Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ V, ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X VÀ CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua, với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các ngày Lễ lớn trong năm 2020 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh và xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung, chương trình thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu, những việc khó, hạn chế yếu kém của ngành, địa phương, đơn vị.

- Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nhân rộng, tạo điều kiện để các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt - Việc tốt” phát huy vai trò, tác dụng nêu gương học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, không phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Chủ đề thi đua

“Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020.

2. Nội dung thi đua

a) Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hệ thống văn bản Luật, văn bản Quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

b) Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong các Cụm, Khối thi đua của tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả rõ rệt về chất lượng công vụ, hiệu quả về thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

c) Thi đua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với từng sự kiện, từng đợt thi đua, chuyên đề thi đua cụ thể.

d) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng gắn với việc gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, trong đó tập trung phấn đấu thi đua gắn với các nhóm lĩnh vực công tác như sau:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ;

- Thi đua trên lĩnh vực đầu tư phát triển, xây dựng, giao thông, quản lý tài nguyên, môi trường, tạo điều kiện thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực trong tỉnh đặt nền móng cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo;

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội;

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trên lĩnh vực cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và văn hóa nơi công sở;

- Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh;

- Thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức hội vững mạnh;

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi; nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức thi đua

* Đợt 1: Từ Tháng 02/2020 đến 30/6/2020

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý năm 2020;

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020);

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020);

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng cấp cơ sở và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

* Đợt 2: Từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong các Cụm, Khối thi đua của tỉnh sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, phát động phong trào thi đua đợt 2 theo Kế hoạch này gắn với các sự kiện sau:

- Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2020);

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;

- Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, tổ chức hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào với nội dung, chủ đề, chuyên đề thi đua cụ thể, đề ra biện pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để tổng hợp.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể đăng ký thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu, các tác phẩm mới viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về địa danh, cuộc sống, con người tỉnh Hòa Bình, phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên.

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Giới thiệu những tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình tiên tiến trong các đợt thi đua để tuyên truyền nêu gương học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Các Cụm, Khối thi đua của tỉnh bổ sung, xây dựng tiêu chí đánh giá, lượng hóa chấm điểm việc triển khai thực hiện kế hoạch, nội dung phát động phong trào thi đua gắn với các sự kiện chính trị quan trọng này. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2020.

5. Sơ kết phong trào thi đua đợt 1 gắn với đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết phong trào thi đua vào dịp cuối năm 2020; khen thưởng theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc (nếu có) theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong năm 2020; tuyên truyền gương “Người tốt - Việc tốt”, nhân rộng các mô hình mới hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo, sản xuất, công tác, học tập và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương;
- Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương;
- Vụ địa phương (Ban TĐ-KT Trung ương);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Trường các Cụm, Khối thi đua của tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh,120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh