Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4148/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NGẦM HÓA VÀ CHỈNH TRANG MẠNG CÁP VIỄN THÔNG NĂM 2016 - 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015,

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/4/2014;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11 /2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định 3724/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 983/TTr-STTTT ngày 16/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp viễn thông năm 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Giám đốc công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng Phòng Thông tin QK4, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, Giám đốc các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- PVP CN UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Tú).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa

 

KẾ HOẠCH

NGẦM HÓA VÀ CHỈNH TRANG MẠNG CÁP VIỄN THÔNG NĂM 2016 - 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Nghệ An)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Trên cơ sở Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 đã được phê duyệt; yêu cầu thực tế của địa phương và năng lực của các doanh nghiệp tổ chức thực hiện công tác hạ ngầm và chỉnh trang trong các năm 2016-2017 với mục tiêu hạ ngầm đạt tỷ lệ 30%, chỉnh trang mạng cáp đạt tỷ lệ 30% so với chỉ tiêu đề ra tại Quy hoạch; tăng cường củng cố hạ tầng kỹ thuật viễn thông và cải thiện mỹ quan đô thị.

- Bảo đảm tối đa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật trong viễn thông và xây dựng.

- Tăng cường và củng cố sự phối hợp giữa UBND các cấp với các doanh nghiệp trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình cống bể ngầm và tuyến cột treo cáp.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể các tuyến đường, đoạn đường cần ngầm hóa, chỉnh trang; nội dung công tác ngầm hóa, chỉnh trang; phương án thực hiện; nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan và tiến độ tổ chức thực hiện.

Kế hoạch có tính khả thi, phù hợp với thực tế, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí và huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Ngầm hóa mạng cáp treo:

a) Nội dung công tác ngầm hóa mạng cáp viễn thông;

Tổ chức hạ ngầm tuyến cáp treo viễn thông thông qua sử dụng chung công trình hạ tầng cống bể ngầm hiện có hoặc thi công, lắp đặt bổ sung; xây dựng mới tuyến cống bể ngầm, cáp ngầm.

Trên một số tuyến đường không thể ngầm hóa triệt để đến tủ, hộp cáp và phải tiếp tục duy trì cáp treo thì thực hiện hạ ngầm một phần dung lượng cáp treo hiện có để giảm tải trọng cho tuyến cột, kết hợp chỉnh trang cáp treo.

b) Danh mục các tuyến đường ngầm hóa:

Danh sách các tuyến đường ngầm hóa toàn bộ và ngầm hóa kết hợp chỉnh trang được thể hiện tại Phụ lục 1 và 2 kèm theo Kế hoạch này.

c) Phương án thực hiện:

Trường hợp 1: Hạ ngầm cáp treo viễn thông trên tuyến đường đã có cống, bể ngầm.

Doanh nghiệp viễn thông có công trình hạ tầng ngầm (VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An) làm gọn mạng cáp ngầm; thu hồi cáp đồng không sử dụng; vệ sinh cống bể; sửa chữa, nâng cấp bể cáp, tạo dung lượng để cho các doanh nghiệp viễn thông có cáp treo thuê lại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Nếu dung lượng cống bể ngầm không còn để cho thuê, doanh nghiệp báo cáo Sở TT&TT, UBND cấp huyện xem xét, xây dựng phương án và trình UBND tỉnh quyết định.

Trường hợp 2: Trên tuyến đường chưa có cống, bể ngầm

- Doanh nghiệp viễn thông đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng tuyến cống bể đủ dung lượng cho doanh nghiệp và cho doanh nghiệp khác thuê lại,

- Các doanh nghiệp thỏa thuận cùng đầu tư và sử dụng chung theo tỷ lệ đóng góp. Doanh nghiệp có tỷ lệ đóng góp lớn phải chịu trách nhiệm quản lý công trình.

- Các trường hợp khác, Sở TT&TT phối hợp với UBND cấp huyện báo cáo tình hình thực tế, đề nghị UBND tỉnh quyết định phương án đầu tư.

2. Chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông:

a) Nội dung công tác chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông:

Tổ chức sắp xếp, làm gọn tuyến cáp treo viễn thông. Thực hiện lắp đặt bổ sung cột (nếu cần thiết), kéo cáp và dây thuê bao treo viễn thông theo quy định. Một số nội dung chính trong công tác chỉnh trang tuyến cáp treo như sau:

- Tháo dỡ, thu hồi cáp viễn thông các loại không còn sử dụng; cắt, loại bỏ cáp thuê bao không sử dụng.

- Cân chỉnh cột, tuyến cột; làm sạch dầu cột; căng lại cáp trên cột, bó cáp, bó dây thuê bao; cố định cáp vào giá và gông, vòng đỡ cáp; gắn thẻ thông tin cáp (đối với tuyến cột sử dụng chung), biển báo hiệu độ cao (đối với cáp treo ngang qua đường).

Chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông được tổ chức thực hiện trên tuyến cột viễn thông riêng biệt của doanh nghiệp viễn thông và tuyến cột thuê của Công ty điện lực Nghệ An hoặc các đơn vị khác (đơn vị sở hữu hệ thống cột chiếu sáng đô thị).

b) Danh mục các tuyến cáp viễn thông chỉnh trang

Danh sách các tuyến cáp cần chỉnh trang được thể hiện tại Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch này.

c) Phương án thực hiện:

- Tuyến cáp viễn thông treo trên cột viễn thông riêng biệt hoặc thuê lại của đơn vị khác (cột điện chiếu sáng): Doanh nghiệp, cơ quan chủ sở hữu tuyến cột chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp thuê cột treo cáp (nếu có) thực hiện công tác chỉnh trang bằng nguồn kinh phí của các doanh nghiệp tự thỏa thuận đóng góp.

- Tuyến cáp viễn thông treo trên cột điện lực: Công ty Điện lực Nghệ An chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thuê lại tuyến cột xây dựng phương án chỉnh trang theo 2 phương thức sau:

+ Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm làm chủ đầu tư, lập thiết kế, dự toán và thỏa thuận phân bổ nguồn kinh phí thực hiện giữa Công ty Điện lực Nghệ An và các doanh nghiệp viễn thông thuê hạ tầng cột điện lực.

+ Công ty Điện lực Nghệ An thỏa thuận với các doanh nghiệp viễn thông để giao từng tuyến hoặc từng phân đoạn cho doanh nghiệp thuê hạ tầng cột thực hiện công tác chỉnh trang. Công ty Điện lực Nghệ An theo dõi, giám sát hoạt động chỉnh trang.

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành đúng tiến độ. Chủ trì, tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông tuân thủ các quy định kỹ thuật trong quá trình ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp viễn thông.

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Sở Xây dựng:

Chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông thực hiện hạ ngầm và chỉnh trang mạng cáp viễn thông phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị.

3. Sở Giao thông Vận tải:

Cấp giấy phép thi công các công trình ngầm hóa và chỉnh trang trên phạm vi đất dành cho đường bộ (nếu có). Cung cấp thông tin cho Sở TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông về các tuyến đường, công trình giao thông nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới để các doanh nghiệp viễn thông phối hợp điều chỉnh hướng tuyến, phối hợp đầu tư mở rộng tuyến cống bể, tiết kiệm chi phí đầu tư, hạn chế sự cố đến mạng cáp viễn thông.

4. Sở Công thương:

Chỉ đạo Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kế hoạch chỉnh trang, làm gọn mạng cáp treo viễn thông.

Hướng dẫn, chỉ đạo Công ty Điện lực Nghệ An ,UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm quy định về sử dụng chung cột điện lực để treo cáp viễn thông theo quy định.

5. Các s, ban, ngành cấp tỉnh:

Các Sở, ban, ngành phối hợp với Sở Thông và Truyền thông thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh.

6. Các đơn vị công an, quân đội:

Phòng Thông tin QK4 (thuộc Bộ Tham mưu QK.4), BCH Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp có cống bể ngầm thực hiện ngầm hóa các tuyến cáp treo của đơn vị. Phối hợp với các doanh nghiệp chủ sở hữu cột treo cáp thực hiện chỉnh trang các tuyến cáp treo của đơn vị. Các đơn vị công an, quân đội chịu trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện công tác hạ ngầm, chỉnh trang cáp của đơn vị.

7. UBND TP Vinh, các thị xã Cửa Lò, Thái Hòa và các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn:

Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình ngầm hóa, chỉnh trang. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với doanh nghiệp viễn thông thực hiện nội dung Kế hoạch trên địa bàn, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị, tuyên truyền phổ biến nội dung chủ trương ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp cho người dân biết và thực hiện.

Phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An và các doanh nghiệp viễn thông thanh tra, kiểm tra tuân thủ các quy định kỹ thuật treo cáp sau chỉnh trang.

Cấp phép thi công công trình để ngầm hóa trong thẩm quyền quy định. Phối hợp với các Sở, ban, ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình ngầm hóa và chỉnh trang; kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện ngầm cáp thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong xây dựng các công trình hạ ngầm cáp viễn thông; xác nhận tuyến cáp được chỉnh trang.

Báo cáo kết quả thực hiện chỉnh trang mạng cáp cho Sở TT&TT trước ngày 15/12 hàng năm.

8. Công ty Điện lực Nghệ An và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp:

a) Công ty Điện lực Nghệ An:

Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện công tác chỉnh trang các tuyến cáp viễn thông treo trên cột điện lực. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thỏa thuận đóng góp kinh phí, hoặc thỏa thuận phân công các đoạn, tuyến cần chỉnh trang cho các doanh nghiệp thực hiện.

Hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp viễn thông treo cáp trên cột Điện lực tuân thủ quy định kỹ thuật QCVN 33:2011/BTTTT và quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định 201/QĐ-EVN ngày 21/3/2014, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong quá trình thi công chỉnh trang mạng cáp.

Phối hợp với Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các doanh nghiệp viễn thông xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉnh trang mạng cáp; báo cáo hàng năm về tình hình treo cáp viễn thông trên cột điện lực và tình hình thực hiện chỉnh trang mạng cáp cho Sở TT&TT trước ngày 15/12 hàng năm.

b) Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn:

Chủ trì thực hiện công tác ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp viễn thông trên tuyến cột riêng biệt của doanh nghiệp. Đóng góp kinh phí hoặc trực tiếp thi công chỉnh trang các tuyến cáp treo trên cột Điện lực trên cơ sở thỏa thuận với Công ty Điện lực Nghệ An.

Hỗ trợ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thực hiện ngầm hóa, chỉnh trang các tuyến cáp treo của công an, quân đội.

Phối hợp với UBND cấp huyện và Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình ngầm hóa và chỉnh trang. Tuân thủ quy định kỹ thuật treo cáp sau khi ngầm hóa, chỉnh trang.

Báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc cho Sở TT&TT; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện ngầm hóa và chỉnh trang trước ngày 15/12 hàng năm.

c) Sau khi hoàn thành thi công công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, chủ đầu tư lập hồ sơ hoàn công và tổ chức nghiệm thu với các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó có đơn vị cấp phép, tạo điều kiện quản lý, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu công trình ngầm.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có những nội dung hoặc nhiệm vụ phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo, phản ánh về cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.