Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRỒNG CÂY XANH PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ vè việc Phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh phân tán giai đoạn 2021 - 2025”;

Căn cứ Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Cụ thể hóa Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ vè việc Phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh phân tán giai đoạn 2021 - 2025”, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 và thông điệp của của Thủ tướng Chính phủ “Vì một Việt Nam xanh”, đến hết năm 2025, cả tỉnh trồng được trên 10 triệu cây xanh phân tán, cây bóng mát nơi công viên khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trong các cơ quan, đơn vị, các nơi công cộng, trường học, các tuyến đường giao thông và vùng nông thôn trồng cây xanh và ở tất cả những nơi có thể trồng được để cây phát triển lâu dài… nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Đối tượng

Trồng các loài cây thân gỗ, cây lâu năm, cây đa mục tiêu, ưu tiên các loài cây bản địa, gồm:

- Cây xanh đô thị: trồng trên vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng, vườn nhà và các công trình công cộng khác...

- Cây xanh nông thôn: trồng trên đất vườn nhà, hành lang giao thông, ven sông, kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, nương rẫy; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng và các công trình công cộng khác; kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp và các mảnh đất nhỏ phân tán; các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đất bị suy thoái, sa mạc hóa, bãi thải khai thác khoáng sản và đất chưa sử dụng khác…

2. Phạm vi thực hiện: Trồng cây xanh phân tán trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Quy mô: Trồng trên 10 triệu cây trong thời gian 5 năm (từ 2021 - 2025), trong đó năm 2021 trồng 1,5 triệu cây xanh (chỉ tiêu này đã được ban hành theo kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh); từ năm 2022 - 2025 mỗi năm trồng 1,9 - 2,4 triệu cây xanh (chi tiết có biểu kèm theo).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Rà soát quỹ đất thực hiện kế hoạch

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ kế hoạch trồng cây xanh phân tán giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trồng cây xanh của địa phương, cơ quan, đơn vị thành phong trào thi đua của mọi cấp, mọi ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia của mọi người dân.

- Tổ chức rà soát quỹ đất có thể trồng cây phân tán, bố trí đất trồng cây ở những vị trí phải ổn định lâu dài, trong đó tập trung ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế khác, khu dân cư tập trung, khu văn hoá - lịch sử, khu tưởng niệm, hành lang giao thông, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp… Đảm bảo diện tích đất đai thuộc các đối tượng trồng cây phân tán phải có chủ quản lý cụ thể, rõ ràng.

2. Về cây giống:

- Ưu tiên chọn loài cây trồng gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu, gắn với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững.

- Căn cứ kế hoạch trồng cây hàng năm, các địa phương chủ động chỉ đạo gieo ươm, chuẩn bị đủ số lượng cây giống có chất lượng với loài cây và tiêu chuẩn cây trồng phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật.

3. Về kỹ thuật

- Đối với trồng cây xanh phân tán khu vực đô thị: Lựa chọn loài cây và tiêu chuẩn cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái gây trồng của từng địa phương, từng khu vực cụ thể. Tổ chức trồng, chăm sóc cây theo quy trình và áp dụng thâm canh cao để cây đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt, sớm phát huy tác dụng, cảnh quan, cụ thể như sau:

+ Thiết kế cây xanh sử dụng công cộng đô thị phải phù hợp với không gian đô thị. Tổ chức hệ thống cây xanh sử dụng công cộng phụ thuộc phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường, cảnh quan thiên nhiên, điều kiện vệ sinh, bố cục không gian kiến trúc, quy mô, tính chất cũng như cơ sở kinh tế kỹ thuật, truyền thống tập quán cộng đồng của đô thị.

+ Cây xanh đường phố phải thiết kế hợp lý để có được tác dụng trang trí, cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, không gây độc hại, nguy hiểm và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng đô thị.

+ Cây xanh ven kênh, ven sông phải có tác dụng chống sạt lở, bảo vệ bờ, dòng chảy, chống lấn chiếm mặt nước.

+ Thiết kế công viên, vườn hoa phải lựa chọn loại cây trồng và giải pháp thích hợp nhằm tạo được bản sắc địa phương và phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

+ Các loại cây trồng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; thân đẹp, dáng đẹp; có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành hoặc cây có giai đoạn rụng lá trơ cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỷ lệ thấp; cây có hoa màu sắc phong phú theo 4 mùa; không có quả gây hấp dẫn ruồi muỗi; không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu; có bố cục phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Đối với trồng cây xanh phân tán khu vực nông thôn:

+ Lựa chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa, tập quán canh tác.

+ Ưu tiên trồng cây bản địa lâu năm, cây gỗ lớn, trồng cây đa mục đích.

- Tổ chức trồng, chăm sóc rừng và cây xanh theo tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể của từng loài cây

4. Về huy động nguồn lực

Tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn triển khai để trồng và bảo vệ cây xanh, trong đó:

- Tăng cường huy động vốn từ xã hội hóa, vốn đóng góp hợp pháp của các doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân tham gia trồng rừng, trồng cây xanh thông qua các dự án tài trợ hoặc sáng kiến thành lập quỹ trồng cây xanh của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội,…

- Kết hợp thực hiện lồng ghép các chương trình đầu tư công của nhà nước như: Kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; các dự án phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng khu công nghiệp, công sở, làm đường giao thông có hạng mục trồng cây xanh được các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện; các chương trình chương trình phát triển kinh tế xã hội khác,…

- Ngoài sự đóng góp về vốn để mua vật tư, cây giống; tích cực huy động nguồn lực về lao động, sự tình nguyện tham gia của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

5. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội.

- Phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc trồng cây xanh.

- Tiếp tục xây dựng các tài liệu tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, trồng rừng đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Phát động phong trào thi đua như “Ngày Chủ Nhật xanh”, “Ngày Chủ Nhật nông thôn mới”, “Màu xanh cho tương lai”… để kêu gọi, vận động toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội. Đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành, tổ chức có liên quan

1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, hướng dẫn các Sở, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; là đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng theo quy định; hướng dẫn lựa chọn cơ cấu các loài cây trồng phù hợp với từng vùng sinh thái, từng địa phương, tập huấn, phổ biến kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng đảm bảo yêu cầu đề ra.

1.2. Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện việc quản lý và phát triển cây xanh đô thị theo quy định tại Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá đầy đủ thực trạng quản lý cây xanh đô thị, khu công nghiệp; xác định rõ mục tiêu cần đạt, kế hoạch trồng cây xanh đô thị, khu công nghiệp trong thời gian tới theo hướng nâng cao diện tích cây xanh/đầu người tại các khu đô thị.

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện công tác quản lý cây xanh đô thị; rà soát các quy hoạch xây dựng, trong đó bảo đảm không gian, diện tích đất cho phát triển cây xanh sử dụng công cộng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và quy định hiện hành.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện theo dõi và giám sát cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp số liệu về quản lý và phát triển cây xanh đô thị theo kế hoạch, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh.

1.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp cho trồng cây xanh, đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để xác định các khu vực ưu tiên trồng cây; bố trí đất trồng cây ở những vị trí phải ổn định lâu dài, đúng mục đích cho phát triển cây xanh, bảo đảm các tiêu chuẩn diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng theo quy định.

1.4. Sở Giao thông vận tải

Hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các dự án phát triển giao thông đường bộ gắn với trồng và phát triển cây xanh; bảo đảm hệ thống đường giao thông ngoài đô thị được trồng cây xanh ở những nơi có đủ điều kiện, tạo cảnh quan, bóng mát theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành và bảo đảm an toàn giao thông.

1.5. Các Sở, ngành có liên quan: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch.

1.6. Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể

- Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động thành viên tổ chức tham gia trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh.

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng về mục đích, ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ rừng, cây xanh; động viên, khuyến khích, kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội.

- Vận động, hướng dẫn quần chúng, nhân dân ký các cam kết, hương ước về bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh môi trường.

- Tăng cường các hoạt động để huy động nguồn vốn trong các tổ chức, doanh nghiệp; quyên góp của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cho phát triển cây xanh.

- Triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

1.7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng nội dung kế hoạch trồng cây xanh phân tán; ý nghĩa của trồng rừng, trồng cây xanh phân tán; vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các mô hình trồng cây, trồng rừng đạt hiệu quả kinh tế cao…

2. UBND các huyện, thành, thị:

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch trồng cây xanh phân tán theo chỉ tiêu tỉnh giao; theo hướng: Giao chỉ tiêu kế hoạch trồng cây hàng năm cho các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị và từng khu dân cư; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích trên địa bàn cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

- Kêu gọi, huy động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, chung tay đóng góp thực hiện trồng cây xanh vì cộng đồng,…

- Chỉ đạo gieo ươm, chuẩn bị đủ cây giống có chất lượng với loài cây và tiêu chuẩn cây trồng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể theo kế hoạch, dự án được duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, giám sát, phân công trách nhiệm cho các xã phường, thị trấn; các tổ chức, đoàn thể trong quá trình trồng, chăm sóc, bảo vệ, quản lý rừng và cây xanh.

- Hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, biểu dương khen thưởng,̀ nhân rộng điển hình những tổ chức, cá nhân làm tốt; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi phá hại rừng, cây xanh.

Trên đây là Kế hoạch trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- VPCP (b/c);
- TTTU, TTHĐND (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể;
- Các Thành, Huyện, Thị ủy (để chỉ đạo);
- VPTU, VPĐĐBQH, VPHĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, KT6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang