Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 9 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1162/QĐ-TTG NGÀY 13/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2023-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 1014/SCT-QLTM ngày 16/4/2023; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với nội dung chính như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Phát triển thương mại hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở hải đảo.

- Đa dạng hóa các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của khu vực hải đảo đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng kết nối vào hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa; phát triển các sản phẩm có thương hiệu, đặc biệt là các sản phẩm mang tính vùng miền, trong đó quan tâm đến phát triển hình thức thương mại điện tử trên thị trường hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền trong tỉnh.

- Phát triển nguồn nhân lực quản lý thương mại trên địa bàn, đảm bảo 100% cán bộ quản lý thương mại được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về: Phát triển thương mại khu vực hải đảo; chấp hành các quy định về Luật thương mại, điều kiện kinh doanh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

- Góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nâng cao thu nhập của người dân khu vực hải đảo; củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Phát triển thương mại khu vực hải đảo gắn liền quy mô, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trình độ phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Phát triển hài hòa giữa mục tiêu phát huy lợi thế so sánh với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

- Tạo điều kiện thuận lợi thu hút phát triển mạnh mẽ lực lượng doanh nghiệp sản xuất và phân phối thuộc mọi thành phần kinh tế thuộc khu vực hải đảo trong phạm vi pháp luật quy định.

II. Định hướng phát triển

1. Tổ chức mạng lưới kinh doanh theo ngành hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, công nghiệp tiêu dùng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hải đảo.

2. Chú trọng nâng cấp, cải tạo và xây mới hạ tầng thương mại tại khu vực hải đảo.

3. Phát triển thương mại gắn với tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mang đậm nét văn hóa dân tộc để phục vụ khách du lịch, giải quyết việc làm cho nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại khu vực hải đảo.

4. Khuyến khích phát triển các loại hình thương mại tư nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực hải đảo.

5. Hoàn thiện khung pháp lý về phát triển thương mại với những cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hải đảo.

III. Phạm vi, thời gian và đối tượng tham gia

1. Phạm vi thực hiện: Địa bàn toàn huyện Côn Đảo (theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến hết năm 2025.

3. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động thương mại trong nước và ngoài nước.

IV. Nội dung thực hiện

1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về phát triển thương mại

- Triển khai kịp thời, hiệu quả cơ chế chính sách về phát triển thương mại hải đảo.

- Thường xuyên, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện rà soát các văn bản có liên quan đến phát triển thương mại hải đảo để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới.

- Phối hợp với Bộ Công Thương cung cấp thông tin xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến phát triển thương mại hải đảo.

2. Hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phát triển các mặt hàng là tiềm năng, lợi thế của huyện Côn Đảo: Thực hiện công tác duy trì, bảo hộ nhãn hiệu cá thu một nắng, mực một nắng Côn Đảo và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Côn Đảo ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

3. Phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của khu vực gắn với hoạt động du lịch biển đảo tại huyện Côn Đảo

- Xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán hàng hóa đặc trưng của huyện Côn Đảo, của tỉnh phục vụ các tuyến du lịch.

- Tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa là lợi thế phát triển của địa phương thông qua hệ thống phân phối trên thị trường nội địa và xuất khẩu; lồng ghép trong các chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến trên nền tảng Zoom, Facebook…. .

- Lắp đặt và vận hành hệ thống camera giám sát tại chợ Côn Đảo nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, góp phần xây dựng chợ văn minh thương mại.

4. Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại huyện Côn Đảo: Hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện (kết nối đưa lên sàn thương mại điện tử, đưa sản phẩm quảng bá, kết nối tại hội chợ, hội nghị kết nối tiêu thụ...).

5. Phát triển năng lực chuyên môn cho cán bộ, doanh nghiệp, thương nhân làm công tác phát triển thương mại:

- Tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức thương mại và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Tổ chức 01 hội thảo nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh.

6. Thông tin, tuyên truyền về phát triển thương mại huyện Côn Đảo: In ấn phẩm quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện Côn Đảo.

V. DỰ TOÁN KINH PHÍ

1. Các sở ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2. Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và tham mưu UBND tỉnh theo quy định, về nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch và UBND huyện Côn Đảo chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao (đính kèm Phụ lục), đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời, các sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ, yêu cầu đề ra trong kế hoạch này, kết hợp thực hiện lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan khác nhằm phát huy tối đa nguồn lực của địa phương, thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

2. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, năm các đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về cho UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CTg, TC, NN&PTNT;
- UBND huyện Côn Đảo;
- Trung tâm XTĐTTMDL;
- Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Khánh

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2023-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Kế hoạch số: 186/KH-UBND ngày 13/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện (dự kiến)

I

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về phát triển thương mại

1

Triển khai kịp thời, hiệu quả cơ chế chính sách về phát triển thương mại tại huyện Côn Đảo

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo

Thường xuyên

2

Thường xuyên, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo rà soát các văn bản có liên quan đến phát triển thương mại tại huyện Côn Đảo để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo

Thường xuyên

3

Phối hợp với Bộ, ngành, trung ương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến phát triển thương mại vùng sâu, vùng xa và hải đảo

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo

Do Bộ, ngành Trung ương

II

Các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phát triển các mặt hàng là tiềm năng, lợi thế của huyện Côn Đảo

1

Thực hiện công tác duy trì, bảo hộ nhãn hiệu “cá thu một nắng”, “mực một nắng” Côn Đảo; quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Côn Đảo ra thị trường trong và ngoài tỉnh

UBND huyện Côn Đảo

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Năm 2023-2025

III

Phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của khu vực gắn với hoạt động du lịch biển đảo tại huyện Côn Đảo

1

Xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán hàng hóa đặc trưng của huyện Côn Đảo, của tỉnh phục vụ các tuyến du lịch

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Năm 2023-2025

2

Tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa là lợi thế phát triển của địa phương thông qua hệ thống phân phối trên thị trường nội địa và xuất khẩu

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Năm 2024-2025

3

Lắp đặt và vận hành hệ thống camera giám sát tại chợ Côn Đảo nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, góp phần xây dựng chợ văn minh thương mại tại Chợ Côn Đảo và khu ăn uống - Chợ Côn Đảo (02 bộ)

UBND huyện Côn Đảo

Các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Năm 2023

IV

Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại huyện Côn Đảo

1

Hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện (kết nối đưa lên sàn thương mại điện tử, đưa sản phẩm quảng bá, kết nối tại hội chợ, hội nghị kết nối tiêu thụ...)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Năm 2023-2025

V

Phát triển năng lực chuyên môn cho cán bộ, doanh nghiệp, thương nhân làm công tác phát triển thương mại

1

Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức thương mại và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo (02 lớp)

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Năm 2023-2025

2

Tổ chức hội thảo nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Các sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Năm 2023-2024

VI

Thông tin, tuyên truyền về phát triển thương mại huyện Côn Đảo

1

In ấn phẩm quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện Côn Đảo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Năm 2023-2025