Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ tư;

Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2013 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025;

Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Chương trình Chuyển đi squốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

Quyết định số 2545/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tin mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020;

Chỉ thị s16/CT-TTg, ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ‘‘Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ 4”;

Quyết định số 1671/QĐ-TTg, ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt duyệt Đề án tng thứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020;

Quyết định số 2012/QĐ-UBND, ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyn điện tử tỉnh Tha Thiên Huế 2.0;

Quyết định số 1779/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Tha Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”;

Kế hoạch hành động s70/KH-UBND, ngày 30/3/2019 của UBND tỉnh về Thực hiện Nghị Quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Kế hoạch s133/KH-UBND, ngày 27/5/2020 của UBND tnh Thực hiện Nghị quyết s52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ tư;

Quyết định số 1957/QĐ-UBND, ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình Chuyn đi stỉnh Thừa Thiên Huế;

Kế hoạch s60/KH-UBND, ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết s54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch số 222/KH-UBND, ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chương trình chuyn đi stỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyn đi số ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tng quát

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ngành du lịch góp phần thúc đy ngành du lịch Thừa Thiên Huế tăng trưởng và phát triển bền vững trên tinh thần: “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á (Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2045).

2. Mục tiêu cụ thể

a) Chuyn đi sngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số

- 100% hoạt động quản lý nhà nước của ngành sử dụng văn bản điện tử có chữ ký s, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (Ngoại trừ các văn bản Mật theo quy định).

- 100% dịch vụ công đủ điều kiện công bố mức độ 4.

- 100% quy trình xử lý dịch vụ hành chính được thực hiện bằng quy trình số.

- 50% dữ liệu chuyên ngành qua hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh và được số hóa quy trình khai thác.

- Triển khai hệ thống phòng họp số (gồm ứng dụng họp thông minh và giải pháp họp trực tuyến).

- Triển khai số hóa “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành du lịch”, “Hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội” (Địa phương) trên nền tảng dữ liệu lớn của tỉnh. Triển khai hệ thống báo cáo số tích hợp vào hệ thống báo cáo scủa tỉnh.

- Triển khai xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch (cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, doanh nghiệp lữ hành và vận chuyn), bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho thực hiện dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm nền tảng phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp du lịch.

- 100% ý kiến chỉ đạo được theo dõi và xử lý trên mạng.

- 100% đơn thư phản nh và kiến nghị đủ điều kiện xử lý, giải quyết được cập nhật trong phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư phản ảnh và kiến nghị.

- 100% việc đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời trên phần mềm Đăng ký và phát hành giấy mời qua mạng của UBND tỉnh.

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống báo cáo số của tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- 100% doanh nghiệp du lịch dịch vụ đăng ký khách lưu trú trên phần mềm Quản lý lưu trú của tỉnh.

- 70% các Doanh nghiệp du lịch dịch vụ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

- 70% Doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn chuyển đổi số thành công.

- Duy trì Cổng thông tin du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế visithue.vn, các trang mạng xã hội của Sở, như fanpage Facebook, TikTok, Twister, Instagram, Zalo OA, Youtube.

b) Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số

- 100% cán bộ công chức, viên chức (Ngành, Địa phương bao gồm cả đơn vị trực thuộc) cài Hue-S và triển khai các hoạt động công vụ trên nn tảng Hue-S.

- 100% các vấn đề của ngành, địa phương được thông báo, tuyên truyền qua trang Thông tin điện tử của Sở.

- 100% phản ánh hiện trường, góp ý của người dân liên quan đến ngành du lịch được xử lý đảm bảo đúng điều kiện.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu nhn, tạo lập, quản lý tài nguyên số về du lịch, phục vụ cho phát triển kinh tế s.

- Cung cấp và triển khai dịch vụ dữ liệu, thông tin về du lịch cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng cho phát triển kinh tế số, dịch vụ nội dung s.

- Xây dựng các giải pháp về du lịch cho mọi khách du lịch từ khi đặt chân đến và rời đi khỏi tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Xây dựng các hệ thống giám sát an ninh, an toàn thông minh từ xa, trung tâm thông tin và điều hành du lịch tại tất cả các điểm đến du lịch, đảm bảo hỗ trợ khách du lịch 24/7 trong mọi trường hợp cần sự trợ giúp, khẩn cấp;

c) Chuyển đổi sngành hướng đến phát trin Kinh tế s

- 100% cán bộ, công chức, viên chức Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

- 50% Doanh nghiệp du lịch dịch vụ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc có áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tin mặt trên Hue-S.

- Thúc đẩy các thành phần kinh tế có cung cấp dịch vụ sản phẩm hàng hóa tham gia vào sàn thương mại điện tử.

d) Mục tiêu phát triển an toàn thông tin

- Triển khai các văn bản quản lý về an toàn thông tin, nghiên cứu triển khai các ứng dụng an toàn thông tin để đưa vào khai thác vận hành nhằm tăng cường năng lực thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin có chất lượng cao.

- Phối hợp với Trung tâm CNTT - Bộ VHTTDL, Sở thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan trong việc tăng cường tập trung vào khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, thích ứng linh hoạt, giảm thiểu rủi ro và giảm nhẹ hậu quả của các cuộc tấn công, nâng cao năng lực mạng lưới điều phi ứng cứu sự cvề an toàn thông tin, nhanh chóng khôi phục trở lại trạng thái bình thường của hệ thống khi xảy ra sự c.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin.

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức về vai trò và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Trên cơ sở những nhiệm vụ cần thực hiện đđạt được các mục tiêu đã đra, cần bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kthuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Cụ thể, Kế hoạch bao gồm những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số

a) Chuyển đổi nhận thức

- Chuyển đổi số thực hiện trên phương châm “4 không 1 có”.

- Tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đi số cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Du lịch.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm về chuyển đổi số trong ngành du lịch nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Hợp tác, thăm quan, học tập, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, công nghệ, mô hình trin khai chuyển đổi số ngành du lịch trong nước và quốc tế.

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của ngành trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biu trong chuyển đổi số ngành du lịch.

- Khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch dịch vụ và các đơn vị nghiên cứu khoa học nghiên cứu, xây dựng, triển khai các ứng dụng du lịch thông minh.

- Tổ chức đào tạo kỹ năng trình bày và kỹ năng quảng bá du lịch trực tuyến, quảng bá du lịch trên nền tảng số cho các khu điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

b) Kiến tạo thể chế

Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy định đảm bảo điều kiện cho công cuộc chuyển đi số, các quy chun, tiêu chun, định mức chi trả trong lĩnh vực CNTT ngành du lịch, trong đó cần chú trọng các nội dung sau:

- Trên cơ sở kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng quy hoạch và phát triển CNTT của ngành Văn hóa và Du lịch.

- Triển khai thử nghiệm các sản phẩm, ứng dụng du lịch số mới; phát triển các nền tảng số, dịch vụ nội dung số về văn hóa, du lịch.

- Ban hành quy định về quản lý, thu thập dữ liệu du lịch; Cơ chế khai thác, chia sẻ dữ liệu du lịch qua mô hình số.

- Xây dựng, ban hành các quy chuẩn, quy định về kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm trong ngành Du lịch dựa trên các tiêu chun quốc tế và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch.

- Các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh; bảo đảm tính riêng tư của thông tin du lịch trên môi trường mạng.

- Hướng dn các công nghệ số áp dụng trong du lịch.

- Triển khai các hướng dẫn, quy định về xác thực điện tử trong ngành du lịch.

c) Phát triển hạ tầng số

- Triển khai hạ tầng phục vụ kết nối mạng lưới thiết bị IoT, tích hp cảm biến và ứng dụng công nghệ số, bao gồm cả các thiết bị IoT của doanh nghiệp đthiết lập nền tảng s thu nhận dữ liệu, thông tin du lịch toàn tỉnh.

- Tái cu trúc, tập trung hóa hạ tầng s, kết ni, cung cấp cơ sở hạ tầng, nn tảng, dịch vụ dùng chung, ứng dụng dưới dạng dịch vụ của hệ thng, hạn chế tối đa hạ tầng số dùng riêng tại các đơn vị.

- Phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị như Văn phòng Sở Du lịch, Trung tâm TTXTDL, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, đảm bảo triển khai chuyển đi số.

- Triển khai Trung tâm điều hành Du lịch thông minh tại Trung tâm TTXTDL.

- Đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến.

- Đầu tư hệ thống chương trình diệt virus tập trung.

- Triển khai kêu gọi xã hội hóa hệ thống wifi phủ tại các di tích, các khu điểm du lịch.

d) Phát triển dữ liệu

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành về văn hóa, du lịch trên cơ sở kiến trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn, dịch vụ chia sẻ dữ liệu thống nht, bảo đảm nền tảng về dữ liệu là hạ tầng quan trọng, cốt yếu cho chuyn đi s ngành du lịch: các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành và đơn vị vận chuyển, Hướng dẫn viên, các điểm di tích lịch sử văn hóa... Ứng dụng các công nghệ dữ liệu lớn trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu du lịch. Số hóa các dữ liệu về tài nguyên du lịch đphục vụ công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư.

- Phát triển nền tảng tích hợp dữ liệu du lịch quốc gia, kết nối giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch, các hệ thống du lịch chuyên ngành, thng kê du lịch.

- Xây dựng phát triển nền tảng dữ liệu du lịch mở, thu thập dữ liệu du lịch từ tất cả các nguồn như người dân, khách du lịch, doanh nghiệp du lịch dịch vụ, mạng xã hội, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở trong du lịch và mạng thông tin du lịch quốc gia.

- Đẩy mạnh phát triển, nâng cấp các hệ thống thông tin du lịch trên các nền tảng số mới nhất về truyền thông xã hội, cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện trên di động, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo/thực tế tăng cường để thực hiện chuyn đi số toàn diện các mặt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước và cung cấp trải nghiệm tốt nhất, thân thiện nhất cho người dùng, các hệ thống triển khai bao gồm:

+ Hoàn thành số hóa dữ liệu di sản, VR360, các sản phẩm thực tế ảo, du lịch thông minh tại Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh và các điểm di tích, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh; số hóa các lễ hội, sự kiện, festival để khai thác dịch vụ và quảng bá.

+ Phát triển Trung tâm điều hành du lịch thông minh tại Trung tâm TTXTDL - Sở Du lịch.

+ Triển khai, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành điện tử, hạn chế việc sử dụng giấy tờ, ứng dụng phát triển giao dịch điện tử, xác thực điện tử, văn phòng điện tử tại Sở Du lịch.

+ Tiếp tục hoàn thành triển khai các dịch vụ công mức độ 4, thực hiện chuyển đổi số qua các bước DVC trực tuyến.

+ Liên thông các hệ thống thông tin của quốc gia về Du lịch bao gồm: hệ thống thông tin về hướng dẫn viên, hệ thống thông tin về cơ sở lưu trú, hệ thng thông tin về các đơn vị lữ hành và vận chuyển của tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ) Xây dựng nền tảng số

- Xây dựng, triển khai nền tảng tích hợp dữ liệu du lịch. Liên thông, tích hợp, kết nối các hệ thống dữ liệu như dữ liệu không gian đô thị, đất đai, môi trường, tài nguyên nước... với hệ thng dữ liệu văn hóa, du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh.

- Phát triển nền tảng tích hợp, kết nối dữ liệu văn hóa, du lịch với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương nhằm chia sẻ dữ liệu, thông tin cho khai thác, sử dụng.

- Phát triển các nền tảng ứng dụng, di động cung cấp các dịch vụ, xử lý, tư vấn, khai thác dữ liệu thông tin về văn hóa, du lịch.

- Phát triển các công cụ trực tuyến phục vụ tìm kiếm, chia sẻ thông tin, đặt dịch vụ, thanh toán điện tử; thiết kế các mô hình du lịch ảo thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường giúp du khách có những trải nghiệm mới lạ, độc đáo.

- Rà soát đăng ký cấp phát chữ ký số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và cấp phát chữ ký squa sim di động cho 100% cán bộ lãnh đạo cấp Phòng trở lên của Sở. Triển khai hệ thống chữ ký s, chữ ký điện tử trong toàn ngành.

- Ban hành quy chế để đảm bảo 100% văn bản quản lý nhà nước của Sở thực hiện qua môi trường mạng, trong đó 100% các văn bản ban hành có áp dụng chữ ký số. Đối với các trường hợp đã được cấp ch ký sthì tham gia ký số vào quy trình ban hành văn bản theo quy định.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt 100%.

- Rà soát, hoàn thin và ban hành quy định triển khai quy trình s trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Ban hành quy định và xây dựng phòng họp s.

- Phát triển các nền tảng svề sàn thương mại điện tử trong Du lịch.

- Triển khai vé điện tử và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

- Căn cứ vào Quyết định của Bộ, Ngành, Trung ương về ban hành “Hệ thống thống kê”, rà soát lại các hệ thống thông tin do các ngành đã triển khai đkế thừa dữ liệu. Đối với các số liệu chưa có từ các hệ thống thông tin chuyên ngành thì xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành.

- Số hóa, chuyển đổi số quy trình cập nhật số liệu quản lý chỉ tiêu kinh tế xã hội trên để hình thành báo cáo số. Xây dựng quy định, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông để lập lộ trình triển khai phù hợp.

- Ban hành bộ tiêu chí sử dụng dữ liệu về kết quả triển khai quy trình số hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, công tác cập nhật báo cáo số để làm tiêu chí quan trọng đánh giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm.

e) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

- Xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

- Ưu tiên nguồn lực bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thng thông tin quan trọng, bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí ứng dụng CNTT.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho các hệ thng thông tin, CSDL. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn triển khai đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị theo đúng cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin.

- Phối hợp triển khai hệ thống chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Du lịch (bao gồm việc đăng ký và xác thực trên thiết bị di động).

2. Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số

a) Xây dựng các giải pháp truyền thông kết hợp với các giải pháp huy động nguồn lực hỗ trợ đthực hiện mục tiêu.

b) Các giải pháp Tổ chức giám sát, đánh giá và có phương án đảm bảo tất cả các phản ánh hiện trường, góp ý của người dân đều được xử lý theo đúng quy định

c) Phát triển, vận hành các hệ thống thông tin nội bộ, chuyên ngành sử dụng công nghệ thông minh phân tích, xử lý, hiển thị thông tin, dữ liệu trên các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành và cung cấp dịch vụ thuận tiện, an toàn, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp.

d) Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các ứng dụng du lịch trên các thiết bị di động để người dân có thể dễ dàng khám phá nn văn hóa, tiếp cận các dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế ở mọi lúc, mọi nơi.

đ) Xây dựng các sản phẩm du lịch thông minh, quản lý thông minh và quảng bá thông minh, gồm có:

+ Áp dụng vé điện tử ở các di tích, chương trình văn hóa, bảo tàng, sự kiện, phương tiện giao thông vận tải, doanh nghiệp dịch vụ du lịch;

+ Thử nghiệm các sản phẩm du lịch số mới (thực tế ảo, nhạc nước, 3D mapping, trình diễn ánh sáng điện tử...);

+ Hoàn thiện hệ thống ki ốt thông tin tự động ở các tuyến đường, khu phố đông khách du lịch;

+ Xây dựng bảo tàng số và các không gian trải nghiệm sản phẩm s trong du lịch;

+ Phát triển mạnh hệ thống quảng bá trực tuyến, chú trọng quảng bá qua mạng xã hội. Tập trung các chiến dịch quảng bá/ quảng cáo qua các kênh của hệ thống Visit Hue như: Fanpage, Tiktok, Zalo OA, Youtube, Instagram, Twister...;

+ Ứng dụng các công nghệ phân tích đphân tích số liệu về hoạt động du lịch kịp thời, chính xác, giúp dự báo về thị trường khách, từ đó có các chính sách quản lý, xúc tiến, quảng bá du lịch phù hợp;

+ Hoàn thiện gian hàng quảng bá ảo của tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ không gian với Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch... Kết nối gian hàng với các forum quảng bá thực tế ảo của thế giới.

3. Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số

a) Cung cấp dữ liệu, thông tin chia sẻ, dữ liệu mở, hệ sinh thái nội dung số về văn hóa, du lịch cho xã hội.

b) Các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, du lịch tăng cường triển khai ứng dụng các công nghệ số trong sản xuất, quản trị, cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho khách hàng.

c) Tạo điều kiện, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, tài trợ, tăng cường nghiên cứu các công nghệ số, phát triển các nền tảng số, hoạt động dữ liệu s, tạo ra các dịch vụ nội dung svề văn hóa, du lịch phục vụ xã hội, phát triển nền kinh tế số.

d) Triển khai phối hợp đào tạo cán bộ chuyn đổi svề các công nghệ số áp dụng trong du lịch gồm các tiêu chuẩn CNTT du lịch, các công nghệ số về dữ liệu lớn, di động, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực du lịch, làm nòng cốt trong chuyn đi sDu lịch.

4. Nguồn lực đảm bảo triển khai.

a) Đẩy mạnh chủ động triển khai và tham gia các chương trình nâng cao về nhận thức chuyển đổi số.

b) Lập danh mục số hóa, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tng hp làm căn cứ xin kinh phí hàng năm đtriển khai.

c) Lập danh mục dự án chuyn đi số ngành du lịch thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông đđưa xin chủ trương đưa vào đầu tư trung hạn.

d) Triển khai hệ thống đảm bảo an toàn thông tin dùng chung của tỉnh.

e) Đăng ký danh sách và cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ ngân sách nhà nước bao gồm chi thường xuyên, chi sự nghiệp và chi đầu tư phát triển của Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các sở, ban, ngành liên quan. Kinh phí tự cân đối và huy động hợp pháp khác của các đơn vị sự nghiệp Du lịch.

2. Từ các dự án, thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, tài trợ, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.

3. Nguồn xã hội hóa.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ đạo công tác chuyển đổi số ngành Du lịch giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

2. Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế xây dựng kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của đơn vị trình Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, phê duyệt.

b) Tham mưu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chuyn đi số trong ngành. Làm đầu mối tổ chức việc đánh giá thực hiện chuyn đi s hàng năm tại các đơn vị trong ngành.

c) Chủ trì, xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch..

a) Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở tài chính nghiên cứu, xây dựng cơ chế chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang mạng xã hội phục vụ quảng bá du lịch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp, hỗ trợ việc triển khai của nội dung trong Kế hoạch.

b) Đưa nội dung của ngành Du lịch vào trong Đề án tng th chuyn đi số giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030, trình phê duyệt triển khai cho giai đoạn.

c) Tăng cường tuyên truyền các nội dung và kết quả trin khai Chương trình chuyn đổi số của tỉnh, của các ngành.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

b) Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện theo quy định.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Du lịch đẩy mạnh các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý.

Trên đây là Kế hoạch “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025”. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các đơn vị liên quan chủ động đề xuất gửi Sở Du lịch tng hp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT.Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành c
p tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX và TP Huế;
- Các đơn vị S
Du lịch;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN TRIỂN KHAI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch
số 206/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Tha Thiên Huế)

I. Chỉ tiêu xây dựng chính quyền s

TT

Nhiệm vụ

Chủ trì

Phối hợp thực hiện

Thời gian dự kiến

Nguồn kinh phí (triệu)

Ghi chú

1.

100% hoạt động quản lý nhà nước các phòng ban chuyên môn và Trung tâm TTXTDL sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông các cấp trong các hoạt động quản lý nhà nước (Ngoại trừ các văn bản Mật theo quy định)

Sở Du lịch

 

2021

NSNN, Xã hội hóa

 

2.

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên môi trường mạng

Sở Du lịch

 

2021

NSNN, Xã hội hóa

 

3.

Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành. Triển khai hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành điện tử;

Sở Du lịch

 

2021

NSNN, Xã hội hóa

 

4.

60% dữ liệu quản lý của các phòng ban chuyên môn và Trung tâm TTXTDL được số hóa, lưu trữ tập trung và đưa vào khai thác hiệu quả

Sở Du lịch

 

2021

NSNN, Xã hội hóa

 

5.

Xây dựng, ban hành quy định về số hóa dữ liệu

Sở Du lịch

 

2021-2025

NSNN, Xã hội hóa

 

6.

Triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin Du lịch thông minh hàng năm. Triển khai các chương trình truyền thông về Du lịch thông minh.

Sở Du lịch

 

2021-2025

NSNN, Xã hội hóa

 

II. Văn bản

TT

Nhóm văn bản

Chủ trì

Phối hợp

Loại hình

1.

Quyết định Chương trình chuyển đổi số

Sở Du lịch

 

Quyết định

2.

Kế hoạch chuyển đổi số

Sở Du lịch

 

Kế hoạch

3.

Quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với giải quyết từng thủ tục hành chính

Sở Du lịch

 

Quyết định

4.

Kế hoạch về shóa thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết.

Sở Du lịch

 

Kế hoạch

5.

Chính sách về cơ sở dữ liệu (Chiến lược dữ liệu, danh mục dliệu; danh mục CSDL; Quy chế khai thác; sử dụng dữ liệu; kế hoạch mở dữ liệu)

Sở Du lịch

 

 

6.

Cập nhật quy chế, chính sách bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Sở Du lịch

 

Quy định

7.

Chính sách chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

Sở Du lịch

 

Quy định

8.

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đi số và du lịch thông minh Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổ giúp việc BCĐ

Sở Du lịch

 

Quyết định

9.

Tiêu chuẩn và quy định về cán bộ chuyên trách về Chuyển đổi số

Sở Du lịch

 

Quyết định

III. Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số

TT

Nhiệm vụ

Chủ trì

Phối hợp thực hiện

Thời gian dự kiến

Ghi chú

A

Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số

 

 

 

 

I

Nhóm dự án chuyển đổi nhận thức

 

 

 

 

1.

Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng số trong Sở Du lịch (bao gồm cả nhận thức an toàn thông tin)

Sở Du lịch

 

2020-2022

 

2.

Xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng số trong sinh viên ngành du lịch (bao gồm cả nhận thức an toàn thông tin)

Trường Du lịch - Đại học Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế

 

2020-2025

 

3

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử của Sở Du lịch

Sở Du lịch

 

2021-2023

 

II

Phát triển hạ tầng số

 

 

 

 

1.

Chuyển đổi địa chỉ IP trong cơ quan nhà nước qua giao thức thế hệ mới (Ipv6) trong cơ quan nhà nước.

Sở Du lịch

Sở TTTT

2020-2021

 

2.

Phối hợp nâng cấp hệ thống mạng số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan nhà nước đáp ứng chương trình chuyển đổi số

Sở Du lịch

Sở TTTT

2021 - 2025

 

III

Shóa nguồn dữ liu

 

 

 

 

1.

Số hóa dữ liệu chuyên ngành

Sở Du lịch

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở TTTT

2021 - 2025

 

2.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quảng bá cổ vật cung đình Huế

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

Sở TTTT

2021 - 2023

 

V

Đảm bảo an toàn thông tin

 

 

 

 

1.

Triển khai chữ ký số 100% cán bộ, công chức, viên chức

Sở Du lịch

 

2021 - 2022

 

2.

Xây dựng nền tảng và hệ thống quy chuẩn đảm bảo an toàn thông tin Sở Du lịch phục vụ chuyển đổi số đến 2030

Sở Du lịch

 

2021 - 2023

 

3.

Triển khai phần mềm diệt virus tập trung

Sở Du lịch

 

2021 - 2025

 

VI

Phát triển nguồn nhân lực

 

 

 

 

1.

Tham gia đào tạo chuyên sâu về các công nghệ mới cho cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin

Sở Du lịch

 

2021 - 2025

 

2.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin của tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức

Sở Du lịch

 

2021 - 2025

 

3.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu của tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức

Sở Du lịch

 

2021 - 2025

 

B

Phát triển Chính quyền số

 

 

 

 

1.

Phối hợp triển khai nền tảng tích hợp, chia s hoàn thiện phát triển chính quyền số

Sở Du lịch

Sở TTTT

2020 -  2021

 

2.

Phối hợp nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc theo hướng dịch vụ thông minh

Sở Du lịch

 

2020 - 2021

 

3.

Phối hợp chuyển hóa các hệ thống thông tin dùng chung trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế theo kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 và Kiến trúc ICT đô thị thông minh

 

Sở Du lịch

2020 - 2021

 

IV. Phát triển Kinh tế số và xã hội số

1. Danh mục dự án đang triển khai

TT

Nhiệm vụ

Chủ trì

Phối hợp thực hiện

Thời gian dkiến

Ghi chú

1.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch Thừa Thiên Huế: cơ sở lưu trú, Hướng dẫn viên, doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ vận chuyn...

Sở Du lịch

 

2021

Dự án DLTM

2.

Nâng cấp Cổng thông tin du lịch Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

 

2021

Vốn sự nghiệp 2021

3.

Chuẩn hóa nội dung số, in ấn và audio Những câu chuyện kvề Huế

Sở Du lịch

 

2021-2022

NSNN

4.

Chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của địa phương

Sở Du lịch

Viện Pháp ngữ Huế

2021

XHH

5.

Chun hóa nội dung số, in ấn và audio giới thiệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của địa phương

Sở Du lịch

 

2021-2025

XHH

6.

Triển khai phn mềm Quản lý lưu trú trực tuyến

Công an tỉnh

SDu lịch Viettel

2021-2023

Đang triển khai thuê dịch vụ

7.

Nền tảng VTP

Tập đoàn Thiên Minh

Hiệp hội du lịch

2021

XHH

2. Danh mục dự án triển khai giai đoạn 2021 - 2022

TT

Nhiệm vụ

Chủ trì

Phối hợp thực hiện

Thời gian dự kiến

Ghi chú

A

Chuyn đi strong lĩnh vực du lịch

 

 

 

 

1.

Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông ngành du lịch trên nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, phát triển nền tảng IoT phục vụ dịch vụ du lịch thông minh

Sở Du lịch

Sở TTTT

2021-2022

NSNN

2.

Xây dựng chiến lược/KH truyền thông tiếp thị về điểm đến du lịch Huế đến 2025, tầm nhìn đến 2035

Sở Du lịch

Công ty Outbox Consulting

2021-2022

NSNN

3.

Hoàn thiện Trung tâm Giám sát điều hành du lịch thông minh

Sở Du lịch

Sở TTTT

2021-2025

NSNN

4.

Đào tạo kỹ năng trình bày và kỹ năng quảng bá du lịch trực tuyến, quảng bá du lịch trên nền tảng số

Sở Du lịch

 

2021-2025

NSNN

5.

Phát triển hệ thống quảng bá du lịch thông minh

Sở Du lịch

 

2021-2022

XHH

6.

Xây dựng gian hàng ảo quảng bá du lịch: quầy thông tin VR 360

Viettel

Sở Du lịch Hiệp hội du lịch

2021

NSNN

B

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

 

 

 

 

1.

Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Ngành văn hóa và thể thao, số hóa nền tảng số đối với các hệ thống di tích - bảo tàng, các bảo vật, hiện vật, tài liệu liên quan phục vụ phát triển du lịch

Sở Văn hóa Thể thao

Sở, ban, ngành liên quan

2021-2022

NSNN XHH

C

Chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ

 

 

 

 

1.

Hệ thống không dùng tiền mặt

Viettel Pay VNPT Vietinbank

Hiệp hội du lịch

2021

XHH

2.

Mở rộng ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh tại các điểm du lịch khác

Trung tâm Bảo tồn di tích cđô Huế

VietsoftPro

2021-2022

XHH

3.

Xây dựng hạ tầng CNTT của Trung tâm Bảo tồn di tích

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

 

2021-2022

 

4.

Triển khai phủ sóng wifi miễn phí toàn bộ các điểm di tích

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

 

2021

XHH

5.

Vé điện tử

- Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

- Các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch

Hiệp hội du lịch tỉnh

2021

XHH

6.

Tổ chức số hóa và chuẩn hóa dữ liệu quản lý chuyên ngành

Trung tâm Bảo tn di tích cố đô Huế

 

2021-2022

NSNN, XHH

D

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông

 

 

 

 

1.

Ứng dụng đặt xe

Sở Giao thông vận tải

 

2021-2022

XHH

V. Danh mục dự án triển khai giai đoạn 2023 - 2025

TT

Nhiệm vụ

Chủ trì

Phối hợp thực hiện

Thời gian dự kiến

Ghi chú

A

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông

 

 

 

 

1.

Phát triển hệ thống quảng bá du lịch thông minh

Sở Du lịch

 

2023 - 2025

XHH

2.

Số hóa 3D ẩm thực Huế

Sở Du lịch

- Sở Văn hóa và Thể thao

- Công ty VietsoftPro

2023 - 2025

XHH

3.

Số hóa các điểm du lịch tâm linh: chùa, nhà thờ, khu điểm du lịch

Sở Du lịch

- SVăn hóa và Thể thao

2023 - 2025

XHH

4.

Hệ thống Kios thông tin

Sở Du lịch

Dự án Koica

2023 - 2025

XHH

5.

Xe đin thông minh

Cty HAV

Sở Du lịch

2023 - 2025

XHH

6.

Xe đp thông minh

Công ty VietsoftPro

Sở Du lịch

2023 - 2025

XHH

7.

Xe buýt 2 tng

Cty HAV

Sở Du lịch

2023 - 2025

XHH

B

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

 

 

 

 

1.

Ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường (AR/VR) tại các di tích, điểm đến thuộc tỉnh

Sở Du lịch

Sở Văn hóa và Thể thao

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

Các doanh nghiệp, tổ chức liên quan

2023 - 2025

XHH

C

Chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ

 

 

 

 

1.

Mở rộng ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh tại các điểm du lịch khác

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

VietsoftPro

2023 - 2025

XHH

2.

Hệ thống tham quan thực tại ảo

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế/ Sở Du lịch

City4U

2023 - 2025

XHH

3.

Số hóa Nhã nhạc cung đình

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

 

2023 - 2025

XHH

4.

Các chương trình thực cảnh, show diễn Nhà hát Cửu tư đài, Đại nội về đêm, Hổ quyền...

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

 

2023 - 2025

XHH

5.

Quảng bá cổ vật cung đình Huế trên nền tảng ứng dụng công nghệ

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

VietsoftPro

2023 - 2025

XHH

6.

Xây dựng các hệ thống giám sát an ninh, trung tâm thông tin và điều hành du lịch tại tất cả các điểm di tích

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

 

2023 - 2025

NSNN, XHH

7.

Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

 

2023 - 2025

 

8.

Triển khai vé điện tử tại các doanh nghiệp dịch vụ du lịch

Các doanh nghiệp du lịch dịch vụ

Hiệp hội du lịch tỉnh

2023 - 2025

XHH

D

Chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển

 

 

 

 

1.

Chuyển đổi số công tác quản lý thuyền ca Huế

Ban quản lý Bến xe thuyền

 

2023 - 2025

XHH