Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1937/KH-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng trong toàn tỉnh.

3. Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động... của mỗi cấp, ngành. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, địa phương, đơn vị và đời sống trong xã hội.

4. Thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

5. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng

Là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc qua các phong trào thi đua; được tập thể thừa nhận, suy tôn; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương.

2. Tiêu chí chung

Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh và địa phương phát động.

3. Tiêu chí xác định mô hình, điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực

3.1. Đi với tập thể

- Mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh: Là những doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hàng năm tăng trưởng; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; tạo được nhiều việc làm và quan tâm tới người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp công tác xã hội từ thiện.

- Mô hình điển hình khu dân cư (tổ dân phố), thôn, làng, xã, phường, thị trấn: Là khu dân cư, thôn, làng, xã, phường, thị trấn xây dựng được hương ước, quy định về thực hiện nếp sống văn hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo, không có hộ gia đình tái nghèo; không có người mắc các tệ nạn xã hội; vệ sinh môi trường được đảm bảo; duy trì tốt các thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp trong nhân dân; có hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả việc tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên rõ rệt, tạo được bầu không khí dân chủ, đầm ấm thực sự trong cộng đồng...; kết quả bình xét cuối năm phải đạt tiêu chuẩn về văn hóa, an toàn về an ninh trật tự.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Các trường học, cơ sở giáo dục, dạy nghề có chất lượng giáo dục ngày càng tăng (tỷ lệ học sinh khá giỏi cao; tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị được giữ gìn bảo quản tốt, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học,...); trường học thân thiện, học sinh tích cực học tập xây dựng phong trào, nền nếp học tập hiệu quả theo đúng tiêu chí quy định của ngành giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt cuộc vận động “mi thầy, cô giáo là một tm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực của ngành giáo dục như: Phong trào “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”, Phong trào “Duy trì sỹ shọc sinh”, Phong trào “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT quc gia”...; các thầy, cô giáo, các em học sinh đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập; tập thể đoàn kết; các hoạt động xã hội, phong trào Đoàn, Đội đạt hiệu quả, chất lượng; phân loại cuối năm cơ quan, trường học phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Là các tập thể cơ quan, đơn vị, các y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên ngành y tế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các Chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc, không thờ ơ, thương yêu người bệnh, thực hiện tốt các quy định của ngành y; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh: Là các tập thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua như Phong trào “Thi đua Quyết thng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hdạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...; luôn sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống không để bị bất ngờ; có phương pháp, giải pháp tác chiến hiệu quả; thể hiện mưu trí dũng cảm, sáng tạo, trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem lại hiệu quả cao trong công tác, chiến đấu; các đơn vị, chiến sĩ dân quân, tự vệ, công an viên tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được phân công phụ trách và phối hợp thực hiện lập công, có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân.

- Mô hình tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu: Là các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở; các mô hình, các câu lạc bộ do các hội, đoàn thể xây dựng và chỉ đạo, có sự sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua trên địa bàn; các thành viên của tổ chức là người gương mẫu đi đầu, là tấm gương để người khác học tập, noi theo.

- Mô hình cơ quan, đơn vị kiểu mẫu: Là tập thể các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính; là tập thể đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; phong cách, lề lối làm việc của công chức, viên chức khoa học, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao; duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ quan phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh; tập thể cơ quan, đơn vị lập thành tích tiêu biểu xuất sắc.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; có phương pháp, cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả; thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt, vượt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch; đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Gia Lai chung tay vì người nghèo”: Là hộ gia đình điển hình, tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao; thu nhập hàng năm của gia đình cao nhất trong số các hộ gia đình tại địa phương; hàng năm gia đình phải đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

3.2. Đi với cá nhân

- Gương cá nhân điển hình tiên tiến là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, doanh nghiệp:

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng...), gương mẫu trong việc thực hiện phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức tnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các ngành các cấp phải là người luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; gắn tiêu chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí điển hình của tập thể (tập thể do người đó đứng đầu là tập thể điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), được mọi người tin yêu, mến phục.

- Mô hình, gương điển hình về người lao động, người tốt, việc tốt:

+ Là các cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào do các cấp phát động; có ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo trong lao động, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình để nâng cao năng suất lao động; có tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ mọi người; sáng tạo, có cách làm hay mang lại hiệu quả ở đơn vị, địa phương; tích cực học tập, lao động, xây dựng đơn vị, gia đình văn hóa, lành mạnh, văn minh, hạnh phúc, gia đình hằng năm luôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa; hưởng ứng tích cực việc Học tập và làm theo tư tưng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của đơn vị, địa phương, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, được mọi người quý mến, suy tôn.

+ Người dân trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo: Luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương; hàng năm gia đình đạt gia đình văn hóa; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, các ngành, đoàn thể các cấp tổ chức phát động; có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn, được cộng đồng dân cư quý mến, suy tôn.

Ngoài tiêu chí trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các tiêu chí thi đua trong các phong trào thi đua trọng tâm của Trung ương, của tỉnh phát động, triển khai để lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến phù hợp với đơn vị, địa phương mình1.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch, phát hiện, lựa chọn mô hình, gương điển hình tiên tiến

- Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn mỗi đơn vị ít nhất 10 mô hình, điển hình tiêu biểu trên địa phương mình.

- Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp tỉnh căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình tiên tiến, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn lừ 03 đến 05 mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu (Riêng đối với ngành Công an, Quân sự, Giáo dục và Y tế lựa chọn ít nhất 10 mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu).

2. Công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến

- Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện và lựa chọn, các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn, công tác biểu dương khen thưởng gương điển hình; giao lưu, tổ chức thi đua cùng điển hình...

3. Đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình, biểu dương khen thưởng (năm 2020)

Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình; xét khen thưởng và đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng trong dịp Hội nghị điển hình tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh vào năm 2020.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Từ năm 2019 đến năm 2020

1. Các cấp, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đã đề ra:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng điển hình; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến, về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trước hết tại cơ quan, đơn vị phải tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi người nghiên cứu, học tập.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến về phương pháp, cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

- Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân điển hình và nhân rộng hiệu quả của mô hình, gương điển hình gắn với biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2020.

2. Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình để tôn vinh, biểu dương gương điển hình xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại Hội nghị điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình và lựa chọn giới thiệu điển hình tham dự, biểu dương, khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức kinh tế thuộc các khối thi đua của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương mình, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30/9/2019.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chuyên mục “Thi đua yêu nước”, mục “Việc tt quanh ta”, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

4. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời phát hiện, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình xuất sắc tiêu biểu; đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân điển hình tại Hội nghị điển hình tiên tiến huyện, thị xã, thành phố; sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (cấp trên cơ sở) và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ X, năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT Trung ương; (b/c)
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức kinh tế thuộc khối thi đua của tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng;
- Lưu VT, BTĐKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 1 Các phong trào thi đua trọng tâm của Trung ương và của tỉnh được phát động, triển khai thực hiện:

- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”;

- Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020;

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 06/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo” giai đoạn 2017-2020;

- Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;

- Kế hoạch số 1603/KH-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025;