Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Đề án 135) giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương tại Đề án 135.

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống và hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 135 để triển khai phù hợp với thực tế của địa phương, đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ.

- Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, tiến độ thực hiện của từng cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án 135; đảm bảo phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu đến năm 2025

- Phấn đấu 100% Đài truyền thanh cấp xã được trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bình quân mỗi Đài có tối thiểu 15 cụm loa lắp đặt tại 100% số ấp.

- Phấn đấu có 30% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Phấn đấu 100% nội dung thông tin thiết yếu từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn.

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao.

2. Mục tiêu đến năm 2030

- Phấn đấu 100% cụm dân cư trên địa bàn xã có cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

- Phấn đấu có 100% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Phổ biến, quán triệt các văn bản về hoạt động thông tin cơ sở

a) Phổ biến, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành các văn bản về hoạt động thông tin cơ sở.

- Nội dung: phổ biến, quán triệt các văn bản: Quy chế hoạt động thông tin cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Công văn số 650/BTTTT-TTCS ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

- Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về hoạt động thông tin cơ sở đến nhân dân trên địa bàn huyện.

- Nội dung: các văn bản nêu tại điểm a khoản 1 mục III Kế hoạch này

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở

- Nội dung: Tuyên truyền trên báo, đài và hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở; hướng dẫn người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận thông tin thiết yếu và góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở, trao đổi, tương tác, thông tin hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước. Tổ chức hội thảo, hội nghị tư vấn, hội thi về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở. Biểu dương những cách làm hay, sáng tạo và gương điển hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Kết quả, sản phẩm: tin, bài, video clip tuyên truyền trên Báo, Đài, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, màn hình, bảng điện tử; các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người dân; các hội nghị, hội thảo, hội thi,...

3. Nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

a) Rà soát, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

- Nội dung: Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống truyền thanh cấp xã và xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2021 phải hoàn thành và hằng năm, xem xét sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Kết quả, sản phẩm: báo cáo đánh giá hiện trạng; kế hoạch nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hằng năm cho giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030.

b) Kế hoạch nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hàng năm cho giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030.

- Nội dung: tổng hợp kế hoạch của các huyện về nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hằng năm cho giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 4 năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Lập và triển khai dự án đầu tư nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

- Nội dung: lập dự án và triển khai thực hiện hàng năm về nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Kết quả, sản phẩm: hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

4. Xây dựng hệ thống bảng tin điện tử công cộng

- Nội dung: rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của bảng tin công cộng tại cấp xã; xây dựng Kế hoạch và thực hiện trang bị hệ thống bảng tin điện tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các khu tập trung dân cư (chợ, quảng trường,...) để người dân tiếp cận thông tin. Hệ thống bảng điện tử công cộng hiển thị nội dung số, kết nối với hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở thông qua mạng viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2021 phải hoàn thành Kế hoạch, hàng năm xem xét sửa đổi, bổ sung (nếu có) và triển khai thực hiện thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng.

- Kết quả, sản phẩm: hệ thống bảng tin điện tử công cộng.

5. Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động

- Nội dung: xây dựng ứng dụng (App) trên thiết bị di động thông minh giúp người dân kết nối, tương tác với chính quyền; người dân tiếp nhận thông tin về: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; các thông tin về thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn trên địa bàn; kiến thức về khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống,... Người dân gửi đến cơ quan nhà nước: các phản ánh, kiến nghị, góp ý, đánh giá, bình chọn,... Ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, dễ cài đặt và có thể tích hợp một số dịch vụ thanh toán trực tuyến, đồng thời, kết nối với hệ thống thông tin nguồn, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành App trong quý II/2021 và thường xuyên hiệu chỉnh, nâng cấp.

- Kết quả, sản phẩm: App trên thiết bị di động thông minh dùng hệ điều hành ios hoặc android.

6. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác thông tin cơ sở

- Nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên tập tin bài, tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác thông tin cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác thông tin cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, biên tập tin bài, tài liệu, lưu trữ thông tin, vận hành thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động thông tin cơ sở.

7. Triển khai các nội dung phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện Đề án 135

- Nội dung: Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Thông tin cơ sở và các đơn vị chức năng liên quan) thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; xây dựng hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích quản lý dữ liệu, đánh giá hoạt động hiệu quả thông tin cơ sở; tuyên truyền phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở...

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: hằng năm theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Báo cáo kết quả thực hiện

- Nội dung: báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 135 cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: hằng năm trước ngày 25/12.

- Kết quả, sản phẩm: báo cáo kết quả thực hiện.

IV. KINH PHÍ

- Nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành, ưu tiên sử dụng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (nếu có).

- Huy động các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh

Chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 135 và Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chủ trì, triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm: Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc được giao tại Kế hoạch này, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ; hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Hằng năm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, đánh giá hiện trạng đài truyền thanh cấp xã và hệ thống bảng tin điện tử công cộng, trên cơ sở đó xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình các cơ quan liên quan thẩm định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn vốn Trung ương giao cho địa phương (nếu có), đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho các dự án thực hiện các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các công việc được giao tại Kế hoạch này, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Hằng năm, xây dựng kế hoạch rà soát thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì hệ thống truyền thanh cơ sở của địa phương.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin và những người làm công tác thông tin cơ sở tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với thực tế./.

 


Nơi nhận:
- Cục TTCS - Bộ TTTT;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo ĐT, Đài PT&TH ĐT, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (QM).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Tuấn