Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2016.

Nhằm triển khai thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động (gọi tắt là Luật) kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả, chất lượng, đúng thời hạn.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố; đưa Luật đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Quán triệt đầy đủ nội dung của Luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt chú trọng đến các quy định, chính sách mới so với Bộ luật Lao động năm 2012.

- Xác định các công việc cụ thể, có lộ trình chặt chẽ, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức liên quan. Đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

- Trong quá trình triển khai, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề về quản lý Nhà nước cần ban hành, sửa đổi, bổ sung.

II. NỘI DUNG:

1. Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố

Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định; Chủ tịch Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng, cơ quan giúp việc và bộ phận thư ký của Hội đồng. Thành phần Hội đồng theo quy định tại Điều 88, Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn tại Điều 42 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị và trình duyệt theo quy định.

2. Tổ chức rà soát đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố hoạt động dịch vụ có điều kiện trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện hoạt động hoặc cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực như: Dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động:

- Thực hiện việc tự rà soát và đánh giá về điều kiện, năng lực hoạt động đáp ứng quy định mới của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và cơ quan chủ trì.

- Trường hợp đơn vị còn thiếu các điều kiện để đáp ứng quy định mới của Luật An toàn, vệ sinh lao động thì đơn vị phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và có kế hoạch bổ sung hoàn thiện các điều kiện cần và đủ theo yêu cầu của pháp luật, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành: Y tế, Khoa học công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Liên đoàn Lao động thành phố.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của thành phố liên quan đến Luật; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp.

Các Sở, ban, ngành, căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát và tham mưu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định của Luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

4. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

4.1. Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và triển khai Luật, gửi các tổ chức, cá nhân có liên quan và công khai trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố, các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

4.2. Hội nghị của thành phố quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Số lượng Hội nghị: 01.

- Thành phần dự Hội nghị: Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố, người làm công tác quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động; đơn vị cung cấp các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn, quan trắc môi trường lao động, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động); bộ phận giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội...

- Số lượng người tham gia: từ 250 - 300 người.

- Thời gian triển khai: Trong quý IV/2016.

- Cơ quan chủ trì, tham mưu, chuẩn bị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Kinh phí tổ chức Hội nghị: Trích từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố chủ trì dựa trên dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

4.3. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật cho các đối tượng là người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc thuộc một số các doanh nghiệp, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Liên đoàn Lao động thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố.

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật là việc làm diễn ra thường xuyên, liên tục; trước mắt trong quý IV, năm 2016, tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật.

- Số lượng người tham gia: từ 300 người/hội nghị.

- Kinh phí thực hiện: Trích từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

4.4. Bảo hiểm xã hội thành phố lập kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, viên chức của ngành và người sử dụng lao động, người làm chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc thuộc một số các doanh nghiệp, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố.

4.5. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố lập kế hoạch hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và đoàn viên công đoàn của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.

4.6. Cấp phát tài liệu về Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục An toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để in, phát hành tài liệu về Luật An toàn, vệ sinh lao động và tổ chức cấp phát miễn phí cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động, các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động (ưu tiên các đơn vị doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động) trên địa bàn thành phố.

- Số lượng sách cấp phát: Dự kiến 500 cuốn.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

4.7. Biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật.

- Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, biên soạn văn bản hướng dẫn triển khai, chủ động xem xét tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật, phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

4.8. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng cường phóng sự, tin bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những điểm mới của Luật. Cập nhật tình hình triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố. Tổ chức triển khai cao điểm, đồng bộ trong Quý IV/2016 khi Luật mới có hiệu lực.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử của địa phương. Tập trung phần nội dung về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan.

5. Hướng dẫn, giải quyết vướng mắc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong quá trình triển khai

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động cung cấp đường dây nóng, cử cán bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Luật khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân có liên hệ.

- Tổng hợp các vướng mắc khi triển khai Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Đối với các hoạt động triển khai trong năm 2016: các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động lồng ghép với các chương trình liên quan và sử dụng kinh phí nghiệp vụ đã phân bổ trong dự toán năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các năm tiếp theo: Kinh phí thực hiện Kế hoạch này bao gồm ngân sách thành phố hỗ trợ một phần; đóng góp của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh; tài trợ, các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Lồng ghép với Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020.

- Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Là Cơ quan thường trực, làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan liên quan trong việc triển khai và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Kế hoạch; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài chính:

Tổng hợp nhu cầu kinh phí chung trong dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bố trí kinh phí đã được duyệt triển khai thi hành Luật đảm bảo kịp thời, đúng chế độ.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Trong phạm vi quản lý của mình, tổ chức triển khai thi hành Luật theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội) kết quả thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp TP;
- Hội đồng PHPBGDPL thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Báo HP, ANHP, Cổng TTĐT, Đài PT-THHP;
- UBND quận, huyện;
- CPVP.
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình