Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 84/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT VÙNG VÀ HỖ TRỢ QUẢNG BÁ, KẾT NỐI CUNG CẦU HÀNG HÓA GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG NĂM 2020

Thực hiện các Thông báo kết luận ghi nhớ, hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ các Tỉnh, thành phố; với tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, nhằm phát huy thế mạnh, quảng bá, kết nối cung cầu sản phẩm, hàng hóa lợi thế của các địa phương, hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác nắm bắt tình hình cung - cầu thị trường để chủ động, linh hoạt tổ chức sản xuất, kinh doanh hướng đến ổn định sản lượng, đảm bảo cân đối tiêu thụ, giảm tình trạng dư/thiếu cung/ cầu, hiệu quả.

- Hỗ trợ các đơn vị, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa được sản xuất đến người tiêu dùng, các đơn vị phân phối để biết đến, ưu tiên lựa chọn, kết nối, tiêu thụ, từng bước chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường nội địa, hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa lợi thế sang thị trường nước ngoài thông qua một số kênh phân phối (Central Group, Aeon, Lotte...); Hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối tham gia tìm hiểu nguồn cung nông sản, nghiên cứu đầu tư, phát triển các cơ sở thu mua, chế biến tại các địa phương trong cả nước.

- Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội với các địa phương, kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối của thành phố Hà Nội với nhau.

- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu, thị hiếu, thủ tục của nhà phân phối, người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh khai thác, tiêu thụ sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả phù hợp.

- Chủ động tạo nguồn hàng ổn định, đảm bảo cung - cầu của thị trường Hà Nội trong các dịp lễ, tết, phục vụ công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, công tác bình ổn thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

- Đẩy mạnh phối hợp, hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương nhằm quản lý, hỗ trợ phát triển thị trường trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

2. Yêu cầu:

Các đơn vị bám sát vào các mục đích nêu trên và các Biên bản ghi nhớ hợp tác của thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước thuộc lĩnh vực Công Thương, chủ động trong phối hợp thực hiện Chương trình nhằm tạo điều kiện để các bên tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao thương, thúc đẩy giao lưu mua bán hàng hóa, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội bền vững giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trên cả nước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp tham gia các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các tỉnh, thành phố năm 2020:

- Nội dung thực hiện: Căn cứ diễn biến dịch Covid-19, trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn, chủ động đề xuất UBND Thành phố và tổ chức từ 05- 08 đoàn cán bộ và doanh nghiệp Thành phố thực hiện nội dung liên kết, giao thương tại các tỉnh, thành phố (tổ chức, tham gia hội nghị, hoạt động giao thương, trưng bày sản phẩm; hỗ trợ đơn vị khảo sát địa điểm, ký kết hợp đồng, thỏa thuận ghi nhớ...), nhằm kết nối, khai thác, tiêu thụ nông sản thực phẩm, hàng hóa lợi thế của các tỉnh, thành phố đưa về thị trường Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô, cụ thể: (1). Kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại các chương trình, sự kiện giao thương: Ưu tiên kết nối các sản phẩm nông sản thiết yếu, thủy sản, trái cây các địa phương có lợi thế trong sản xuất và nhu cầu phát triển thị trường tiêu thụ nhằm đưa về thị trường Hà Nội tiêu thụ, phục vụ người tiêu dùng Thủ đô; Hướng dẫn các đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu, thị hiếu, thủ tục của nhà phân phối, người tiêu dùng Thủ đô. (2). Tổ chức khảo sát vùng sản xuất, địa điểm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghiệp, thương mại tại các địa phương: Trao đổi, cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển thương mại, chính sách, dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của các địa phương đến doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, tham gia đầu tư.

- Thời gian: Quý III- Quý IV.

- Địa điểm dự kiến: Bắc Giang, Hưng Yên, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang... (Triển khai trong các mùa vụ trái cây, nông sản; kết hợp với diễn đàn, chương trình kết nối, giao thương của các địa phương)

2. Tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp triển khai Chương trình hợp tác, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các vùng kinh tế:

- Nội dung thực hiện: Tổ chức 02 đoàn cán bộ và doanh nghiệp Thành phố thực hiện các nội dung hợp tác, giao thương tại các vùng kinh tế trên cả nước (chủ trì, tham gia tổ chức các hội nghị hợp tác, giao thương, trưng bày sản phẩm, khảo sát địa điểm, ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác lĩnh vực Công Thương...), cụ thể: (1). Tổ chức, tham gia Hội nghị hợp tác, hỗ trợ kết nối cung - cầu hàng hóa tại các vùng kinh tế; phối hợp mời đại diện sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã các tỉnh, thành phố lân cận cùng tham gia thực hiện, trao đổi, bàn và thống nhất, ký kết các nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương, thực hiện trong năm 2020 và giai đoạn 2020- 2025; Tổ chức trưng bày sản phẩm hàng hóa Hà Nội và các tỉnh, thành phố để kết nối, khai thác đưa về thị trường Hà Nội và các địa phương. (2). Tổ chức khảo sát, làm việc tại vùng sản xuất, địa điểm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghiệp, thương mại tại các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế; Trao đổi, cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển thương mại, chính sách, dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của các địa phương đến doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, tham gia đầu tư.

- Thời gian: Quý III- Quý IV.

- Địa điểm dự kiến: tỉnh Ninh Thuận hoặc Lâm Đồng... (khu vực miền Trung- Tây Nguyên) và tỉnh Trà Vinh (khu vực Nam Bộ).

3. Tổ chức các hội nghị, hoạt động giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020 tại Hà Nội:

- Nội dung: Tổ chức 05 hội nghị quy mô nhỏ, đảm bảo an toàn, theo quy định; giao Sở Công Thương Hà Nội phối hợp thực hiện với Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố (dự kiến: Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định), phục vụ công tác khai thác, dự trữ hàng hóa phòng, chống dịch Covid- 19 và hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ sản phẩm theo mùa vụ.

- Hình thức tổ chức: Dự kiến tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa để kết nối giữa nhà phân phối và đơn vị sản xuất tại Hội nghị.

- Thời gian: Quý II- Quý IV.

- Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

4. Tổ chức tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội:

- Nội dung thực hiện: Chủ trì tổ chức từ 03- 05 tuần hàng trái cây, nông sản của các tỉnh, thành phố tại Hà Nội nhằm hỗ trợ sản phẩm trái cây, nông sản Hà Nội và các địa phương có khó khăn trong việc tiêu thụ, xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ quảng bá, giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng Thủ đô trong năm 2020.

- Thời gian: Quý III- Quý IV

- Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội.

5. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ, Triển lãm ngành Công Thương các tỉnh, thành phố năm 2020:

- Nội dung thực hiện: Tổ chức từ 03- 05 đoàn doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội tham gia gian hàng tại các Hội chợ, Triển lãm do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức.

- Thời gian: Từ Quý III- Quý IV

- Địa điểm: Tại các tỉnh, thành phố.

6. Các nội dung thực hiện khác:

- Hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức từ 15 - 20 tuần lễ trái cây, hàng nông sản tại Hà Nội do các địa phương chủ trì thực hiện (Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình..,).

- Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của Hà Nội và các tỉnh, thành phố có nguy cơ dư cung cao trong các mùa vụ, rủi ro từ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp phân phối, chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, đưa vào bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm.

- Thông tin, mời các tỉnh, thành phố tham gia gian hàng của địa phương tại các Hội chợ, triển lãm do thành phố Hà Nội tổ chức (Tuần hàng Việt, Hội chợ Tết, Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ, Hội chợ đặc sản vùng miền.,.). Đồng thời, phối hợp thông báo chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố tới doanh nghiệp Hà Nội để nghiên cứu tham gia (thực hiện từ Quý III đến Quý IV).

7. Công tác thi đua khen thưởng:

Giao Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố chủ trì, phối hợp sở Công Thương, các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chương trình liên kết, hợp tác về lĩnh vực Công Thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố, góp phần đảm bảo cung - cầu, bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố.

8. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (đã giao Sở Công Thương năm 2020 tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố) và các nguồn huy động hợp pháp khác. Việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung: Tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp tham gia các hoạt động hợp tác, kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế; Tổ chức tuần lễ trái cây, hàng nông sản; Hội chợ, triển lãm ngành Công Thương; các hội nghị giao thương với một số tỉnh, thành phố và các nội dung hỗ trợ, kết nối tiêu thụ hàng hóa các địa phương năm 2020.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất Hà Nội và các tỉnh, thành phố, phục vụ trong công tác tổ chức các hình thức kết nối cung - cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Thường xuyên tổng hợp, cập nhật yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại để thông tin tới các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn nhằm dễ dàng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại.

- Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của Hà Nội và các tỉnh, thành phố có nguy cơ dư cung cao trong các mùa vụ, rủi ro từ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp phân phối, chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, đưa vào bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm.

- Thường xuyên tổng hợp, cung cấp thông tin, dự báo về tình hình cung- cầu, giá cả hàng hóa một số nhóm hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố, cung cấp bằng hình thức phù hợp tới các địa phương, đơn vị liên quan để chủ động kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường.

- Phối hợp với các sở, ngành cung cấp thông tin các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương, kết nối cung cầu tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị Hà Nội và các địa phương biết, đăng ký tham gia. Tổ chức Đoàn cho các doanh nghiệp Hà Nội tham gia Hội chợ do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức.

- Tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa, báo cáo UBND Thành phố đột xuất và thường xuyên theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm cung cấp số liệu tình hình sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông lâm thủy sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành phố liên quan (nếu có) gửi Sở Công Thương để tổng hợp, cân đối hàng hóa trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tổ chức tốt các nội dung hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020; đồng thời, đưa các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa của Hà Nội và các tỉnh, thành phố vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm của thành phố Hà Nội.

- Phối hợp với Sở Công Thương đưa các sản phẩm OCOP của Thành phố tham gia kết nối cung cầu, tham gia các Hội chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020 theo quy định.

4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các chương trình xúc tiến hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố năm 2020; hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động giao thương, tuần lễ hàng nông sản tại Hà Nội. Giới thiệu các doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối giao thương, hội chợ của Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất Hà Nội và các tỉnh, thành phố, phục vụ trong công tác tổ chức kết nối cung - cầu hàng hóa trong nước và tại hệ thống phân phối nước ngoài.

- Phối hợp tổng hợp, cập nhật yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại để thông tin tới các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn để dễ dàng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại.

5. Các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất kinh doanh; làng nghề, đại diện làng nghề:

a, Các hội, hiệp hội:

- Phối hợp, tham gia tích cực vào các nội dung hoạt động của Kế hoạch (Giao Sở Công Thương thông tin cụ thể đến các đơn vị để chủ động đề xuất nội dung tham dự).

- Thông tin các nội dung chương trình đến tất cả các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc hội để nắm bắt thông tin, cử cán bộ tham dự, triển khai thực hiện.

b, Các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm, đơn vị sản xuất kinh doanh, xuất khẩu Hà Nội:

- Chủ động nghiên cứu, tham gia các nội dung chương trình được thông báo; Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các nội dung làm việc, sản phẩm, hình ảnh của đơn vị bằng hình thức phù hợp (tờ rơi, catalog...); các yêu cầu về thủ tục giấy tờ, chất lượng sản phẩm có nhu cầu kết nối để giới thiệu, hướng dẫn kết nối tại các hội nghị giao thương, tuần lễ hàng nông sản và các hoạt động quảng bá, kết nối cung cầu khác được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

- Các đơn vị phân phối, chế biến, xuất khẩu chủ động thực hiện việc kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa bằng các hình thức phù hợp (cử đại diện tham gia Đoàn công tác, xuống trực tiếp các đơn vị sản xuất để hướng dẫn thực hiện... ), đồng thời hướng dẫn các đơn vị, hợp tác xã sản xuất cung ứng sản phẩm nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; hỗ trợ đưa sản phẩm tiêu thụ tại các kênh phân phối tại thị trường nước ngoài.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể đối với từng nội dung chương trình, đảm bảo công tác phối hợp nhịp nhàng, triển khai tiến độ, hiệu quả và thường xuyên thông tin về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBND các tỉnh, thành phố (để ph/hợp);
- Vụ TTTN- Bộ Công Thương;
- Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ tại KH; (để th/hiện);
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP; KT, TKBT;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản