Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-BCA-C41 , ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là Đề án) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, xác định rõ vai trò trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân tại cơ sở, đầu tư nguồn lực, phương tiện, lực lượng, tổ chức triển khai đồng bộ trên các mặt công tác để thực hiện chuyển hóa thành công các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

2. Hàng năm tổ chức chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn chuyển hóa. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đã đạt được, ít nhất 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không phức tạp trở lại.

3. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm của mình, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nội dung chuyển hóa thiết thực, hiệu quả.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Tại các địa bàn chuyển hóa đạt phải đảm bảo đủ các tiêu chí sau:

- Không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trong tổng số án khởi tố; 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

- Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn xuống dưới 15%.

- Hệ thống chính trị được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết.

- Có ít nhất 01 mô hình vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, hoạt động hiệu quả; xây dựng và duy trì thực hiện các nội quy, quy tắc nếp sống cộng đồng văn minh, tiến bộ.

- 100% các hộ dân tại địa bàn chuyển hóa được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

III. ĐỊA BÀN, THỜI GIAN CHUYỂN HÓA

1. Địa bàn chuyển hóa

- Hằng năm, Công an huyện, thành phố căn cứ các nhóm chỉ tiêu cụ thể xác định, rà soát, lựa chọn địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tham mưu Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp để đề xuất Ban Chỉ đạo 138 cấp tỉnh lựa chọn đưa vào diện chuyển hóa.

- Tổng số đơn vị cấp xã được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để thực hiện chuyển hóa hằng năm không vượt quá 15% tổng số đơn vị hành chính cấp xã hiện có trên địa bàn tỉnh.

- Đối với địa bàn đã xác định chuyển hóa đạt, tổ chức theo dõi, đánh giá, thực hiện các biện pháp để địa bàn không phức tạp trở lại. Sau 06 tháng kể từ ngày sơ kết nếu địa bàn vẫn đảm bảo các tiêu chí địa bàn chuyển hóa đạt thì Ban Chỉ đạo 138 cấp tỉnh ra quyết định công nhận địa bàn chuyển hóa đạt và đưa ra khỏi danh sách thực hiện chuyển hóa.

- Đối với các xã, phường, thị trấn được công nhận là trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ Công an) nếu phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thì cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của kế hoạch này.

2. Thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ năm 2018 đến hết năm 2020.

- Thời gian thực hiện chuyển hóa mỗi địa bàn là 01 năm.

IV. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; lồng ghép nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội vào nội dung chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện, xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tiêu chí hướng dẫn để xác định rõ chỉ tiêu địa bàn được chuyển hóa trong từng năm, từng giai đoạn; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp và nhân dân trên địa bàn tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống tội phạm nói chung, công tác chuyển hóa địa bàn nói riêng.

- Xác định vai trò trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan Công an tại địa bàn trong việc thực hiện chuyển hóa. Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong phòng, chống tội phạm ngay từ gia đình, nơi cư trú của mỗi cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý, kỷ luật đảng viên trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

- Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; quản lý chặt chẽ các đối tượng là thanh thiếu niên chậm tiến, đối tượng mắc các tệ nạn xã hội, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ...

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; định kỳ sơ kết, tổng kết, đề ra chủ trương, đường lối phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

2. Tổ chức kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở

- Hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức ở địa bàn được lựa chọn chuyển hóa.

- Thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại các xã, phường, thị trấn được lựa chọn chuyển hóa, đặc biệt là chất lượng, năng lực trình độ cán bộ, hiệu quả hoạt động, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền có biện pháp củng cố, kiện toàn, điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp lại cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác nói chung và công tác phòng, chống tội phạm nói riêng.

3. Củng cố, tăng cường năng lực của lực lượng Công an

- Tăng cường, bố trí lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Dân phòng, Bảo vệ dân phố, lực lượng tự quản về an ninh, trật tự tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa; từng bước đầu tư, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ; chế độ đãi ngộ, động viên khuyến khích cho lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ tại cơ sở để bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, giải pháp tại địa bàn chuyển hóa.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử của lực lượng Công an tại địa bàn cơ sở. Chủ động tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật giữa các đơn vị, lực lượng có liên quan trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở

- Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch giữa các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm thông qua các phương tiện truyền thông tại cơ sở; tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, chủ động phòng chống và tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở nhất là các tổ hòa giải, tổ tự quản, thực hiện phong trào thi đua “Học tập, đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; phân công tổ chức đoàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên trực tiếp tham gia phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người được đặc xá, tha tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số đối tượng có nguy cơ phạm tội cao. Tổ chức thực hiện tốt việc thi hành các bản án ngoài hình phạt tù tại địa phương.

- Kịp thời, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực trong phát hiện, điều tra bắt giữ tội phạm; thực hiện các chính sách bảo vệ, hỗ trợ cho tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh, hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

5. Tổ chức phòng ngừa nghiệp vụ và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở

- Triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác điều tra cơ bản, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật; củng cố và phát huy vai trò của các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở; tăng cường thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát và duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát hành chính nhằm phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; quản lý chặt chẽ các cơ sở, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các cơ sở cầm đồ, lưu trú, massage...; tăng cường công tác quản lý cư trú; tiếp tục vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần phòng ngừa các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác rà soát, lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, góp phần làm trong sạch địa bàn, phòng ngừa tội phạm.

6. Tổ chức đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm

- Chủ động triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, kết hợp với tấn công trấn áp các loại tội phạm nhất là các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm về ma túy. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

- Phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh, cấp huyện trong việc hỗ trợ cán bộ cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh tại cơ sở, phục vụ hiệu quả công tác phát hiện, điều tra xử lý các loại tội phạm trên địa bàn được lựa chọn chuyển hóa.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; lựa chọn những vụ án mà dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử lưu động tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

- Xây dựng, thực hiện các biện pháp phối hợp phòng, chống tội phạm tại các địa bàn giáp ranh xã, phường, thị trấn trọng điểm.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định những tiêu chí cụ thể để hướng dẫn Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện lựa chọn, đề xuất về các địa bàn phức tạp, trọng điểm để thực hiện chuyển hóa.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định địa bàn được lựa chọn, đề xuất đưa vào chuyển hóa; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chuyển hóa đối với các địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung, giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội theo các nội dung trọng tâm đề ra.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, xác định các vấn đề phức tạp nổi lên tại từng địa bàn, từng thời điểm để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện, thành phố tổ chức triển khai các giải pháp để chuyển hóa.

2. Sở Tư pháp

- Thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự đến mọi người dân, nhất là tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa, địa bàn vùng sâu, vùng xa, người có quá khứ lầm lỗi hoặc liên quan đến tội phạm...

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hoà giải ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân, hạn chế tội phạm xảy ra; tăng cường trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các trường học xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; chú trọng việc giáo dục đạo đức, pháp luật, rèn luyện các kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử, tự bảo vệ bản thân, ý thức tập thể cho học sinh trong nhà trường. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục, phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo.

4. Sở Công thương: Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gian lận thương mại. Phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế và thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh, quản lý chặt chẽ tiền chất và các sản phẩm có chứa chất gây nghiện, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thuốc tân dược để hoạt động phạm tội.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đã đề ra về công tác cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện, triển khai đến các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện để tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho thanh niên, giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến thanh thiếu niên ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an ninh xã hội, vùng sâu, vùng xa và số thanh thiếu niên có quá khứ lầm lỗi giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, tần suất thông tin về công tác phòng, chống tội phạm nhằm định hướng dư luận, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó đặc biệt tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được xác định chuyển hóa.

7. Sở Y tế

- Tiếp tục duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình điều trị thay thế các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng Methadone. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở điều trị đảm bảo đúng quy định, tuyệt đối không để thất thoát Methadone. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, vận chuyển, mua bán thuốc, tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện ma túy tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa cũng như các địa bàn khác trên toàn tỉnh để kịp thời phát hiện, quản lý và có phương pháp điều trị, cai nghiện phù hợp. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Lồng ghép công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nhằm ổn định, nâng cao đời sống của đồng bào ở các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa, địa bàn vùng sâu, vùng xa.

- Phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa không để phát sinh việc trồng cây thuốc phiện hoặc cây có chứa chất ma tuý trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xử lý chất thải nguy hại, nước thải công nghiệp, khai thác khoáng sản. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi, khoáng sản, không để hình thành các điểm phức tạp về khai thác cát, sỏi, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể giúp đỡ số hội viên phụ nữ có con em bỏ học, có nguy cơ vi phạm pháp luật để quản lý, giáo dục, nhất là hội viên tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em mình.

11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức thực hiện thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp với lực lượng Công an tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động những vụ án dư luận xã hội quan tâm tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm; trọng tâm là tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm phòng ngừa, ý thức tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho người dân và các lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá phân loại, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Xác định các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuyển hóa địa bàn. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tạo bước đột phá, làm chuyển biến tình hình ngay từ cơ sở.

- Gắn việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xây dựng tiêu chí trong chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự và xem đây là một chỉ tiêu trong tiêu chuẩn để xét công nhận danh hiệu thi đua của tổ chức, cá nhân.

- Phân công trách nhiệm cụ thể trong tiến hành các biện pháp thực hiện chuyển hóa địa bàn, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt; tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy, chính quyền cơ sở nhằm khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này được lồng ghép với kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy (giai đoạn 2016 - 2020) và dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án tại địa phương (đồng gửi Công an tỉnh); chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý.

Định kỳ hằng năm các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11 hằng năm (qua Công an tỉnh) tổng hợp.

3. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 cấp tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- V11, C42 - Bộ Công an;
- Thường Trực Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn