Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tiếp tục cụ thể hóa các nội dung công tác bảo vệ BMNN, đưa công tác này thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ BMNN, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi làm lộ, mất BMNN góp phần tích cực trong đảm bảo An ninh quốc gia (ANQG), giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành và thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động thu thập BMNN, xâm phạm ANQG; đảm bảo các điều kiện, cơ sở, vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

1.1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, trọng tâm là: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay; Quy chế bảo vệ BMNN tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh... và các văn bản liên quan về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Hình thức tuyên truyền: Tổ chức hội nghị, họp đơn vị hoặc lồng ghép các buổi tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chuyên đề.

- Cơ quan thực hiện:

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình nhằm nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ BMNN.

+ Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, chú trọng tuyên truyền tại các cơ quan tham mưu nhiều về lĩnh vực BMNN, các vùng CT229 trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2020.

1.2. Tổ chức tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước, tập trung hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho Lãnh đạo phụ trách, báo cáo viên, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác bảo vệ BMNN, cán bộ thường xuyên làm việc, tiếp xúc với BMNN của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lớp tập huấn.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2020.

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh tỉnh đủ thành phần, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Hướng dẫn Công an cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2020.

3. Rà soát, bổ sung các quy định về khu vực cấm, địa điểm cấm; khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cần đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thường xuyên rà soát, bổ sung các khu vực cấm, địa điểm cấm, khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cần đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, xác định địa điểm cấm tại cơ quan, đơn vị mình, ban hành nội quy ra vào địa điểm cấm.

+ Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định Khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cần đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

4. Đẩy mạnh tiến độ triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật bảo vệ BMNN. Tập trung thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật về xác định thời hạn bảo vệ BMNN theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Luật.

- Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật có hiệu lực (trước ngày 01/7/2020) thì tiến hành gia hạn thời hạn bảo vệ theo quy định tại Điều 20 của Luật. Nếu không gia hạn thì giải mật, việc giải mật bí mật nhà nước trước ngày 01/7/2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2021.

- Trường hợp bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 01/01/2019 không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Luật này thì phải tiến hành giải mật theo quy định của Luật.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2021.

- Cơ quan thực hiện:

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, phân loại bí mật nhà nước do cơ quan, đơn vị ban hành.

+ Giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

5. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; Công văn số 310/UBND-NCPC ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quản lý chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính soạn thảo, lưu giữ BMNN tại cơ quan theo đúng quy định, đảm bảo không để lộ, mất thông tin, tài liệu BMNN.

- Cơ quan thực hiện:

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, triển khai các biện pháp thực hiện công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng tại cơ quan, đơn vị mình.

+ Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2020.

6. Bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Quản lý chặt chẽ việc trao đổi, cung cấp thông tin báo chí, xuất bản và các phương tiện thông tin đại chúng phải chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, Luật Báo chí, Luật xuất bản.

Khi cung cấp thông tin, tài liệu cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải chuẩn bị kỹ về nội dung, kiểm duyệt các thông tin trước khi cung cấp, đảm bảo không chứa nội dung BMNN. Khi mang tài liệu BMNN ra nước ngoài, hoặc cần phải cung cấp tài liệu có nội dung BMNN cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cần phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Ngoại vụ - UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trên toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2020.

7. Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

7.1. Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Đối tượng kiểm tra: tập trung vào kiểm tra công tác bảo vệ BMNN phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự kiến kiểm tra tại các Huyện ủy, Thành ủy và một số cơ quan, sở, ngành có nhiều BMNN.

- Cơ quan thực hiện:

+ Công an tỉnh chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra; thành lập đoàn kiểm tra theo quy định.

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. Báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực (Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh) để tổng hợp, theo dõi.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2020.

7.2. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Báo cáo đột xuất khi phát hiện các vụ việc lộ, mất BMNN, báo cáo định kỳ 01 năm trước ngày 05/11 theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Kạn.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chấp hành nghiêm chế độ báo cáo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung tại Kế hoạch này; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh - Cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh.

2. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực) theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi về Công an tỉnh - Cơ quan thường trực công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh, số điện thoại: 069.2549.176 để được hướng dẫn, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục A03 - Bộ Công an; (thay b/cáo)
- TT Tỉnh ủy; (thay b/cáo)
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- PA03-CAT;
- Lưu: VT, Hoàng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải