Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Thái Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI IPV4 SANG IPV6 CHO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2019-2021

Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về Ipv6, Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Là cơ sở để các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan hoàn thiện và nâng cấp mạng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên toàn bộ mạng Internet toàn tỉnh.

- Thống nhất nội dung, cách thức triển khai, lộ trình thực hiện việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đúng lộ trình, đúng quy định.

- Quá trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh đảm bảo kết nối Internet thông suốt, an toàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN (Có phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức truyền thông, đào tạo, tập huấn;

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ sang đồng thời hỗ trợ IPv4/IPv6;

- Thực hiện việc đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập và quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống quản lý, hệ thống IT nội bộ, ... của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi Ipv4 sang IPv6 cho tỉnh Thái Bình;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng dự toán kinh phí hằng năm để tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối ngân sách, bố trí nguồn vốn đầu tư để thực hiện việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh

- Chủ động rà soát hạ tầng Công nghệ thông tin, Internet của cơ quan, đơn vị mình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán kinh phí cho từng năm để tổ chức triển khai chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 tại cơ quan, đơn vị mình.

- Trước ngày 15/12 hằng năm, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các doanh nghiệp viễn thông (đơn vị cung cấp dịch vụ Intemet-ISP):

- Ưu tiên hỗ trợ việc lắp đặt đường truyền cáp quang kết nối các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo cho việc triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

PHỤ LỤC:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHUYỂN ĐỔI IPV4 SANG IPV6 CHO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian  thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện

1

Giai đoạn 1- chuẩn bị:

1.1

- Truyền thông, nâng cao nhận thức.

- Tập huấn, đào tạo cán bộ kỹ thuật quản trị hệ thống CNTT của các cơ quan Nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quý IV, năm 2019

Ngân sách tỉnh cấp

1.2

- Thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho tỉnh Thái Bình.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho tỉnh Thái Bình.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quý I, năm 2020

Ngân sách tỉnh cấp

1.3

- Khảo sát, đánh giá tổng thể hạ tầng mạng lưới, dịch vụ (thiết bị, phần mềm; hạ tầng, hệ thống DNS);

- Lập kế hoạch, phương án tổng thể, chi tiết.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quý II, năm 2020

Ngân sách tỉnh cấp

1.4

- Đăng ký, thuê địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập;

- Quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống quản lý, hệ thống IT nội bộ, ... của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quý III, năm 2020

Ngân sách tỉnh cấp

1.5

- Mua sắm bổ sung thiết bị, đường truyền cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai IPv6 trong giai đoạn tiếp theo.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quý III, năm 2020

Ngân sách tỉnh cấp

2

Giai đoạn 2- Kết nối, thử nghiệm

2.1

- Làm việc với ISP yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6.

- Kết nối Ipv6 với mạng số liệu chuyên dùng.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV, năm 2020

 

2.2

- Yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng giải pháp, thuê ngoài dịch vụ CNTT hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

Quý IV, năm 2020

 

2.3

- Thử nghiệm ứng dụng IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh;

- Thử nghiệm với các hệ thống mạng LAN và Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6 tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đánh giá sau thử nghiệm.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV, năm 2020

 

3

Giai đoạn 3 - Chuyển đổi chính thức

3.1

- Chuyển đổi Ipv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh:

+ Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet;

+ Hệ thống DNS;

+ Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

+ Các dịch vụ Internet cơ bản: Phần mềm ứng dụng nội bộ...

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quí I, năm 2021

 

3.2

- Chuyển đổi Ipv6 kết nối WAN tới các sở, ngành, đơn vị:

+ Mở rộng triển khai mạng LAN;

+ Thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng kết nối diện rộng (WAN) của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quí II, Quí III, năm 2021

 

3.3

- Chuyển đổi toàn bộ hệ thống IT nội bộ;

- Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại;

- Sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quí IV, năm 2021