Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/KH-UBND

Hà Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX) TỈNH HÀ GIANG NĂM 2020

Ngày 13/5/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-BNV về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh Hà Giang đạt 79,23 điểm, xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố (tăng 2,39 điểm, nhưng giảm 20 bậc so với năm 2018).

Trong thời gian qua, mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương, nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số PAR INDEX năm 2019 chưa được cải thiện và xuống hạng.

Thực hiện Thông báo kết luận số 122/TB-UBND ngày 04/6/2020 của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghị đánh giá và bàn các giải pháp nâng cao các chỉ số về hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước (PAPI, PCI, PAR INDEX, ICT INDEX) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX tỉnh Hà Giang năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX tỉnh Hà Giang.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao các nội dung, tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) chỉ số PAR INDEX đã đạt điểm và thứ hạng từ nhóm B (từ 80% đến dưới 90%) trở lên; cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2019, phấn đấu chỉ số PAR INDEX tỉnh Hà Giang năm 2020 thuộc tốp giữa Nhóm B.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu các nội dung, lĩnh vực CCHC (Ban Tổ chức - Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư) phải theo dõi thường xuyên, đánh giá đầy đủ chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương theo Bộ tiêu chí của Bộ Nội vụ ban hành.

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 (Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang) và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giải quyết TTHC (Công văn số 1719/UBND-NCPC ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Hà Giang); tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh phải cụ thể hóa thành Kế hoạch của ngành mình, cấp mình, có giải pháp phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nội dung và mục tiêu “Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”

Ban Tổ chức - Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

- Bảo đảm mức độ hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm: Hoàn thành từ 100% kế hoạch trở lên.

- Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ (gồm các báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về CCHC; công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; về tình hình theo dõi thi hành pháp luật; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kết quả ứng dụng CNTT): Đảm bảo về số lượng, nội dung và thời gian gửi theo quy định.

- Về kiểm  tra công tác CCHC trong năm phải được triển khai thực hiện tối thiểu từ 30% trở lên đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện. 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra (bất cập, vướng mắc, vi phạm...) phải được xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC. Mục tiêu thực hiện: Hoàn thành 100% kế hoạch UBND tỉnh giao. Đa dạng các hình thức tuyên truyền CCHC, như: Tổ chức hội nghị; tập huấn chuyên đề về CCHC; đăng tải thông tin trên sóng phát thanh - truyền hình, trên Cổng thông tin điện tử; sân khấu hóa, băng rôn, khẩu hiệu...

- Có ít nhất 3 sáng kiến hoặc giải pháp mới về công tác CCHC được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh trong năm.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của tỉnh.

2. Nội dung và mục tiêu “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL của tỉnh”

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm  tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định.

- Rà soát văn bản QPPL: Việc rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát. Từ 70% - 100% số văn bản QPPL đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý so với tổng số văn bản QPPL phải được xử lý hoặc được kiến nghị xử lý sau khi rà soát.

- Xử lý văn bản phát hiện qua kiểm tra: Từ 70% - 100% số văn bản QPPL trái pháp luật đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý so với tổng số văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra theo thẩm quyền (không tính tự kiểm tra).

- Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tính hợp lý; tính khả thi và tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL của tỉnh.

3. Nội dung và mục tiêu “Công tác cải cách thủ tục hành chính”

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

- Kiểm soát quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền. Trong năm tỉnh không có TTHC ban hành trái thẩm quyền được giao; 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.

- Công bố, công khai thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời theo quy định: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố. 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định ủy quyền của UBND tỉnh; 100% số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh. 100% số TTHC được công khai trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công và tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; đưa 80% số TTHC của ngành dọc trở lên trong danh mục TTHC được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 được tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp. Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp: Đạt từ 50 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên; số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền đạt từ 30 TTHC trở lên.

- Kết quả giải quyết TTHC: Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn đạt từ 95 % - 100%; thực hiện đầy đủ việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC; tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết TTHC đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; phấn đấu 80% trở lên cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được đánh giá đạt loại Tốt.

- Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh thực hiện đúng quy định, 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý đồng thời công khai đầy đủ kết quả trả lời PAKN theo quy định.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

4. Nội dung và mục tiêu “Công tác cải cách tổ chức bộ máy”

Ban Tổ chức - Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

- Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành về tổ chức bộ máy được thực hiện đầy đủ, đúng quy định về: Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện; thực hiện đúng quy định, hợp lý về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính. Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên.

- Sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập không vượt quá so với tổng số biên chế hành chính và số lượng người làm việc được giao; phấn đấu tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về phân cấp quản lý nhà nước theo đúng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ và các quy định khác của Chính phủ và các bộ, ngành ban hành. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã. 100% số vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.

- Phối hợp điều tra xã hội học về đánh giá tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành chính.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả công tác cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh.

5. Nội dung và mục tiêu “Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”

Ban Tổ chức - Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

- Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm: Đảm bảo 100% cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt; 100% đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.

- Thực hiện đúng quy định về:

+ Tuyển dụng công chức tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hà Giang.

+ Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của tỉnh (hoặc được ủy quyền).

- Bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hành chính: Bảo đảm 100% số lãnh đạo cấp Sở và tương đương, lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương, lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện được bổ nhiệm đúng quy định.

- Thực hiện quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2020 bảo đảm đúng quy định về trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong năm không có lãnh đạo UBND tỉnh và tương đương; lãnh đạo cấp sở, ngành, huyện và tương đương; lãnh đạo cấp phòng thuộc CQCM cấp tỉnh, UBND cấp huyện và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện công tác báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định; mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt 100% kế hoạch giao.

- 100% số cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

- Phối hợp điều tra xã hội học về tác động của cải cách đến: Quản lý cán bộ, công chức; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

6. Nội dung và mục tiêu “Công tác cải cách Tài chính công”

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp; UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

- Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm đạt tỷ lệ từ 90% trở lên so với kế hoạch được giao.

- Bảo đảm thực hiện đúng quy định cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, trong năm không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính được phát hiện.

- Phấn đấu số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 100% theo kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng ô tô chuyên dùng; Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng; Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh quy định danh mục thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

- 100% số cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp huyện trở lên được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công phải ban hành quy chế quản lý.

- 80% trở lên số cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại.

- Tổ chức hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công.

- Thực hiện đúng quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, bảo đảm năm 2020:

+ Số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên tăng so với năm 2019 ít nhất từ 02 đơn vị trở lên.

+ 100 % số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết quả tài chính (không có sai phạm được các cơ quan có thẩm quyền chỉ ra trong năm) hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm.

- Giảm chi trực tiếp ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) cho đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong năm so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên.

- Phối hợp điều tra xã hội học về đánh giá tác động của cải cách đến quản lý Tài chính công.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả công tác cải cách Tài chính công của tỉnh.

7. Nội dung và mục tiêu “Công tác Hiện đại hóa hành chính”

7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

- Về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh:

+ Tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt từ 90% trở lên.

+ Duy trì thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản và điều hành (từ tỉnh đến 100% đơn vị cấp xã).

+ Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử kết nối liên thông tới 100% Sở, ngành, UBND huyện và UBND cấp xã trong tỉnh. Báo cáo phát triển Chính phủ điện tử phải có đầy đủ số liệu về hiện trạng xử lý hồ sơ một cửa điện tử.

+ Cổng dịch vụ công trực tuyến đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và tích hợp đầy đủ DVC trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được phê duyệt.

+ Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh có các chức năng, yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

+ Tỷ lệ số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến so với tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức 3, 4 trong năm đạt từ 50% trở lên.

+ Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 (bao gồm cả hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận và giải quyết thông qua phần mềm của các bộ triển khai như các lĩnh vực: Tư pháp, đăng ký kinh doanh, giao thông vận tải, đất đai, lao động - thương binh và xã hội ...so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm, bao gồm cả trực tuyến và truyền thống của các TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4) đạt từ 20 % trở lên.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI):

+ Tỷ lệ số TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI (tiếp nhận hoặc trả kết quả hoặc cả hai) đạt từ 50% trở lên so với tổng số TTHC đang triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI.

+ Tỷ lệ giữa số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI (không thống kê TTHC do các bộ đang triển khai tại các cơ quan ngành dọc đặt tại địa phương) so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm (cả tiếp nhận qua dịch vụ BCCI và qua hình thức khác) của các TTHC đã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ BCCI đạt từ 10% trở lên.

+ Tỷ lệ giữa số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI (không thống kê TTHC do các bộ đang triển khai tại các cơ quan ngành dọc đặt tại địa phương) so với với tổng số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm (bao gồm trả qua dịch vụ BCCI và trả qua hình thức khác) của các TTHC đã triển khai thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI đạt từ 10% trở lên.

- Phối hợp điều tra xã hội học về tác động của cải cách đến Hiện đại hóa hành chính.

………………… huyện đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của tỉnh.

8. Nội dung và mục tiêu “Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh”

8.1. Điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Chỉ số SIPAS) năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (Chỉ số SIPAS) như: Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ; chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC; Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết TTHC; Chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết TTHC; Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC đạt từ 80% trở lên.

8.2. Tác động của cải cách đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Trước tình hình khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần bám sát vào Phương án 20/PA-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh về điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2020, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm của năm 2020 là: Thu hút đầu tư của tỉnh, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới phải tăng so với năm trước; thu ngân sách của tỉnh đạt chỉ tiêu Kế hoạch được Chính phủ giao; tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao.

- Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh năm 2020 cao hơn năm 2019.

- Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 tăng từ 20% trở lên so với năm 2019.

- Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp tăng so với năm 2019.

- Thực hiện thu ngân sách năm 2020 của tỉnh đạt chỉ tiêu Kế hoạch được Chính phủ giao.

- Tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao hơn so với năm 2019.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội do HĐND tỉnh giao.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả tác động của cải cách đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức - Nội vụ (Cơ quan Thường trực CCHC của tỉnh)

Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX tỉnh Hà Giang năm 2020 gắn với báo cáo cải cách hành chính theo quy định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

- Căn cứ nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch của ngành, địa phương mình để thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Chỉ số cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện cải thiện đối với từng chỉ số cụ thể tại Mục II Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số CCHC theo nội dung và mục tiêu đã được xác định tại biện pháp khắc phục của kế hoạch này.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng phục vụ và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, thông qua khả năng xử lý công việc và hành vi ứng xử của công chức với người dân để cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo việc triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính gửi Ban Tổ chức - Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai công tác điều tra xã hội học để đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

(Có Phụ lục phân công trách nhiệm chi tiết đính kèm theo Kế hoạch này).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương tại tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, BTCNV, NCPC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHỈ SỐ CCHC NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Lĩnh vực/ Tiêu chí/ Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Mục tiêu đạt được

Yêu cầu của sản phẩm đầu ra (Tài liệu kiểm chứng)

Phân công trách nhiệm

Thẩm quyền ban hành

Chất lượng/ Nội dung

Mức độ hoàn thành

Thời gian ban hành

Chủ trì

Phối hợp

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

1.1

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm

1.5

1.5

Kế hoạch của UBND tỉnh; Báo cáo CCHC năm

Hoàn thành kế hoạch CCHC năm đã đề ra

100%

Kế hoạch Trong quý IV năm trước liền kề năm kế hoạch; Báo cáo trước ngày 10/12

Ban Tổ chức Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

1.2

Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ

0.5

0.5

Báo cáo của UBND tỉnh

- Quý I:

- 6 tháng;

- Quý III;

- Cả năm

Đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung và đúng thời gian quy định

- Trước ngày 15/3;

- Trước ngày 15/6;

- Trước ngày 15/9;

- Trước ngày 10/12.

Ban Tổ chức Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

1.3

Công tác kiểm tra CCHC

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện được kiểm tra trong năm

1.0

1.0

Các thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra hoặc báo cáo kết quả kiểm tra của UBND tỉnh

Cả năm

Số đơn vị được kiểm tra đạt từ 30% trở lên

Quý III

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

1.3.2

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1.0

1.0

Các văn bản khắc phục những tồn tại sau kiểm tra

Cả năm

100 % số vấn đề được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.

Quý IV

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các đơn vị được kiểm tra

1.4

Công tác tuyên truyền CCHC

1.0

1.0

Báo cáo CCHC định kỳ

Tuyên truyền CCHC dưới các hình thức: tập huấn chuyên đề; đăng tải trên website của tỉnh; tuyên truyền trên đài PTTH tỉnh.

Ngoài ra còn tuyên truyền bằng các hình thức khác như cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm...

Trước ngày 10/12

- Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

1.5

Sáng kiến trong cải cách hành chính

2.0

2.0

Được UBND tỉnh phê duyệt hoặc trung ương cho phép thí điểm

Có từ 03 sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC trở lên

Lần đầu tiên được áp dụng; đã và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh

Trong năm 2020

- Ban Tổ chức - Nội vụ,

- Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

1.6

Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

1.5

1.5

Các văn bản triển khai thực hiện của UBND tỉnh

Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ được giao trong năm

Trong năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

 

2

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QPPL TẠI TỈNH

5.0

5.0

 

 

 

 

 

 

2.1

Theo dõi thi hành pháp luật

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật

1.0

1.0

Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật của UBND tỉnh

Đầy đủ 03 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đúng quy định

Trong năm 2020

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

2.1.2

Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

1.0

1.0

- Báo cáo kết quả theo dõi THPL của UBND tỉnh;

- Các văn bản xử lý kết quả theo dõi THPL.

Căn cứ kết quả hoạt động theo dõi THPL, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

Ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến nghị xử lý kết quả theo dõi THPL theo thẩm quyền.

Trong năm 2020

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

2.2

Xử lý VBQPPL sau rà soát, hệ thống hóa

1.5

1.5

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL của UBND tỉnh.

- Các văn bản xử lý VBQPPL sau rà soát;

- Các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có).

Số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý đạt từ 70% trở lên

Trong năm 2020

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

2.3

Xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra

1.5

1.5

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL của UBND tỉnh.

- Các văn bản xử lý VBQPPL trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra;

- Các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý đạt từ 70% trở lên

Trong năm 2020

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

14.0

14.0

 

 

 

 

 

 

3.1

Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC)

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền.

0.5

0.5

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC của UBND tỉnh

Không ban hành các quy định TTHC trái với thẩm quyền được giao

100 % TTHC ban hành đúng thẩm quyền.

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

3.1.2

Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC.

0.5

0.5

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC của UBND tỉnh

Các vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.

100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

3.2

Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Công bố TTHC/danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

0.25

0.25

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC của UBND tỉnh.

Các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh phải được ban hành đầy đủ, kịp thời theo quy định

100% số TTHC được công bố đầy đủ, kịp thời

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

3.2.2

Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố.

0.25

0.25

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC của UBND tỉnh.

TTHC phải được nhập, đăng tải công khai vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Đầy đủ, kịp thời theo quy định

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

3.2.3

Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC

0.75

0.75

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC của UBND tỉnh.

Ban hành quy trình nội bộ đối với việc giải quyết từng TTHC của các cấp trên địa bàn tỉnh

100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của CQCM cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

3.2.4

Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp huyện, cấp xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

0.75

0.75

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp huyện, cấp xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

100% số cơ quan, đơn vị

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã thực hiện công khai

3.2.5

Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị.

0.75

0.75

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

- Cổng TTĐT của tỉnh phải công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền tại địa phương.

- Trang TTĐT của các sở, ngành; UBND cấp huyện công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình.

100% số TTHC được công khai đầy đủ trên Cổng TTĐT của tỉnh, trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị (Công khai đầy đủ các bộ phận tạo thành TTHC)

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện công khai

3.2.6

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng TTĐT hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh

0.75

0.75

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

Cổng dịch vụ công của tỉnh được cập nhật, công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

100% số Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng TTĐT hoặc cổng dịch vụ công của tỉnh

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã thực hiện công khai

3.3

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

1.0

1.0

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp chính quyền tại địa phương được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp

100% số TTHC

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã thực hiện

3.3.2

Đưa TTHC ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp theo danh mục được phê duyệt

0.5

0.5

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

Danh mục TTHC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 và các văn bản khác (nếu có)

80% số TTHC trở lên

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc

Các cơ quan ngành dọc tại địa phương UBND cấp huyện, cấp xã

3.3.3

Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp

1.0

1.0

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

Lập danh mục TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp hành chính. Trong đó, nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong quy trình giải quyết đối với từng TTHC

Từ 50 TTHC trở lên

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

3.3.4

Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền

1.0

1.0

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

Lập danh mục TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền khác nhau. Trong đó, nêu rõ cơ quan chủ trì, đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC, cơ quan phối hợp trong quy trình giải quyết đối với từng TTHC.

Từ 30 TTHC trở lên

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

3.4

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

5.0

5.0

 

 

 

 

 

 

3.4.1

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn

1.5

1.5

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

Hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn

Số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn đạt từ 95% trở lên

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi đôn đốc, kiểm tra

Các Sở, ban, ngành

3.4.2

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND Cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn

1.5

1.5

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

Hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn

Số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn đạt từ 95% trở lên

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi đôn đốc, kiểm tra

UBND các huyện, thành phố

3.4.3

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn

1.0

1.0

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

Hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn

Số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn đạt từ 95% trở lên

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi đôn đốc, kiểm tra

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

3.4.4

Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC

0.25

0.25

Có văn bản xin lỗi của cơ quan đơn vị

Kịp thời, đúng quy định

100% TTHC trễ hẹn được xin lỗi đầy đủ, đúng quy định

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi đôn đốc, kiểm tra

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã thực hiện

3.4.5

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương

0.75

0.75

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC của UBND tỉnh

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của các CQCM cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Công khai trên cổng DVC của tỉnh

80% CQCM cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

3.5

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

3.5.1

Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh

0.75

0.75

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hoặc báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh

Thống kê tất cả PAKN trong năm về TTHC do tỉnh tiếp nhận trực tiếp và các PAKN do Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp nhận, yêu cầu tỉnh giải quyết

100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

3.5.2

Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh

0.25

0.25

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm của UBND tỉnh

Các PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định

100% số PAKN đã xử lý được công khai

Trong năm 2020

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

4

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

7.5

7.5

 

 

 

 

 

 

4.1

Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức bộ máy

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

4.1.1

Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các CQCM cấp tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện

1.0

1.0

Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh hoặc báo cáo chuyên đề đánh giá về rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các CQCM cấp tỉnh, phòng chuyên môn cấp huyện, bảo đảm đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

100 % số CQCM cấp tỉnh, phòng chuyên môn cấp huyện được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

4.1.2

Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính

1.5

1.5

Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh hoặc báo cáo thống kê về số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi đánh giá

Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính: Các CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện. (yêu cầu số lượng lãnh đạo quản lý phải ít hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý)

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp sở và tương đương; cấp phòng thuộc sở và tương đương; cấp phòng thuộc UBND cấp huyện.

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

4.1.3

Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015

1.0

1.0

Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh hoặc báo cáo thống kê về tình hình, kết quả sắp xếp, kiện toàn TCBM hành chính và ĐVSNCL của tỉnh

Thực hiện giảm từ 10% trở lên số đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh so với năm 2015

Giảm từ 10% trở lên so với năm 2015

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

4.2

Thực hiện các quy định về quản lý biên chế

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

4.2.1

Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính

0.5

0.5

Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh hoặc báo cáo thống kê về tình hình, kết quả sử dụng biên chế trong năm đánh giá

Số lượng biên chế hành chính của tỉnh đang sử dụng không vượt quá so với tổng số biên chế hành chính được giao

Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

4.2.2

Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh

0.5

0.5

Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh hoặc báo cáo thống kê về tình hình, kết quả sử dụng biên chế trong năm đánh giá

Thống kê tổng số người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị SNCL của tỉnh (thuộc UBND tỉnh, thuộc CQCM cấp tỉnh, thuộc UBND cấp huyện) so với tổng số người làm việc được giao theo quy định

Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

4.2.3

Tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015

1.5

1.5

Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh hoặc báo cáo thống kê về tình hình, kết quả sử dụng biên chế trong năm đánh giá

Số lượng biên chế hành chính của tỉnh năm 2019 giảm từ 10% trở lên so với tổng số biên chế hành chính của tỉnh được giao trong năm 2015

Đạt tỷ lệ giảm từ 10% trở lên

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

4.3

Thực hiện phân cấp quản lý

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

4.3.1

Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do Chính phủ và các bộ, ngành ban hành

0.25

0.25

Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh hoặc báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá về tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước

Thực hiện các nhiệm vụ về phân cấp quản lý nhà nước theo đúng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ- CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ và các quy định khác của Chính phủ, các bộ, ngành về phân cấp quản lý nhà nước

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

4.3.2

Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã

0.25

0.25

Các thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các nội dung đã phân cấp

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hàng năm đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã theo quy định của Chính phủ

Có thực hiện

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố

4.3.3

Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra

1.0

1.0

Các Thông báo kết luận kiểm  tra; các văn bản xử lý những vấn đề phát hiện qua kiểm tra

Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra đã được xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý

100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố

5

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CB, CC, VC

8.0

8.0

 

 

 

 

 

 

5.1

Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

5.1.1

Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

1.0

1.0

Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh;

- Đại diện bản mô tả công việc, khung năng lực của 5 VTVL khác nhau

Các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh phải bố trí công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí.

100% số cơ quan, tổ chức thực hiện đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

5.1.2

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

1.0

1.0

Báo cáo CCHC năm của UBND tỉnh;

- Đại diện bản mô tả công việc, khung năng lực của 5 VTVL khác nhau

Các đơn vị SNCL thuộc tỉnh (Chỉ tính đơn vị SNCL thuộc UBND tỉnh, thuộc CQCM cấp tỉnh) phải thực hiện đúng các quy định về: Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm;

- Hoàn thiện việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt;

- Bố trí viên chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí

100% đơn vị thực hiện đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

5.2

Tuyển dụng công chức, viên chức

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

5.2.1

Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện, cấp xã

0.5

0.5

Các văn bản liên quan đến tổ chức kỳ tuyển dụng hoặc báo cáo thống kê, tổng hợp của tỉnh về tình hình tổ chức triển khai và kết quả tuyển dụng công chức

Việc tuyển dụng công chức tại các CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện, cấp xã phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành

100% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

5.2.2

Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

0.5

0.5

Các văn bản liên quan đến tổ chức kỳ tuyển dụng hoặc báo cáo thống kê, tổng hợp của tỉnh về tình hình tổ chức triển khai và kết quả tuyển dụng viên chức

Việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị SNCL (Chỉ tính đơn vị SNCL thuộc UBND tỉnh, thuộc CQCM cấp tỉnh) phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Luật Viên chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành

100% số đơn vị SNCL thực hiện đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

5.3

Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của tỉnh

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

5.3.1

Thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức

0.25

0.25

Các văn bản liên quan đến tổ chức kỳ thi nâng ngạch hoặc báo cáo thống kê, tổng hợp của tỉnh về tình hình tổ chức triển khai và kết quả thi nâng ngạch công chức.

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức theo thẩm quyền của tỉnh (hoặc được ủy quyền) phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành.

Thực hiện đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

5.3.2

Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng viên chức

0.25

0.25

Các văn bản liên quan đến tổ chức kỳ thi xét/thăng hạng hoặc báo cáo thống kê, tổng hợp của tỉnh về tình hình tổ chức triển khai và kết quả thi/xét thăng hạng.

Việc tổ chức thi, xét thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của tỉnh phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Luật Viên chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành.

Thực hiện đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

5.4

Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hành chính

0.75

0.75

Các quyết định bổ nhiệm; Báo cáo đánh giá kết quả việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý trong năm của UBND tỉnh

Việc bổ nhiệm phải tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn bằng cấp và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

- Thống kê danh sách số lãnh đạo cấp sở và tương đương được bổ nhiệm trong năm; danh sách lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương được bổ nhiệm trong năm; danh sách lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện được bổ nhiệm trong năm.

100% số lãnh đạo cấp sở và tương đương; số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương; số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện được bổ nhiệm đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

5.5

Thực hiện quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức

1.75

1.75

 

 

 

 

 

 

5.5.1

Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định

0.25

0.25

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của tỉnh

Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Thực hiện đúng quy định

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

5.5.2

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức

1.5

1.5

Báo cáo CCHC năm của tỉnh hoặc báo cáo về tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong năm

Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong năm

Trong năm:

- Không có lãnh đạo UBND tỉnh và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên;

- Không có lãnh đạo cấp sở, ngành, huyện và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên;

- Không có lãnh đạo cấp phòng thuộc CQCM cấp tỉnh, UBND cấp huyện và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

5.6

Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

1.0

1.0

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC VC năm;

- Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của tỉnh.

Nhiệm vụ hoặc sản phẩm đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ hoặc sản phẩm trong kế hoạch

Hoàn thành 100% kế hoạch

Trước ngày 31/01 năm sau

Ban Tổ chức - Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện; thành phố

5.7

Cán bộ, công chức cấp xã

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

5.7.1

Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã

0.5

0.5

Báo cáo CCHC năm của tỉnh hoặc báo cáo về số lượng, chất lượng CBCC cấp xã

Số công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ so với tổng số công chức cấp xã

Đạt 100 %

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

5.7.2

Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã

0.5

0.5

Báo cáo CCHC năm của tỉnh hoặc báo cáo về số lượng, chất lượng CBCC cấp xã

Số cán bộ cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ so với tổng số cán bộ cấp xã

Đạt 100 %

Trong năm 2020

Ban Tổ chức - Nội vụ

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

6

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

6.1

Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách

3.0

3.0

 

 

 

 

 

 

6.1.1

Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm

1.0

1.0

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm của UBND tỉnh

Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền

Giải ngân từ 90% trở lên so với kế hoạch được giao

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

6.1.2

Thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan hành chính các cấp ở địa phương.

1.0

1.0

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đúng theo quy định của Chính phủ

Không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan đơn vị được phát hiện

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

6.1.3

Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách

1.0

1.0

Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách của UBND tỉnh;

- Hồ sơ, tài liệu, chứng từ thể hiện số tiền đã nộp NSNN theo kiến nghị

Thực hiện nộp NSNN theo kiến nghị được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách

100% số tiền nộp NSNN theo kiến nghị sau thanh tra, kiểm  tra, kiểm toán được thực hiện xong

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

6.2

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

6.2.1

Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý sử dụng tài sản công

0.5

0.5

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018; Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh

Triển khai thực hiện đúng quy định

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

6.2.2

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý

0.5

0.5

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đối tượng phải ban hành Quy chế gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương từ cấp huyện trở lên

100% số cơ quan, đơn vị

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

6.2.3

Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý

0.75

0.75

Báo cáo tình hình sắp xếp lại, xử lý nhà đất kèm theo văn bản phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Tính tỷ lệ % số cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý

80% trở lên

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

6.2.4

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công

0.25

0.25

- Kế hoạch kiểm tra; Biên bản kiểm tra; Báo cáo kết quả kiểm tra;

- Thông báo kết luận kiểm tra

Thực hiện kiểm tra theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017

Có kiểm tra

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan

6.3

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

6.3.1

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên

1.0

1.0

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của tỉnh và các văn bản giao tự chủ tài chính

Trong năm đánh giá, có thêm đơn vị SNCL thuộc UBND tỉnh hoặc thuộc CQCM cấp tỉnh hoặc thuộc UBND cấp huyện được giao tự chủ ở mức tự bảo đảm chi thường xuyên (không tính các trường hợp giao lại)

Tăng 02 đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên so với năm 2019

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

6.3.2

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

0.5

0.5

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và các văn bản giao tự chủ tài chính

Trong năm đánh giá, có thêm đơn vị SNCL thuộc UBND tỉnh hoặc thuộc CQCM cấp tỉnh hoặc thuộc UBND cấp huyện được giao tự chủ ở mức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (không tính các trường hợp giao lại)

Tăng 02 đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên so với năm 2019

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

6.3.3

Thực hiện quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm tại các đơn vị SNCL

1.0

1.0

- Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tại Các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh;

- Các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền

Phạm vi đánh giá: cả 3 nhóm đơn vị SNCL thuộc UBND tỉnh, thuộc CQCM cấp tỉnh, thuộc UBND cấp huyện

Không có sai phạm về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

6.3.4

Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2015

1.0

1.0

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp của tỉnh hoặc báo cáo khác có thông tin kiểm chứng kết quả đánh giá

Giảm chi trực tiếp ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) cho đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong năm so với năm 2015

Giảm chi từ 10% trở lên so với năm 2015

Trong năm 2020

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

7

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

9.0

9.0

 

 

 

 

 

 

7.1

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh

5.5

5.5

 

 

 

 

 

 

7.1.1

Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh

0.5

0.5

Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT của UBND tỉnh

Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh và tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc theo quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức triển khai, duy trì Kiến trúc theo quy định

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

7.1.2

Tỷ lệ văn bản  trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử

1.0

1.0

- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

- Thông kê Tổng số văn bản đi (trừ văn bản mật) được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (gồm văn bản các CQCM cấp tỉnh và UBND cấp huyện).

- Thống kê tổng số văn bản đi của các cơ quan, đơn vị được gửi dưới dạng văn bản điện tử, (tính cả văn bản được gửi song song với bản giấy)

Tổng số văn bản điện tử so với tổng số văn bản đi đạt từ 90% trở lên

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện;

7.1.3

Thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã)

1.0

1.0

- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

Phần mềm quản lý văn bản đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã

Kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị cấp xã

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

7.1.4

Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử

1.0

1.0

- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

Hệ thống thông tin điện tử một cửa phải có đầu mối tập trung ở cấp tỉnh, kết nối liên thông tới cả 3 cấp chính quyền để theo dõi, cập nhật, thống kê, tổng hợp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của tất cả các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Kết nối liên thông tới 100% sở, ngành, huyện, xã

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

7.1.5

Xây dựng, vận hành cổng dịch vụ công

1.0

1.0

- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Các chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công đáp ứng yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và tích hợp đầy đủ DVC trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được phê duyệt

Đạt yêu cầu quy định

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

7.1.6

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh

1.0

1.0

- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Các chức năng, yêu cầu kỹ thuật của Hệ thống thông tin báo cáo phải tuân thủ các quy định của Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ thông tin và Truyền thông

Đạt yêu cầu quy định

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

7.2

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

1.25

1.25

 

 

 

 

 

 

7.2.1

Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm

0.25

0.25

- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Thống kê tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, trong số đó, thống kê số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong năm đánh giá.

- Số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến so với tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.

Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ đạt từ 50% trở lên

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

7.2.2

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4

1.0

1.0

- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm (cả trực tuyến và truyền thống) đối với các TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 (bao gồm cả hồ sơ thông qua phần mềm của accs bộ triển khai như các lĩnh vực Tư pháp, Đăng ký kinh doanh, giao thông vận tải, đất đai, lao động - TBXH...

Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt từ 20% trở lên

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

7.3

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

1.25

1.25

 

 

 

 

 

 

7.3.1

Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI

0.25

0.25

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của UBND tỉnh và tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Số TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI (tiếp nhận hoặc trả kết quả hoặc cả hai) so với tổng số TTHC đang triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI

Từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

7.3.2

Tý lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI

0.5

0.5

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của UBND tỉnh và tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm (cả tiếp nhận qua dịch vụ BCCI và qua hình thức khác đối với các TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI)

Từ 10% số hồ sơ TTHC trở lên

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

7.3.3

Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI

0.5

0.5

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của tỉnh và tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Số hồ sơ TTHC đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm (bao gồm trả qua dịch vụ BCCI và trả qua hình thức khác đối với các TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI)

Từ 10% số hồ sơ TTHC trở lên

Trong năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

7.4

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

7.4.1

Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện công bố ISO 9001 theo quy định

0.5

0.5

Các quyết định công bố ISO hoặc báo cáo thống kê của UBND tỉnh

Số CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp huyện đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 hoặc 9001:2015 so với tổng số CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp huyện

100% số cơ quan, đơn vị

Trong năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

7.4.2

Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy định

0.5

0.5

Báo cáo kết quả thực hiện ISO của UBND tỉnh

Số cơ quan thực hiện đúng quy trình ISO so với tổng số cơ quan đã công bố ISO

100% số cơ quan, đơn vị

Trong năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

8

TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA TỈNH

6.0

6.0

 

 

 

 

 

 

8.1

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS)

Điều tra XHH

Do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện

8.2

Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh.

1.0

1.0

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trong năm 2019 và năm 2020

Tổng số vốn thu hút đầu tư của tỉnh trong năm (đơn vị tính là: tỷ đồng)

Cao hơn so với năm 2019

Trong năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

8.3

Mức độ phát triển doanh nghiệp của tỉnh

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

8.3.1

Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020

1.0

1.0

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trong năm 2019 và năm 2020;

Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới tăng lên so với năm trước liền kề.

Tăng từ 20% trở lên so với năm 2019

Trong năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

8.3.2

Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp

1.0

1.0

- Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước của UBND tỉnh;

Tài liệu kiểm chứng khác (nếu có)

Tỷ lệ % đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp trong năm 2020 tăng hơn so với năm 2019

Tăng so với năm năm 2019

Trong năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh

8.4

Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh theo Kế hoạch được Chính phủ giao

1.0

1.0

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trong năm

Thu ngân sách của tỉnh trong năm 2020 theo chỉ tiêu được Chính phủ giao

Vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao từ 4% trở lên

Trong năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

8.5

Tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

1.0

1.0

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trong năm;

- TLKC khác (nếu có)

Tỷ lệ GRDP của tỉnh năm 2020 tăng cao hơn so với năm 2019

Tăng so với năm năm 2019

Trong năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

8.6

Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH do HĐND tỉnh giao

1.0

1.0

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trong năm;

- TLKC khác (nếu có)

Chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao trong năm 2020

100% chỉ tiêu đạt và vượt

Trong năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

 

Tổng số

66.5

66.5

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ GIANG
BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 681/TTr-BTCNV

Hà Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC KÝ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX) TỈNH HÀ GIANG NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-BNV ngày 13/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Văn bản số 122/TB-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh, Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá và bàn giải pháp nâng cao các chỉ số về hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước (PAPI, PCI, PAR INDEX, ICT INDEX) trên địa bàn tỉnh Hà Giang,

Ban Tổ chức - Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Hà Giang năm 2020 (có Dự thảo Kế hoạch gửi kèm).

Ban Tổ chức - Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Hoàng Hải Lý