Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1961 GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015 (Đề án 1961);

Căn cứ Công văn số 143/VPCP-KTN ngày 08/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án 1961 đến năm 2020;

Thực hiện nội dung hướng dẫn đăng ký Kế hoạch của địa phương trong việc triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đăng ký bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp giai đoạn 2016-2020, với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Triển khai Đề án 1961 đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn có 100% các cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đáp ứng được nhu cầu quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương.

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

1. Đăng ký kế hoạch tổ chức các lớp do Bộ Xây dựng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách Trung ương:

STT

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian đăng ký mở lớp

Số lượng cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng

Số lượng lớp cần tổ chức

01

Chương trình 3: Dành cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện, thị xã thuộc thuộc tỉnh; các cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch chức danh nêu trên. 

Quý II/2017

Quý II/2018

Quý II/2019

33

03

02

Chương trình 6: Dành cho Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng; Sở Giao thông - Vận tải; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Công thương; Sở KH&ĐT; Sở Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng; cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh nêu trên

Quý II/2017

Quý II/2018

Quý II/2019

Quý III/2019

60

04

03

Chương trình 7: Dành cho Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Kinh tế và hạ tầng và các công chức chuyên môn trong các phòng ban này.

Quý III/2017

Quý II/2018

Quý II/2019

44

03

2. Đăng ký kế hoạch triển khai các lớp giai đoạn 2016-2020 do Địa phương tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách địa phương

Nội dung đăng ký

2016

2017

2018

2019

2020

Số lớp

Học viên

Số lớp

Học viên

Số lớp

Học viên

Số lớp

Học viên

Số lớp

Học viên

Chương trình 4: Dành cho Chủ tịch, PCT UBND Phường, Xã thuộc thành phố thuộc tỉnh

 

 

01

14

01

14

 

 

 

 

Chương trình 5: Dành cho Chủ tịch, PCT UBND thị trấn

 

 

01

14

01

14

 

 

 

 

Chương trình 8: Dành cho công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường xã, phường, thị trấn.

 

 

01

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KIẾN NGHỊ

- Theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đề án 1961, các Chương trình 3,6,7 do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị mở tại từng tỉnh, mỗi lớp khoảng 35 học viên. Việc mở lớp như vậy sẽ khó khăn trong việc cử cán bộ đi học (vì không thể cử tất cả các đối tượng đi học cùng một lớp), đề nghị Ban Chỉ đạo nghiên cứu mở lớp theo khu vực, trong đó mỗi tỉnh cử một số đối tượng tham gia phù hợp.

- Đề nghị nghiên cứu ghép đối tượng thuộc chương trình 4 và 5 để thuận lợi cho việc tổ chức lớp học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Sở Nội vụ:

- Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng triển khai các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, quyết định mở các lớp bồi dưỡng theo quy định.

b) Sở Xây dựng:

- Chủ trì phối hợp Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng; các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Liên kết các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng theo quy định

- Lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính cấp phát theo quy định.

- Báo cáo kết quả tổ chức các bồi dưỡng theo yêu cầu của Sở Nội vụ, Hội đồng Đào tạo cán bộ, công chức tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

c) Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí để triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Xây dựng theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

d) UBND các huyện, thành phố:

Thông báo triệu tập cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng sau khi có thông báo triệu tập của Sở Nội vụ, Sở Xây dựng.

Thanh toán tiền ở, tiền đi lại cho cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị xem xét, tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo, phản ảnh đến Sở Xây dựng để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang