Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ, SỬ DỤNG TRO, XỈ, THẠCH CAO CỦA CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, HÓA CHẤT PHÂN BÓN, LUYỆN KIM LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 về một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng; số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Xử lý tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất dùng làm bãi chứa chất thải, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên làm vật liệu xây dựng.

- Định hướng để các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

- Hình thành thị trường tro, xỉ, thạch cao đã được xử lý để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Từ năm 2020, chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim với dung lượng tối đa cho 2 năm sản xuất trung bình phù hợp với quy mô, công suất của dự án.

- Các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim đầu tư mới, đầu tư mở rộng hoặc cải tạo có phát thải tro, xỉ, thạch cao, khi phê duyệt dự án phải bao gồm thiết kế đồng bộ dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu xây dựng.

- Đối với các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim đang hoạt động hoặc đã có quyết định đầu tư phải có phương án đầu tư xây dựng (hoặc hợp tác đầu tư) dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và đưa vào vận hành trước năm 2020.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân về vấn đề xử lý, tái sử dụng tro, xỉ, thạch cao.

- Các chủ cơ sở phát thải, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim có trách nhiệm lập đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao trình Bộ Công Thương phê duyệt. Đảm bảo yêu cầu đến năm 2020 diện tích bãi thải không quá 2 năm sản xuất trung bình. Đối với các dự án đang hoạt động khẩn trương trình Đề án để Bộ Công Thương phê duyệt; đối với các dự án đang trong quá trình xây dựng chưa có đề án thì lập bổ sung và trình đề án trước khi đưa vào vận hành; đối với dự án đang chuẩn bị đầu tư, lập đề án và trình phê duyệt cùng với dự án đầu tư.

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình, sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm vật liệu xây dựng có tro, xỉ, thạch cao nếu các vật liệu, sản phẩm này đảm bảo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật tương đương như các loại vật liệu khác. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.

II. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh và các ngành có liên quan.

- Phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về sản phẩm vật liệu xây dựng có sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.

- Đối với sản phẩm vật liệu xây dựng có sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu nhưng chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật thì tổ chức xác định hoặc thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để xác định, tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, làm cơ sở ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao và các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần.

2. Sở Công Thương

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao và các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích bãi chứa chất thải vượt quá diện tích chứa của 2 năm sản xuất trung bình theo quy mô, công suất của từng nhà máy.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát xử lý kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn không thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng và kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phổ biến các chính sách ưu đãi, khuyến khích sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước sử dụng trong dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước trong hoạt động xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim và sử dụng các thành phần làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Giao thông vận tải

- Phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, quy định sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng đường giao thông.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng chuyên ngành sử dụng vốn ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần để xây dựng các công trình giao thông.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, quy định sử dụng tro, xỉ, thạch cao để xây dựng các công trình thủy lợi và các ứng dụng khác trong xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng chuyên ngành sử dụng vốn ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần để xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

9. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

- Phối hợp với các sở ngành và địa phương có liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động phát thải, xử lý các nguồn tro, xỉ, thạch cao của các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và trong các khu công nghiệp phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần để san lấp mặt bằng và trong các công trình xây dựng.

- Khuyến khích các nhà đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và trong các khu công nghiệp sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm có tro, xỉ, thạch cao để san lấp mặt bằng và trong công trình xây dựng.

10. Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành

Ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần để san lấp mặt bằng và trong các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần để san lấp mặt bằng và trong các công trình xây dựng.

12. Các chủ cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao

- Phải tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các giải pháp xử lý phế thải là tro, xỉ, thạch cao.

- Có trách nhiệm phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Trong trường hợp không đủ khả năng tự phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao thì phải thuê đơn vị có đủ năng lực để thực hiện việc phân loại và sơ chế đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

- Trường hợp tro, xỉ, thạch cao không thể xử lý, sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc sử dụng trong các công trình xây dựng thì được xử lý như chất thải rắn không thể tái chế.

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung trong đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

13. Các chủ cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu để sản xuất

- Việc đầu tư và hoạt động của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu trong sản xuất phải tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật về môi trường.

- Có đủ phương tiện phù hợp để vận chuyển và kho bãi đạt yêu cầu kỹ thuật để chứa tro, xỉ, thạch cao.

- Sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Xây dựng, Công Thương (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. Nghiên cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 647).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính