Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2019/NĐ-CP NGÀY 11/11/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

Thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 (viết tắt Nghị định 81) của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tập trung quản lý hành chính về an ninh, trật tự, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất và sử dụng vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, chất độc, phóng xạ và các tiền chất dùng để nghiên cứu, chế tạo sản xuất, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt; kiểm soát phương tiện, hàng hóa, con người trong xuất nhập cảnh; hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác mà các tổ chức, cá nhân có thể lợi dụng làm lan rộng kiến thức, công trình nghiên cứu khoa học, các thành phần tiền chất nổ, vật liệu liên quan vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quan hệ phối hợp của sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị đầu mối trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quy định tại Điều 12 Nghị định 81.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Đơn vị đầu mối)

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ Đơn vị đầu mối quy định tại Điều 12 Nghị định 81.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được quy định tại Điều 16 Nghị định 81.

- Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, huấn luyện, tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Cập nhật, theo dõi danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo thông báo của Bộ Tư lệnh Hóa học thuộc Bộ Quốc phòng trong phạm vi quản lý; ra quyết định hoặc hủy bỏ quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, kiến nghị cơ quan đầu mối quốc gia đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh sách người bị chỉ định về chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Phối hợp điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Quân sự, Biên phòng, các sở, ban, ngành liên quan tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Thường xuyên cập nhật tình hình phát triển, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên thế giới, khu vực, trong nước; phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và chính quyền địa phương đánh giá rủi ro, điều tra việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu, đề xuất về công tác phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Tiếp nhận tin báo và phối hợp xác minh theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân liên quan hoặc không liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Chủ trì, phối hợp với Công an, Biên phòng, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự và các sở, ban, ngành có liên quan trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong quản lý khu vực biên giới biển, đảo.

- Kiểm soát phương tiện, tiền, vũ khí, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và an ninh, trật tự khu vực biên giới và trên biển nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động này để phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định 81 và các văn bản pháp luật có liên quan.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau

- Tiếp nhận thông tin, báo cáo, phối hợp với lực lượng Công an xác minh làm rõ các giao dịch nghi ngờ liên quan đến hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt từ tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính.

- Phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo thẩm quyền.

6. Sở Tài chính

- Trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề tài chính, phi tài chính liên quan theo quy định.

- Đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

7. Sở Công thương

Phối hợp trong quản lý hóa chất lưỡng dụng thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng; có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các sở, ban, ngành liên quan trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động hóa chất thương mại để phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định.

8. Sở Y tế

Thực hiện Công ước cấm vũ khí sinh học; phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các sở, ban, ngành liên quan trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, bệnh phẩm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động này để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định.

9. Sở Khoa học và công nghệ

Phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng hoạt động về vật liệu phóng xạ và hạt nhân; vật tư, thiết bị và công nghệ lưỡng dụng để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Công an, Quân sự, Biên phòng và các sở, ban, ngành liên quan trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị và công nghệ lưỡng dụng có liên quan sử dụng trong ngành nông nghiệp để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

11. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý sẵn sàng tham gia phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi được huy động.

Phối hợp với Công an, Quân sự, Biên phòng và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các phương án phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên các phương tiện tham gia giao thông công cộng, tàu biển...; kiểm soát giao thông vận tải để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý sẵn sàng tham gia phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi được huy động; chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin cho hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, thực hiện các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin để phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động này cho việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Quản lý việc đưa tin về hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho cán bộ, nhân dân; chủ động phát hiện các hành vi lợi dụng hoạt động thông tin, truyền thông của tổ chức, cá nhân để phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

13. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định 81 và pháp luật có liên quan.

14. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau có trách nhiệm phối hợp trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định 81 và pháp luật có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

2. Giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh (Công an tỉnh - đu mối liên hệ qua Phòng Tham mưu, điện thoại 0693.809113 hoặc 02903.832787) tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Hóa học - BQP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
- NC (P01);
- Lưu. VT, UBND, L03.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân