Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1047/KH-UBND

Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, quán triệt thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bảo đảm thống nhất và hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của người dân với dịch vụ của Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ; đồng thời phân công trách nhiệm thực hiện cho các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức, triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

- Phân công thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến về nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh dành thời lượng phù hợp phổ biến về nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trong ngành mình theo hình thức thích hợp.

+ Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Xây dựng và phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội; số vụ việc thụ lý của cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự; mật độ dân cư và nhu cầu của người dân địa phương để xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phê duyệt Đề án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan chủ trì xây dựng Đề án: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

3. Thực hiện các công tác hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại

3.1. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh hướng dẫn thủ tục tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu để các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện thống nhất.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3.2. Tổ chức họp giao ban liên ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của Thừa phát lại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

3.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo nhu cầu tại địa phương.

4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

5. Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022.

6. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý chủ động, tích cực triển khai Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP , gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Th (50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu