nơi ở của lực lượng Công an xã chính quy theo quy định. Hàng năm, đưa vào dự toán ngân sách, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác và đảm bảo kinh phí thường xuyên cho Công an xã hoạt động; đảm bảo trình tự, thủ tục về đất đai để bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc riêng cho Công an xã.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống nhất lựa chọn, điều động, bổ nhiệm cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo quy định của Bộ Công an.

- Duy trì hoạt động của Công an chính quy tại 28 xã, thị trấn đã được bố trí; thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bố trí Công an chính quy đối với các xã, thị trấn mới hình thành theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. (Hoàn thành việc bố trí trước 25/2/2020)

- Chủ động nguồn cán bộ Công an chính quy đảm bảo số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn trao đổi, thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện thành phố trước khi quyết định điều động bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã (Hoàn thành trước 31/3/2020).

- Báo cáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn về tiêu chuẩn nhân sự Trưởng Công an tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

- Phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các Trường Công an nhân dân tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã. Đảm bảo sỹ quan đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã được hưởng phụ cấp chức vụ và thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương như Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an phường. Sỹ quan, hạ sỹ quan đảm nhiệm các chức danh Công an xã nếu chưa qua đào tạo đại học, quá trình công tác tại xã hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sau 02 năm được ưu tiên xét dự thi tuyển vào các lớp đại học theo quy định.

- Hàng năm, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán, nguồn vốn thực hiện Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCA, ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an và yêu cầu thực tế ở địa phương khi triển khai bố trí Công an xã chính quy, tổ chức rà soát, lập dự trù số trang thiết bị cần bổ sung và kinh phí để đảm bảo cho 141 Công an xã, thị trấn hoạt động hiệu quả, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong đó tiếp tục trang bị cho 28 Công an xã, thị trấn đã bố trí Công an chính quy và rà soát trang bị cho 113 Công an xã, thị trấn còn lại.

3. Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, nhất là đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và việc áp dụng các quy định của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, Thông tư số

09/2019/TT-BCA, ngày 11/4/2019 của Bộ Công an... Hàng năm đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an xã chính quy và bán chuyên trách.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công để xây dựng trụ sở làm việc cho 139 Công an xã, thị trấn chưa có trụ sở làm việc độc lập sau khi bố trí Công an chính quy, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác, theo lộ trình giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí, phân bổ kinh phí thực hiện Đề án; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã của Công an tỉnh; tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương chi giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức bị tác động, ảnh hưởng và đảm bảo đầu tư xây

dựng trụ sở làm việc cho Công an các xã theo lộ trình Đề án đã được phê duyệt và các quy định hiện hành.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên bán chuyên trách theo quy định.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã theo lộ trình Đề án.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống phát thanh, truyền tỉnh trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, người lao động và nhân dân trong tỉnh về chủ trương, sự cần thiết xây dựng Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; góp phần ổn định tư tưởng của đội ngũ cán bộ Công an xã bán chuyên trách, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tích cực tham gia các mặt công tác tại địa bàn cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Đề án và Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo lộ trình đề ra.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (X01);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Huyện ủy, thành ủy; UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh