Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CHỈNH TRANG, LÀM GỌN VÀ SẠCH MẠNG CÁP VIỄN THÔNG, TRUYỀN HÌNH TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH NINH THUẬN NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN33:2019/BTTTT;

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Hiện nay, hiện trạng về hạ tầng mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh (việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, phát triển mạng ngoại vi viễn thông) chưa bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN33:2019/BTTTT theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và chưa bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Để khắc phục tình trạng cáp treo gây mất mỹ quan và không bảo đảm an toàn giao thông; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, truyền hình trên các tuyến đường tỉnh Ninh Thuận như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Chỉnh trang làm gọn các tuyến cáp viễn thông, truyền hình chưa bảo đảm mỹ quan trên các tuyến đường đô thị, các tuyến đường trung tâm huyện, thành phố, các tuyến đường liên huyện và các tuyến đường liên xã (sau đây gọi tắt là chỉnh trang mạng cáp). Trong năm 2021, ưu tiên thực hiện chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và khu vực trung tâm hành chính các huyện.

2. Đáp ứng các yêu cầu về mỹ quan công trình, đô thị, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN33:2019/BTTTT.

3. Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời bảo đảm an toàn cho người thực hiện chỉnh trang mạng cáp.

4. Trong quá trình thi công chỉnh trang mạng cáp các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp phải có phương án bảo đảm an toàn thông tin trên mạng viễn thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ, viễn thông, truyền hình cáp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp thực hiện chỉnh trang mạng cáp trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

II. Nội dung thực hiện:

1. Thu hồi, gỡ bỏ các đường dây thuê bao, các tuyến cáp truyền dẫn bị đứt rơi rớt trên đường, trên cây xanh, trên trụ đèn chiếu sáng; thu hồi các trụ treo cáp đã xuống cấp và các đường dây thuê bao cũ không còn sử dụng.

2. Buộc gọn các tuyến cáp và các đường dây thuê bao trên cùng một tuyến trụ; trước khi buộc gọn mạng cáp các đơn vị cần phối hợp cân chỉnh tất cả các tuyến cáp và các đường dây thuê bao cho thẳng bảo đảm quy định về độ cao tĩnh không và bảo đảm an toàn công trình, mỹ quan đô thị.

3. Tháo, gỡ bớt các vòng cáp treo dự phòng bảo đảm chiều dài tối đa của một cuộn cáp dự phòng không quá 10m, đường kính các vòng cáp treo nhỏ hơn 0,6m và đưa vào mặt sau của trụ treo cáp và được cố định chắc chắn vào thân trụ, khoảng cách giữa 2 cuộn cáp dự phòng của một đơn vị phải lớn hơn 200m.

4. Thu gom, chỉnh trang các đường dây thuê bao thành một bó rồi tiến hành căng thẳng và buộc vào trụ treo cáp.

5. Thu gom, chỉnh trang các đường dây thuê bao treo băng ngang đường thành một bó rồi buộc tập trung trên một vị trí trụ treo cáp.

6. Lắp thêm trụ treo cáp tại những vị trí chưa đảm bảo yêu cầu để treo cáp; duy tu, bảo dưỡng và thay thế trụ treo cáp không đảm bảo an toàn kỹ thuật để treo cáp.

7. Cắt tỉa cành cây xanh khi cần thiết nhằm phục vụ cho việc chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên các tuyến đường.

III. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện chỉnh trang mạng cáp trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm và các khu vực trung tâm các huyện bắt đầu từ ngày 12/4/2021 đến 31/12/2021. Danh sách các khu vực, tuyến đường chỉnh trang mạng cáp được ban hành kèm theo Kế hoạch này.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trong việc triển khai thực hiện chỉnh trang làm gọn và sạch mạng cáp đối với các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng lộ trình, phương án và điều phối các hoạt động triển khai, thực hiện việc chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chỉnh trang mạng cáp trên phạm vi toàn tỉnh.

c) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh trong việc chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn.

c) Tổ chức, tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hiện trạng về việc treo cáp không bảo đảm mỹ quan từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cung cấp thông qua hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh.

2. Sở Xây dựng: Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý việc dựng trụ, câu móc các đường dây cáp viễn thông, cáp truyền hình vi phạm, không bảo đảm mỹ quan đô thị, gây mất an toàn cho người và phương tiện giao thông trên địa bàn theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Công Thương: Đôn đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lưới điện và bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn sử dụng điện đối với các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng hạ tầng trụ điện để câu móc các đường dây: điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Đề xuất danh sách các tuyến đường chính thuộc địa bàn quản lý cần thực chỉnh trang mạng cáp trong năm 2021 và các năm tiếp theo; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng lộ trình, phương án và triển khai, thực hiện việc chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn; đôn đốc, theo dõi các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trong việc triển khai thực hiện chỉnh trang mạng cáp thuộc địa bàn quản lý.

b) Hỗ trợ các đơn vị thi công trong việc triển khai thực hiện chỉnh trang mạng cáp; giải quyết những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện chỉnh trang mạng cáp thuộc địa bàn quản lý.

c) Tổ chức tuyên tuyền cho người dân địa phương biết, gửi thông tin phản ánh về việc treo cáp không bảo đảm mỹ quan thông hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh, theo các hình thức sau đây:

(1) Tổng đài: 02591022;

(2) Website: tuongtac.ninhthuan.gov.vn;

(3) Facebook: facebook.com/ninhthuansmart;

(4) Zalo: Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận;

(5) Email: IOC@ninhthuan.gov.vn

5. Công ty Điện lực Ninh Thuận:

a) Chủ động rà soát, ban hành Kế hoạch, Phương án thực hiện chỉnh trang mạng cáp trên các trụ điện lực; phối hợp các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp triển khai, thực hiện chỉnh trang mạng cáp trên các trụ điện lực.

b) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lưới điện, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn sử dụng điện đối với các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng hạ tầng trụ điện để câu móc các đường dây: điện, viễn thông, cáp truyền hình theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp:

a) Viễn thông Ninh Thuận, Chi nhánh Viettel Ninh Thuận, Chi nhánh FPT Ninh Thuận, SCTV Ninh Thuận và VTVcab Ninh Thuận tổ chức, thực hiện việc chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn tỉnh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN33:2019/BTTTT.

b) Cử nhân sự, bố trí nhân công, dụng cụ, phương tiện kỹ thuật, vật tư, trang thiết bị để thực hiện chỉnh trang làm gọn và sạch mạng cáp trên địa bàn tỉnh theo phương án do Sở Thông tin và Truyền thông ban hành trên cơ sở nội dung Kế hoạch này.

c) Thông báo thời gian triển khai, kết quả thực hiện việc chỉnh trang mạng cáp cho Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để phối hợp, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chỉnh trang mạng cáp.

Trên đây là Kế hoạch chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, truyền hình trên các tuyến đường tỉnh Ninh Thuận năm 2021; giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai, thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện việc chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn; yêu cầu các cơ quan, địa phương cử công chức làm đầu mối để theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn quản lý.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

(Đính kèm Danh sách các khu vực, tuyến đường chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, truyền hình trên các tuyến đường tỉnh Ninh Thuận năm 2021)

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Doanh nghiệp viễn thông;
- Cty Điện lực Ninh Thuận;
- VTVcab Ninh Thuận;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Biên

 

DANH SÁCH

CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG CHỈNH TRANG, LÀM GỌN VÀ SẠCH MẠNG CÁP VIỄN THÔNG, TRUYỀN HÌNH TREO TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH NINH THUẬN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1639/KH-UBND tỉnh ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Khu vực, tuyến đường chỉnh trang, làm gọn mạng cáp

Đơn vị thực hiện

Đơn vị chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện

Đơn vị phối hợp theo dõi, đôn đốc thực hiện

Thời gian hoàn thành

I

Đường chính khu vực đô thị

 

 

 

 

1

Trần Phú

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND thành phố Phan Rang Tháp Chàm; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Quý II và Quý III/2021

2

Quang Trung

3

Hồ Xuân Hương

4

Trần Quang Diệu

5

Tô Hiệu

6

Đoàn Thị Điểm

7

Nguyễn Thị Định

8

Nguyễn Văn Trỗi

9

Lê Hồng Phong

10

Cao Bá Quát

11

Nguyễn Gia Thiều

12

Lương Ngọc Quyến

13

Thống Nhất

14

16 tháng 4

15

21 tháng 8

16

Ngô Gia Tự

17

Nguyễn Văn Cừ

18

Nguyễn Thị Minh Khai

19

Hải Thượng Lãn Ông

20

Yên Ninh

II

Đường nội bộ khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm

 

 

 

 

1

Phường Đô Vinh

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh

UBND thành phố Phan Rang Tháp Chàm

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Quý II và Quý IV/2021

2

Phường Phước Mỹ

3

Phường Bảo An

4

Phường Phủ Hà

5

Phường Thanh Sơn

6

Phường Mỹ Hương

7

Phường Tấn Tài

8

Phường Kinh Dinh

9

Phường Đạo Long

10

Phường Đài Sơn

11

Phường Đông Hải

12

Phường Mỹ Đông

13

Phường Văn Hải

14

Phường Mỹ Bình

15

Phường Mỹ Hải

16

Xã Thành Hải

III

Đường nội bộ khu vực huyện Ninh Hải

 

 

 

 

1

Thị trấn Khánh Hải

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh

UBND huyện Ninh Hải

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng, Sở Công thương; Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Quý II/2021 đến Quý IV/2021

IV

Đường nội bộ khu vực huyện Ninh Phước

 

 

 

 

1

Thị trấn Phước Dân

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh

UBND huyện Ninh Phước

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Quý II/2021 đến Quý IV/2021

V

Đường nội bộ khu vực huyện Ninh Sơn

 

 

 

 

1

Thị trấn Tân Sơn

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh

UBND huyện Ninh Sơn

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Quý II/2021 đến Quý IV/2021

VI

Đường nội bộ khu vực huyện Thuận Nam

 

 

 

 

1

Xã Phước Nam

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh

UBND huyện Thuận Nam

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Quý II/2021 đến Quý IV/2021

VII

Đường nội bộ khu vực huyện Thuận Bắc

 

 

 

 

1

Xã Lợi Hải

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh

UBND huyện Thuận Bắc

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Quý II/2021 đến Quý IV/2021

VIII

Đường nội bộ khu vực huyện Bác Ái

 

 

 

 

1

Xã Phước Đại

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh

UBND huyện Bác Ái

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Quý II/2021 đến Quý IV/2021