Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT VÙNG VÀ HỖ TRỢ QUẢNG BÁ, KẾT NỐI CUNG - CẦU HÀNG HÓA GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG NĂM 2021.

Thực hiện các Thông báo kết luận hội nghị hợp tác, phát triển giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố trong thời gian qua; Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND Thành phố về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương giai đoạn 2021- 2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; phát huy thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của các địa phương để kết nối cung - cầu sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường Hà Nội.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân nắm bắt tình hình cung - cầu thị trường để chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản thiết yếu, thủy sản, trái cây, sản phẩm OCOP... góp phần ổn định sản lượng, cân đối cung - cầu sản phẩm, hạn chế tổn thất cho người nông dân, ứng phó với ảnh hưởng dịch Covid- 19, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

- Hỗ trợ các đơn vị, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa được sản xuất đến người tiêu dùng, các đơn vị phân phối để biết đến, ưu tiên lựa chọn, kết nối, tiêu thụ, từng bước chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường nội địa, hỗ trợ kết nối với bộ phận thu mua các kênh phân phối nước ngoài (Central Group, Aeon, Lotte...) để xuất khẩu hàng hóa.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối tham gia tìm hiểu nguồn cung nông sản, phát triển nguồn thu mua, chế biến tại các địa phương trong cả nước.

- Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối với nhau.

- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu thị hiếu, thủ tục của nhà phân phối, người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh khai thác, tiêu thụ sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả phù hợp nhằm ký kết hợp đồng thu mua với các kênh phân phối góp phần ổn định sản xuất.

- Chủ động tạo nguồn hàng ổn định, đảm bảo cung - cầu của thị trường Hà Nội trong các dịp lễ, tết, phục vụ công tác phòng chống lụt bão, công tác bình ổn thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn Thành phố, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ, chế biến sản phẩm hàng hóa dư cung, khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

- Đẩy mạnh phối hợp, hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương nhằm quản lý, hỗ trợ phát triển thị trường trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

2. Yêu cầu:

Các đơn vị bám sát vào các mục đích nêu trên và các Biên bản ghi nhớ hợp tác của thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước thuộc lĩnh vực Công Thương, chủ động trong phối hợp thực hiện Chương trình nhằm tạo điều kiện để các bên tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao thương, thúc đẩy giao lưu mua bán hàng hóa, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội bền vững giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trên cả nước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp tham gia các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước năm 2021:

Tổ chức từ 06 - 08 đoàn cán bộ và doanh nghiệp của thành phố Hà Nội tham gia các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa; khảo sát vùng sản xuất, địa điểm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghiệp, thương mại tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước, nhằm: Kết nối, khai thác, tiêu thụ nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP, hàng hóa lợi thế của các tỉnh, thành phố (ưu tiên các sản phẩm nông sản thiết yếu) đưa về thị trường Hà Nội; Hướng dẫn các đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu, thị hiếu, thủ tục của nhà phân phối, người tiêu dùng Thủ đô; Ký biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc hỗ trợ tiêu thụ nông sản giữa các đơn vị tham gia; Trao đổi, cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển thương mại, chính sách, dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của các địa phương đến doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, tham gia đầu tư.

2. Tổ chức các hội nghị, hoạt động giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2021 tại Hà Nội:

- Tổ chức từ 05 - 07 hội nghị, hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm có quy mô nhỏ, giữa Sở Công Thương Hà Nội với một số Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, nhằm: Quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến các kênh phân phối Hà Nội, hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ sản phẩm theo mùa vụ; trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa để kết nối giữa nhà phân phối và đơn vị sản xuất (theo đề nghị của các tỉnh, thành phố).

3. Tổ chức tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội:

Tổ chức từ 03 tuần hàng trái cây, nông sản của các tỉnh, thành phố tại Hà Nội nhằm hỗ trợ sản phẩm trái cây, nông sản có khó khăn trong việc tiêu thụ, xuất khẩu, dư cung; đồng thời hỗ trợ quảng bá, giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng Thủ đô trong năm 2021; Thời gian: dự kiến tháng 5, tháng 6 và tháng 10/2021.

4. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ, Triển lãm ngành Công Thương tại tỉnh, thành phố năm 2021:

Tổ chức từ 02- 03 đoàn doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội tham gia gian hàng tại các Hội chợ, Triển lãm do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức để quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của Hà Nội và tăng cường hoạt động giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

5. Các nội dung thực hiện khác:

- Hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức từ 15- 20 tuần lễ trái cây, hàng nông sản tại Hà Nội do các địa phương chủ trì thực hiện (như: Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp...), hỗ trợ công tác quảng bá, giới thiệu kết nối sản phẩm vào các kênh phân phối.

- Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm có nguy cơ dư cung cao trong mùa vụ, rủi ro từ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu do ảnh hưởng dịch Covid- 19..., hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp phân phối, chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, đưa vào bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm.

- Giới thiệu các địa điểm thuận lợi tại các quận, huyện, thị xã, các kênh phân phối... để hỗ trợ các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức Điểm bán sản phẩm các tỉnh, thành phố tại Hà Nội, tập trung vào dịp lễ, tết, mùa vụ trái cây, nông sản...

- Thông tin, mời các tỉnh, thành phố tham gia gian hàng của địa phương tại các Hội chợ, triển lãm do thành phố Hà Nội tổ chức, như: Tuần hàng Việt, Hội chợ Tết, Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ, Hội chợ đặc sản vùng miền,...Đồng thời, phối hợp thông báo chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố tới doanh nghiệp Hà Nội để nghiên cứu tham gia.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất Hà Nội và các tỉnh, thành phố, yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại để thông tin tới các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn nhằm dễ dàng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại, phục vụ kết nối cung - cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Thường xuyên tổng hợp, cung cấp thông tin, dự báo về tình hình cung- cầu, giá cả hàng hóa một số nhóm hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố, cung cấp bằng hình thức phù hợp tới các địa phương, đơn vị liên quan để chủ động kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường.

6. Công tác thi đua khen thưởng:

Giao Ban Thi đua khen thưởng Thành phố- Sở Nội vụ chủ trì, cùng Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chương trình liên kết, hợp tác trong lĩnh vực Công Thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố, góp phần đảm bảo cung - cầu, bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố.

7. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

- Nguồn ngân sách Thành phố đã giao Sở Công Thương năm 2021 tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND Thành phố, đồng thời kinh phí thực hiện Kế hoạch của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp. Căn cứ nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách nhà nước đã được giao năm 2021.

- Nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của Trung ương, Thành phố, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả, không trùng lặp, đúng mục tiêu Kế hoạch đề ra; đôn đốc, rà soát, hướng dẫn, kiểm soát, tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện các hoạt động: Tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp tham gia các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm; Tổ chức các hội nghị, hoạt động giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố tại Hà Nội; Tổ chức tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội; Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ, Triển lãm ngành Công Thương tại tỉnh, thành phố đảm bảo đúng đối tượng, nội dung không trùng chéo, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật và Thành phố.

- Phối hợp với các sở, ngành cung cấp thông tin các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương, kết nối cung cầu tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị Hà Nội và các địa phương biết, đăng ký tham gia.

- Trường hợp phát sinh các nội dung thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố, đề nghị của các địa phương, kịp thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tham mưu, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thường xuyên cung cấp số liệu nguồn cung hàng hóa, nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh liên quan (nếu có) gửi Sở Công Thương để tính toán, cân đối hàng hóa trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tổ chức tốt các nội dung hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2021; đồng thời, đưa các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa của Hà Nội và các tỉnh, thành phố vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm của thành phố Hà Nội.

- Phối hợp với Sở Công Thương đưa các sản phẩm OCOP của Thành phố tham gia hoạt động kết nối cung cầu và các Hội chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

4. Sở Nội vụ

Giao Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Kế hoạch, góp phần đảm bảo cung- cầu, bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố.


 

 

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố năm 2021; hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động giao thương, tuần lễ hàng nông sản tại Hà Nội, kết nối doanh nghiệp, cung - cầu hàng hóa, tiếp cận, đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Giới thiệu các doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối giao thương, hội chợ của Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất Hà Nội và các tỉnh, thành phố, phục vụ trong công tác tổ chức kết nối cung - cầu hàng hóa trong nước với hệ thống phân phối nước ngoài.

- Phối hợp tổng hợp, cập nhật yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại để thông tin tới các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn để dễ dàng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại.

6. UBND các quận, huyện, thị xã

- Phối hợp với Sở Công Thương thường xuyên rà soát, dự báo, tổng hợp, thống kê các vùng, hợp tác xã, hộ sản xuất nuôi trồng sản phẩm nông sản thành phố Hà Nội: rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, trứng gia cầm... đến thời điểm thu hoạch trong năm 2021 có khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm để tổ chức các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại địa phương (nếu cần thiết).

- Phối hợp với Sở Công Thương rà soát, giới thiệu địa điểm bán hàng cố định (nhà văn hóa, hội trường, các khu nhà trong khu dân cư, tòa nhà cao tầng, khu đất trống...) để tổ chức Điểm bán sản phẩm cho các tỉnh, thành phố tại Hà Nội, tạo điều kiện cho đơn vị các tỉnh, thành phố tham gia bán hàng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các Điểm bán.

- Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất tại địa phương tổ chức sản xuất theo hướng dẫn, khuyến cáo, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn; hỗ trợ thực hiện tốt các quy định, yêu cầu của kênh phân phối để sản phẩm dễ dàng được hỗ trợ kết nối, tiêu thụ.

- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp và theo quy định hiện hành.

7. Các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất kinh doanh; làng nghề, đại diện làng nghề

a. Các hội, hiệp hội

- Phối hợp, tham gia tích cực vào các nội dung hoạt động của Kế hoạch (Giao Sở Công Thương thông tin cụ thcác nội dung từng chương trình thực hiện trong năm tới các đơn vị để chủ động đề xuất nội dung tham dự).

- Thông tin các nội dung chương trình đến tất cả các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc hội để nắm bắt thông tin, cử cán bộ tham dự, triển khai thực hiện.

b. Các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm, đơn vị sản xuất kinh doanh, xuất khẩu Hà Nội

- Chủ động nghiên cứu, tham gia các nội dung chương trình được thông báo; Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các nội dung làm việc, sản phẩm, hình ảnh của đơn vị bằng hình thức phù hợp (Clip, catalog...); các yêu cầu về thủ tục giấy tờ, chất lượng sản phẩm có nhu cầu kết nối để giới thiệu, hướng dẫn kết nối tại các hội nghị giao thương, tuần lễ hàng nông sản và các hoạt động quảng bá, kết nối cung cầu khác được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

- Các đơn vị phân phối, chế biến, xuất khẩu chủ động thực hiện việc kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa bằng các hình thức phù hợp (cử đại diện tham gia Đoàn công tác, xuống trực tiếp các đơn vị sản xuất đhướng dẫn thực hiện... ), đồng thời hướng dẫn các đơn vị, hợp tác xã sản xuất cung ứng sản phẩm nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; hỗ trợ đưa sản phẩm tiêu thụ tại các kênh phân phối tại thị trường nước ngoài.

- Các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, cửa hàng thực phẩm hỗ trợ giới thiệu, tổ chức các Điểm bán sản phẩm các tỉnh, thành phố tại các hệ thống phân phối và các địa điểm thuộc quản lý của đơn vị để người tiêu dùng thuận tiện mua hàng hóa.

Việc triển khai các nội dung tổ chức hoạt động liên kết vùng, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021 phải đảm bảo công tác ứng phó và phòng chống dịch Covid- 19 theo quy định của Trung ương và địa phương.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021, các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, cụ thể với từng nội dung chương trình, đảm bảo công tác phối hợp nhịp nhàng, triển khai tiến độ, hiệu quả và thường xuyên thông tin về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Công Thương, NN & PTNT;
- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBND các tỉnh, thành phố (để ph/hợp);
- Vụ TTTN- Bộ Công Thương;
- Các sở, ban, ngành TP
(được giao nhiệm vụ tại KH);
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- VPUB: CVP, PCVP VT Anh; KT, TH;
- Lưu VT, KT Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền