Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Thông tư số 03/2018/TT-BTP), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 03/2018/TT-BTP ; đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP và các quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hoạt động đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ

1. Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

- Thời gian thực hiện: Hằng năm,

2. Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

a) Thực hiện trách nhiệm đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Điều 13 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (khoản 1 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm truyền thông Tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý (khoản 2 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý bằng một trong các hình thức quy định tại Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (khoản 3 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý (khoản 4 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoản 5 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP)

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật (khoản 3 Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật (khoản 4 Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội (Điều 8 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Nhóm tiêu chí khác (Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Điều 9 Thông tư số 03/2018/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kỳ đánh giá, cách thức đánh giá, chấm điểm

- Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31 tháng 12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31 tháng 12 năm 2018. Thời điểm kết thúc kỳ đánh giá lần đầu là ngày 31/12/2020.

- Kết quả đánh giá, chấm điểm hàng năm là căn cứ để tổng hợp, đánh giá, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ. Hằng năm và kết thúc kỳ đánh giá, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đánh giá kết quả của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đối với các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại mục 1, 2, 3, 4, 5 phần II Kế hoạch này, ngoài việc tổ chức đánh giá kết quả của cơ quan, đơn vị, địa phương mình còn có trách nhiệm đánh giá theo phân công nhiệm vụ trong Kế hoạch này. Kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thời hạn gửi báo cáo đánh giá, chấm điểm về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

- Việc đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu thành phần dựa trên kết quả đạt được, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và điểm số quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP .

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP .

- Riêng kết quả tự đánh giá năm 2019, đề nghị các đơn vị chủ trì nhiệm vụ, nhóm tiêu chí được phân công gửi kết quả tự đánh giá năm 2019 về Sở Tư pháp trước ngày 12/02/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Tư pháp.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND Tỉnh;
- CT, P4 UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0, V2, NC;
- Lưu: VT, PC.
KH03-05b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng