Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP); xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 161/TTr-STP ngày 17/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị điều kiện về kinh phí và các điều kiện khác đảm bảo cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và điều kiện đảm bảo cho việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định

1.1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp

- Cơ quan thực hiện:

+ Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình.

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; UBND các xã, phường, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.2. Biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

2. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Rà soát, công bố thủ tục hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2020.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

5. Xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

6. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí cho việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải đáp; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, thị xã;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu:VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh