Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021” NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, giai đoạn 2018 - 2021 (viết gọn là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án trong năm 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục huy động sức mạnh của hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng của Đề án; đưa công tác tăng cường, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành đối với các đối tượng đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm.

2. Việc tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương mình để triển khai, thực hiện đúng tiến độ, thiết thực, đạt hiệu quả.

3. Xác định trách nhiệm của từng ngành, đơn vị, địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; chú trọng lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan để sử dụng nguồn lực phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án

a) Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2020

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên của Mặt trận, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: tháng 02/2020.

b) Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ yêu cầu thực tế chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

2. Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao, đúng định hướng

- Tiếp tục lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, trong đó cần tăng cường các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu quy định về quyền, nghĩa vụ và các quy định liên quan trực tiếp đến đối tượng với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, trong đó, nên nghiên cứu, áp dụng các biện pháp có tính trực quan cao như: pa-nô, áp-phích, tờ rơi, tời gấp, bản tin nội bộ... và các chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội..., hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hoạt động sinh hoạt tập thể ở cơ sở, khu dân cư, các hội, nhóm... để nội dung tuyên truyền được phổ biến đến đông đảo người dân.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, áp dụng mô hình điểm tại đơn vị, địa phương, địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao để tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng khi tổ chức sơ kết thực hiện Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án

a) Tổ chức biên soạn tài liệu dành cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án

- Trên cơ sở quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến đối tượng của Đề án và kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng, kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu thực tế về pháp luật của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, in, phát hành với số lượng phù hợp yêu cầu thực tế để làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên của Mặt trận, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật của Đề án

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì biên soạn, in, phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật để phổ biến những quy định pháp luật thiết yếu đến các đối tượng của Đề án thuộc phạm vi quản lý, giáo dục.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Then gian hoàn thành: Cả năm.

c) Xây dựng phim, tiểu phẩm pháp luật, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, in sao, cấp phát cho các đơn vị cơ sở để làm tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Xây dựng các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các nhóm đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức

Căn cứ vào yêu cầu thực tế, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án, trong đó chú trọng vào những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đối tượng với những hình thức phù hợp, bảo đảm tính phổ cập, thiết thực, hình thức sinh động, hấp dẫn, sáng tạo, thu hút đông đảo người tham gia, tổ chức cuộc thi tiết kiệm, khoa học hiệu quả. Cụ thể: Cuộc thi cần bảo đảm đúng đối tượng cần tuyên truyền, phù hợp với đối tượng về hình thức tổ chức thi, ngôn ngữ, tiếng nói, phong tục, tập quán, sự hiểu biết về pháp luật, xã hội và phù hợp với điều kiện cụ thể của Ban tổ chức cuộc thi về quy mô, khả năng tổ chức, kinh phí cuộc thi và phù hợp với điều kiện cụ thể của đối tượng dự thi.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ hội viên các đoàn thể trên địa bàn.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

8. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các đơn vị, địa phương bảo đảm có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

9. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật... phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương. Phát huy vai trò của gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản lý, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

2. Căn cứ nội dung kế hoạch, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh), trước ngày 20/12/2020 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định.

3. Kinh phí phục vụ triển khai Đề án được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai, thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ; VXNV;
- Lưu: VT, TCDNC. NH

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh