Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1870/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 5 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA Y TẾ CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Quyết định số 281/QĐ-TTg) về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư (viết tắt là Chỉ thị số 25-CT/TW) về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 1093/QĐ-BYT ngày 02/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế (viết tắt là Quyết định số 1093/QĐ-BYT) về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 222-KH/TU, ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (viết tắt Kế hoạch số 222-KH/TU) về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị số 25-CT/TW, Quyết định số 281/QĐ-TTg, Quyết định số 1093/QĐ-BYT và Kế hoạch số 222-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.2. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các sở, ngành, chính quyền địa phương và người dân về công tác y tế cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực cho công tác y tế cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

1.3. Xác định nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện; phát huy vai trò của tập thể và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cơ sở y tế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW; thường xuyên  kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW và Kế hoạch này, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu

2.1. Các nhiệm vụ phải bám sát nội dung Chỉ thị số 25-CT/TW, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khả thi; triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới theo Chỉ thị số 25-CT/TW, bảo đảm toàn diện, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo cho người dân được chăm sóc sức khỏe, gắn với việc thực hiện có hiệu quả đề án Phát triển ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Kết luận số 971-KL/TU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV).

2.2. Nội dung Kế hoạch phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp các cấp.

2.3. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở, gồm: Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2025:

- 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

- Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; trên 90% dân số được quản lý sức khỏe.

2.2. Phấn đấu đến năm 2030:

- 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu; mỗi thôn, bản có một nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn.

- Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

- Tăng cường lãnh đạo quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; sơ cấp cứu, khám chữa bệnh; quản lý sức khỏe cá nhân và bệnh không lây nhiễm; phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe Nhân dân thông qua các chương trình y tế công cộng, chương trình quân dân y kết hợp, công tác dân số, tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại cộng đồng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

- Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, giám sát chính quyền, cơ quan chuyên môn trong thực hiện trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, hải đảo, người có hoàn cảnh khó khăn gắn với mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ngành y tế đối với hoạt động của y tế cơ sở thuộc phạm vi phụ trách.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ sở. Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức để thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe toàn dân.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở

- Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động của y tế cơ sở; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế cơ sở và các chỉ tiêu liên quan đến sức khỏe, y tế vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm, 10 năm của tỉnh và từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

- Rà soát, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về y tế cơ sở đồng bộ với chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm… bảo đảm y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Khuyến khích y tế tư nhân, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và kết nối với y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe cá nhân.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy y tế cơ sở, các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ y tế cơ sở bao gồm: Trạm y tế xã, phường, thị trấn; trung tâm y tế cấp huyện; y tế trường học, y tế cơ quan, lâm trường, doanh nghiệp và y tế khu công nghiệp. Hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn phải gắn với quản lý toàn diện sức khỏe cá nhân; quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, dinh dưỡng cộng đồng; thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo mô hình y học gia đình; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại; kết hợp quân y và dân y; gắn với y tế trường học.

- Thống nhất mô hình tổ chức, quản lý đối với trung tâm y tế cấp huyện theo hướng chịu sự quản lý toàn diện của ủy ban nhân dân cùng cấp trước ngày 01/7/2025; thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về y tế, dân số, an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn; có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn nâng cao chất lượng nguồn lực và tổ chức hoạt động chuyên môn của y tế cơ sở.

- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, quy định thành lập cơ sở y tế tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất phù hợp với quy mô lao động, điều kiện thực hiện và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động.

- Rà soát, sắp xếp hệ thống y tế trường học gắn với y tế cơ sở, bảo đảm mỗi trường học có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (nhân viên chuyên trách hoặc phân công nhân viên kiêm nhiệm theo dõi công tác y tế trường học) hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương; các trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học.

3. Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội

- Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách theo hướng Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tăng chi cho y tế cơ sở dựa trên kết quả hoạt động và điều kiện thực tiễn. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh thực hiện phương thức nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cho y tế cơ sở thực hiện các gói dịch vụ y tế cơ bản; chi trả theo hướng khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe dân cư tại cộng đồng.

- Tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm. Thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ y tế; từng bước mở rộng danh mục dịch vụ thuộc phạm vi của y tế cơ sở do quỹ bảo hiểm y tế chi trả phù hợp với mức đóng theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế; rà soát, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các cơ sở y tế; đầu tư trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kcả chăm sóc sức khỏe ban đầu), cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nợ vật tư y tế, sinh phẩm, bảo hiểm y tế.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, gắn với chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ tương xứng

- Rà soát, hoàn thành phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ sở y tế theo đúng quy định; tuyển dụng với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại y tế cơ sở.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao y đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, trọng tâm là cán bộ, nhân viên y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Có chính sách đào tạo đặc thù cho địa bàn khó khăn; phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

- Phát huy chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, hải đảo. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực y tế để hỗ trợ thường xuyên cho y tế cơ sở; tăng cường công tác đào tạo cán bộ y tế cơ sở.

5. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động của y tế cơ sở theo hướng chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật; đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khỏe người dân tại gia đình và cộng đồng. Sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe toàn diện.

- Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt. Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh kết hợp quân y và dân y, nâng cao năng lực y tế vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, các xã bãi ngang ven biển, hải đảo.

- Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong cả nước.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nợ vật tư y tế, sinh phẩm, bảo hiểm y tế.

- Tham mưu sắp xếp, tổ chức bộ máy y tế cơ sở theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức bàn giao trung tâm y tế cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quản lý theo hướng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quản lý toàn diện hệ thống y tế cơ sở bảo đảm lộ trình theo đúng quy định.

- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, đánh giá công tác y tế tuyến y tế cơ sở: Chăm sóc sức khỏe ban đầu; sơ cấp cứu; khám chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dân số; triển khai các chương trình y tế công cộng, quản lý sức khỏe cá nhân đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân.

- Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai y tế cơ quan, doanh nghiệp và y tế khu công nghiệp theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp, tổ chức bộ máy y tế cơ sở theo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Phan Thiết.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Y tế, các ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công (trung hạn và hằng năm) để đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở về cơ sở vật chất, trang thiết bị… bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu lĩnh vực y tế trong Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính

Căn cứ quy định của Trung ương về cơ chế bảo đảm tài chính và phân bổ ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác  truyền thông về các nội dung của Chỉ thị số 25-CT/TW, Quyết định số 281/QĐ-TTg, Quyết định số 1093/QĐ-BYT, Kế hoạch số 222-KH/TU và Kế hoạch này trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ động phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan hoàn thiện mạng lưới y tế trường học; bảo đảm đầy đủ phương tiện, y dụng cụ theo Thông tư 13/TTLT -BYT- BGDĐT ngày 12/5/2016; thực hiện sơ cấp cứu, triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

7. Các sở, ban, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, hỗ trợ hoạt động y tế cơ sở; tổ chức, triển khai y tế cơ quan, doanh nghiệp và y tế khu công nghiệp, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người lao động theo quy định.

8. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác  truyền thông về các nội dung của Chỉ thị số 25-CT/TW, Quyết định số 281/QĐ-TTg, Quyết định số 1093/QĐ-BYT, Kế hoạch số 222-KH/TU và Kế hoạch này trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy y tế cơ sở theo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-

2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp nhận bàn giao và thực hiện quản lý toàn diện hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn theo lộ trình quy định.

- Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở về cơ sở vật chất, thiết bị y tế… bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ, thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu lĩnh vực y tế hằng năm, các kế hoạch dài hạn của địa phương.

- Phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho các hoạt động của y tế cơ sở, bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về chăm sóc sức khỏe ban đầu; sơ cấp cứu; khám chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dân số; triển khai các chương trình y tế công cộng, quản lý sức khỏe cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVXNV, Việt.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẠI CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Kế hoạch số 1870/KH-UBND ngày 22 /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Các nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Hình thức văn bản

Ghi chú

1

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW.

Các huyện, thị, thành ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Các sở, ngành liên quan

Quý II năm 2024

Kế hoạch/Báo cáo của sở, ngành hằng năm

 

2

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền, cơ quan chuyên môn trong thực hiện trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ngành y tế

Các sở, ngành liên quan và địa phương

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của sở, ngành hằng năm

 

3

Thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ sở. Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe toàn dân.

Các sở, ngành, địa phương

Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của sở, ngành hằng năm

 

4

Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế cơ sở vào trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và chiến lược phát triển dài hạn của quốc gia, các ngành, các cấp và địa phương.

Các sở, ngành, địa phương

Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của sở, ngành hằng năm

 

5

Tiếp tục rà soát, thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở đồng bộ với chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm… bảo đảm y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Sở Y tế

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của Sở Y tế hằng năm

 

6

Thực hiện thống nhất mô hình tổ chức, quản lý đối với trung tâm y tế cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý toàn diện.

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, địa phương

Trước ngày 01/7/2025

Phương án/ Quyết định

 

7

Căn cứ quy mô lao động và khả năng đáp ứng của các trung tâm y tế tuyến huyện, các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế tuyến xã tại địa bàn có các khu công nghiệp, khu chế xuất để mở rộng, nâng cấp các cơ sở y tế hiện có hoặc thành lập mới các cơ sở y tế tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành quan liên quan

Từ năm 2026

Đề án

 

8

Rà soát, hoàn thành phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ sở y tế theo đúng quy định.

Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Quyết định phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

 

9

Quan tâm gửi đi đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở; có chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn; phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành liên quan và địa phương

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của Sở Y tế hằng năm

 

10

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực y tế để hỗ trợ thường xuyên cho y tế cơ sở

Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của Sở Y tế hằng năm

 

11

Chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật; đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khỏe người dân tại gia đình và cộng đồng. Sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe toàn diện

Các đơn vị tại y tế cơ sở

Sở Y tế, các sở, ngành liên quan, địa phương

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của Sở Y tế hằng năm

 

12

Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt. Xây dựng quy định việc chuyển tuyến chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu

Sở Y tế

Các sở, ngành liên quan, địa phương

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của Sở Y tế hằng năm

 

13

Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, y tế cơ sở gắn kết với y tế trường học, nâng cao năng lực y tế vùng khó khăn, hải đảo.

Các đơn vị tại y tế cơ sở

Sở Y tế, các sở, ngành liên quan, địa phương

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của Sở Y tế hằng năm

 

14

Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong cả nước, gắn với bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân.

Sở Y tế

Các sở, ngành liên quan, địa phương

Nhiệm vụ thường xuyên

Kế hoạch/Báo cáo của Sở Y tế hằng năm

 

II. Các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

01

Tham mưu, trình HĐND tỉnh Nghị quyết Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở Y tế

Các sở, ngành, địa phương

Quý IV/2024

Tờ trình/dự thảo nghị quyết

 

02

Tham mưu trình HĐND tỉnh Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ diện chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở Y tế

Các sở, ngành, địa phương

Quý IV/2024

Tờ trình/dự thảo nghị quyết

 

03

Tham mưu trình HĐND tỉnh Nghị Quyết quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Sở Y tế

Các sở, ngành, địa phương

Quý III/2024

Tờ trình/dự thảo nghị quyết

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 1870/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  • Số hiệu: 1870/KH-UBND
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 22/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
  • Người ký: Nguyễn Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản