Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4049/UBND-NC
V/v thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ BMNN năm 2018, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN, Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN, các Danh mục BMNN của các ngành, lĩnh vực (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) và các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Nội quy, Quy chế bảo vệ BMNN tại địa phương, đơn vị; Bảo đảm cơ sở vật chất, trang, thiết bị, phương tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư 110/2013/TT-BTC ngày 14/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ BMNN.

4. Giao Công an Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Quy chế Bảo vệ BMNN của Thành phố; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về bảo vệ BMNN.

- Kiểm tra công tác bảo vệ BMNN trong lực lượng Công an và các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để kịp thời hướng dẫn, phát hiện những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế và có biện pháp khắc phục xử lý kịp thời.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra những dự báo, kế hoạch, giải pháp công tác bảo vệ BMNN phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trước mắt và lâu dài.

5. UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN của địa phương.

6. Giao Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan:

- Tham mưu, trình UBND Thành phố thành lập và tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại các đơn vị thuộc Thành phố nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những sơ hở, sai phạm về bảo vệ BMNN và kiến nghị xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn lộ, mất BMNN;

- Tổ chức tập huấn về bảo vệ BMNN cho các đơn vị thuộc Thành phố để nâng cao nhận thức và thống nhất thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện công văn này.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN Thành phố trước ngày 25/8/2020 (qua Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- X05- Bộ Công an;
- Đ/c Bí thư Thành ủy Hà Nội;
- Đ/c Phó Bí thư TT Thành ủy;
- Đ/c Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP;
- Đ/c Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND.TP;
- Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVP, các phòng chuyên môn, HCTC;
- Lưu: VT, NC (Q); CATP (PA03).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn