Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI IPV6 TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2020-2023

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) của cơ quan nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Căn cứ Công văn số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước; xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 42/TTr-STTTT ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2020-2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Triển khai IPv6 để sẵn sàng về công nghệ, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mạng Internet với các dịch vụ mới của Thành phố thông minh, Chính quyền số và các dịch vụ 4G LTE/5G; Với những tính năng mới được thiết kế mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển Internet, thay thế địa chỉ Internet IPv4 đã cạn kiệt.

Rà soát, đánh giá tổng thể mạng lưới, dịch vụ và hoàn thiện việc chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới máy tính kết nối Internet, mạng nội bộ (LAN), dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị Công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, hạ tầng và các hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong chuyển đổi IPv6.

Thống nhất nội dung, cách thức triển khai lộ trình thực hiện việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 chia thành các giai đoạn, có lộ trình và phương án phù hợp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị, đúng lộ trình, đúng quy định. Đồng thời, trong quá trình chuyển đổi phải đảm bảo kết nối Internet thông suốt, an toàn thông tin, an toàn mạng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị.

- Triển khai đảm bảo hiệu quả, an toàn cho tất cả các hệ thống, thiết bị, phần mềm, ứng dụng, dịch vụ trong thời gian thử nghiệm. Sau thời gian thử nghiệm, đánh giá chất lượng đường truyền, sự ổn định của các hệ thống, thiết bị, ứng dụng của tỉnh khi chạy trên địa chỉ IPv6, nếu đủ điều kiện để chuyển đổi và các điều kiện an toàn, an ninh thì tiếp tục triển khai đồng bộ cho tất cả các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các hệ thống đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, tiến hành từng bước, có phương án dự phòng cho các tình huống có thể xảy ra trong quá trình chuyển đổi, đảm bảo các ứng dụng và dịch vụ đang cấp phát hoạt động ổn định.

- Hoàn thành việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 trong phạm vi toàn tỉnh trước 31/12/2023.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 1 (Từ Quý I/2020 đến Quý III/2020): Giai đoạn chuẩn bị

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu việc chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tạo chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ sang IPv6: Các đề án, dự án, nhiệm vụ về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và các thiết bị Công nghệ thông tin có kết nối Internet khi thẩm định hồ sơ ứng dụng CNTT, thẩm tra, góp ý các nội dung liên quan đến đầu tư, mua sắm, thuê sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước, sau thời điểm ban hành Kế hoạch này bắt buộc phải có hạng mục IPv6 và đảm bảo hỗ trợ đồng thời được công nghệ IPv4 và IPv6.

- Thuê đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu cần chuyển đổi, xây dựng lộ trình và phương án kỹ thuật chuyển đổi cụ thể đối với từng hạng mục, đánh giá mức độ sẵn sàng cho việc chuyển đổi IPv6.

- Đăng ký với VNNIC địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập; Quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hạ tầng và các hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống thông tin ... của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tập huấn, đào tạo cho các cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách để phối hợp, thực hiện chuyển đổi tại cơ quan, đơn vị.

- Bố trí kinh phí đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực tế của đơn vị tư vấn và Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Giai đoạn 2 (Từ Quý III/2020 đến Quý IV/2021): Giai đoạn kết nối, và chuyển đổi chính thức một số hệ thống

- Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) yêu cầu về đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời cả IPv4/IPv6, yêu cầu quảng bá vùng địa chỉ IPv6 của tỉnh đã được cấp trên Internet; làm việc với Cục Bưu điện Trung ương để kết nối IPv6 với mạng số liệu chuyên dùng.

- Thực hiện chuyển đổi tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh và Hệ thống mạng nội bộ LAN và Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6 tại Sở Thông tin và Truyền thông (Trước khi thực hiện chuyển đổi chính thức cần thực hiện thử nghiệm chuyển đổi, có đánh giá sau thử nghiệm để có phương án chuyển đổi chính thức).

- Đào tạo, tập huấn nâng cao (định tuyến, cấp phát địa chỉ động, an toàn bảo mật IPv6 ...) cho cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin.

3. Giai đoạn 3 (Từ Quý I/2022-Quý IV/2023): Chuyển đổi chính thức trong toàn tỉnh

- Chuyển đổi IPv6 kết nối WAN tới các đơn vị (Mở rộng triển khai Mạng LAN; Thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng WAN từ tỉnh đến cấp xã), kết nối IPv6 với mạng TSLCD.

- Chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin nội bộ; Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại.

- Hạ tầng đảm bảo sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6.

(Chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ sang hỗ trợ IPv4/IPv6.

- Thực hiện việc đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập và quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống quản lý, hệ thống công nghệ thông tin nội bộ,...của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức truyền thông, đào tạo, tập huấn.

- Thực hiện triển khai chuyển đổi IPv6 tại cơ quan và Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp chuyển đổi an toàn và hiệu quả.

- Chủ trì thuê tư vấn thực hiện công tác khảo sát, đánh giá, xây dựng chi tiết kế hoạch, lộ trình chuyển đổi và dự toán kinh phí để triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 theo nội dung Kế hoạch.

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, Internet của đơn vị để xây dựng phương án, bố trí nguồn nhân lực tổ chức thực hiện.

- Khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm các thiết bị này có hỗ trợ công nghệ IPv6; đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 vào trong các hợp đồng thuê ngoài dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (dịch vụ kết nối Internet, web hosting, email hosting, wifi công cộng...).

- Các dự án, nhiệm vụ về công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương khi thiết kế bắt buộc phải có hạng mục về IPv6.

4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (ISP)

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp kỹ thuật, cung cấp thông tin kịp thời đảm bảo cho việc triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chuyển đổi địa chỉ IPv6 cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ các nội dung, nhiệm vụ nêu trên chủ động tham mưu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các DN cung cấp Internet;
- V0-4, các CVNCTH;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, XD6.
N.05-KH.001

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI IPV4 SANG IPV6 CHO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Giai đoạn chuẩn bị

1

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu việc chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tạo chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Trung tâm truyền thông tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I/2020

(triển khai từ 2020-2023)

2

Tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ sang hỗ trợ IPv4/IPv6

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quý I/2020

3

Thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, đánh giá lên phương án, lộ trình và dự toán kinh phí để thực hiện chuyển đổi

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý I,II/2020

4

Đăng ký với VNNIC địa chỉ IPv6, IPv4, ASN độc lập; Quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hạ tầng và các hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Quý III/2020

4

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về Công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chuyển đổi

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III/2020

5

Xây dựng kế hoạch chi tiết giai đoạn II.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quý III/2020

II

Giai đoạn kết nối, chuyển đổi chính thức một số hệ thống

1

Làm việc với ISP: Yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6, kết nối định tuyến BGP đa hướng, độc lập (multi-home); Yêu cầu sẵn sàng cung cấp IPv6 cho các kết nối Internet của các cơ quan nhà nước, người dân, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với Cục Bưu điện Trung ương: Kết nối IPv6 với mạng số liệu chuyên dùng.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan;

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet; Cục Bưu điện Trung ương

Quý III/2020

2

Thử nghiệm ứng dụng IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Hệ thống mạng LAN và Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Ưu tiên triển khai kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công và Cổng công chức.

Triển khai ứng dụng IPv6 cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Thử nghiệm kết nối IPv6 qua nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại mạng LAN của một số đơn vị trong tỉnh.

Đánh giá sau thử nghiệm, hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Các ISP cung cấp dịch vụ Internet.

Quý III, IV/2020

3

Bổ sung, thay thế các thiết bị, phần mềm trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá các thiết bị, phần mềm đã lạc hậu, không hỗ trợ IPv6.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

4

Đào tạo, tập huấn nâng cao (định tuyến, cấp phát địa chỉ động, an toàn bảo mật IPv6, chuyển đổi IPv6 cho ứng dụng ...) cho cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2021

5

Chính thức chuyển đổi IPv6 cho một số hạng mục tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet; Hệ thống máy chủ tên miền DNS; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh; các hệ thống thuộc đề án thành phố thông minh; hệ thống giám sát, đảm bảo an toàn thông tin mạng/dịch vụ); Hệ thống mạng LAN và Wifi kết nối Internet tại Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I-IV/2021

6

Tổng kết, đánh giá sau chuyển đổi. Xây dựng kế hoạch chi tiết giai đoạn III

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV/2021

III

Chuyển đổi chính thức trong toàn tỉnh

1

Tiếp tục đào tạo, tập huấn chuyên sâu (định tuyến, cấp phát địa chỉ động, an toàn bảo mật IPv6, chuyển đổi IPv6 cho ứng dụng ...) và tiếp cận triển khai IPv6 cho các dịch vụ IoT, 5G cho cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin.

Sở Thông tin và Truyên thông

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2022

2

Bổ sung, thay thế các thiết bị, phần mềm trên cơ sở kết quả khảo sát đánh giá các thiết bị, phần mềm đã lạc hậu, không hỗ trợ IPv6

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý I-III/2022

3

Chuyển đổi tất cả các dịch vụ có kết nối Internet còn lại, các dịch vụ backend (CSDL, kết nối chia sẻ dữ liệu ...) của Trung tâm tích hợp dữ liệu

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý I-IV/2022

4

Chuyển đổi IPv6 kết nối WAN tới các đơn vị; kết nối IPv6 với mạng TSLCD.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cục Bưu điện Trung ương.

Quý II-III/2022

5

Chuyển đổi kết nối IPv6 qua nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại mạng LAN của tất cả đơn vị trong tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Các ISP cung cấp dịch vụ Internet.

Quý II-III/2022

6

Chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin nội bộ; Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại; các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, giám sát mạng, dịch vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III-IV/2023

7

Tổng kết, đánh giá sau chuyển đổi. Sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6 (IPv6 only) đồng bộ với lộ trình, thực tiễn triển khai tại Việt Nam và trên thế giới.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV/ 2023