Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, quán triệt Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP) thống nhất, đồng bộ và toàn diện trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định mới về Thừa phát lại nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chế định Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn, hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bảo đảm hiệu quả, gắn với phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai, phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

a) Tổ chức triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và người dân trên địa bàn thành phố với hình thức phù hợp:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2020.

b) Biên soạn, in và phát hành tài liệu, tổ chức các hình thức tuyên truyền khác để tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Tổ chức rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản của thành phố liên quan đến chế định Thừa phát lại phù hợp với quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2020.

3. Tổ chức công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại.

b) Niêm yết, công khai thủ tục hành chính:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại.

4. Xây dựng và phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố

- Đơn vị phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Đơn vị chủ trì xây dựng Đề án: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020, căn cứ vào điều kiện và nhu cầu thực tế trên các địa bàn quận, huyện.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề và hoạt động Thừa phát lại

a) Tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng hành nghề cho đội ngũ Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tổ chức họp giao ban liên ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của Thừa phát lại:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

7. Tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

8. Các nội dung quản lý nhà nước khác về hoạt động Thừa phát lại

- Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn thành phố; tham mưu công tác xây dựng thể chế; hướng dẫn và theo dõi thi hành pháp luật về Thừa phát lại; làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo về Thừa phát lại; rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại theo quy định.

Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố trong phạm vi quản lý của mình thực hiện việc hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và hướng dẫn thủ tục tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP để các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố.

Các địa phương, đơn vị có liên quan trong phạm vi quản lý nhà nước của mình chủ động thực hiện, phối hợp, trao đổi thông tin giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý có hiệu quả tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quản lý nhà nước về Thừa phát lại.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, bố trí sắp xếp trong dự toán chi ngân sách được giao hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện nhiệm vụ; Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, PCT N.Đ.Chuyến;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TANDTP, VKSNDTP, CTHADSTP;
- UBND các quận, huyện;
- Báo HP, Báo An ninh HP, Đài PT- THHP, Cổng TTĐTTP;
- CVP, PCVP T.H.Kiên;
- Phòng NC&KTGS;
- CV: NC2;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chuyến