Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN VÀ NHÂN RỘNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, MÔ HÌNH MỚI, NHÂN TỐ MỚI TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, YÊU NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phát động phong trào thi đua 05 năm (2016- 2020),

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2020, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong xã hội để những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới ngày càng phổ biến nhân rộng, lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn tuyên truyền với các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước đảm bảo thiết thực hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Trung ương phát động.

- Tập trung tuyên truyền về những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, những tấm gương mới trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực.

2. Công tác phát hiện - xây dựng điển hình tiên tiến:

a. Đối tượng:

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực; là những nhân tố mới, những điển hình tiêu biểu qua các phong trào thi đua được tập thể thừa nhận, suy tôn có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương để học tập làm theo.

b. Tiêu chí:

Những mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao; là nhân tố nổi bật, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội: Xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

c. Lựa chọn, xây dựng mô hình, gương điển hình ở một số lĩnh vực:

Trên cơ sở các phong trào thi đua và thực tế mà các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương xây dựng các mô hình cho phù hợp, tập trung lựa chọn điển hình ở các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, hộ gia đình sản xuất giỏi, gương người tốt, việc tốt, dạy tốt - học tốt, các gương sáng về y đức, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học có nhiều cống hiến xây dựng quê hương Sóc Trăng, xây dựng Đảng, đoàn thể, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

3. Tôn vinh - khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến:

- Tổ chức tôn vinh, biểu dương gương điển hình xuất sắc tiêu biểu, mô hình mới, nhân tố mới trong các dịp tổng kết, sơ kết của đơn vị, địa phương.

- Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên tiến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch này các các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đóng tại tỉnh, các Doanh nghiệp trong Khối thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới với nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả.

Hàng tháng mỗi huyện, thị xã, thành phố giới thiệu tối thiểu 01 điển hình tiên tiến; hàng quý các sở, ban, ngành, doanh nghiệp giới thiệu tối thiểu 01 điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Tin, bài giới thiệu về điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) file điện tử gửi qua địa chỉ: (btdkt.sonv@soctrang.gov.vn).

Nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải được thể hiện trong báo cáo sơ, tổng kết phong trào thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sóc Trăng và các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ:

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phong trào thi đua yêu nước theo Chương trình phối hợp hoạt động; kịp thời phát hiện, tuyên truyền và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

- Giới thiệu điển hình tiên tiến trên Cổng thông tin của Sở Nội vụ, Cổng thông tin của tỉnh và Cổng thông tin của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả tuyên truyền các phong trào thi đua và tình hình giới thiệu điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và đánh giá, chấm điểm thi đua hàng năm.

Căn cứ Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp, đơn vị trong khối thi đua;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: QT, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện