Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt (sau đây gọi tắt là Nghị định số 81/2019/NĐ-CP); xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong tổ chức các hoạt động triển khai phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị, địa phương phải bám sát nội dung của Nghị định và thực tế tại tỉnh Hà Tĩnh, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; các thông tin, văn bản có liên quan đến phổ biến, tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt. Tập huấn chuyên sâu cho các đơn vị, địa phương về phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt.

2. Rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp, thống nhất với Nghị định số 81/2019/NĐ-CP.

3. Phối hợp triển khai kết nối hoạt động thông tin trên Cổng thông tin điện tử và đường dây nóng của Cơ quan đầu mối quốc gia. Thiết lập hoạt động thông tin điện tử và đường dây nóng của cơ quan đầu mối tỉnh kết nối với các sở, ban, ngành, địa phương phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện việc tiếp nhận và trao đổi thông tin về phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt.

4. Triển khai các văn bản hướng dẫn các bộ, ngành Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; kiểm soát tác nhân sinh học, hóa học, vật liệu phóng xạ, hạt nhân và thiết bị, hệ thống phát tán. Thực hiện quy định về tạm ngừng lưu thông, - phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Rà soát, bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; danh mục vật liệu liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện quy trình tiếp nhận thông tin, yêu cầu về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có liên quan đến tỉnh Hà Tĩnh; kiến nghị, xác lập danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định và liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

5. Xây dựng chương trình, tổ chức huấn luyện, diễn tập và thực hiện phương án phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phương án ứng phó, khắc phục hậu quả của việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều tra về hoạt động vi phạm, trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến tỉnh Hà Tĩnh; kiến nghị cơ quan đầu mối tỉnh, cơ quan đầu mối quốc gia đưa vào danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định.

6. Quan tâm nâng cao năng lực cho cơ quan, đơn vị, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng; mua sắm, sản xuất trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác huấn luyện và tổ chức hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

7. Thanh tra, kiểm tra và tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP tại tỉnh Hà Tĩnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của ngành, địa phương mình; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan đầu mối cấp tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh theo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính, các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này và công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo phân cấp ngân sách và các quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Công an tỉnh để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính, Văn phòng - Tỉnh ủy;
- KBNN tỉnh; NHNN chi nhánh Hà Tĩnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PVP Phạm Xuân Phú;
- Trung tâm Thông tin - CB - TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng