Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN; VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong tình hình mới”; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phức tạp, kéo dài”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện về công tác tiếp công dân; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kiểm tra để đánh giá việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới”; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phức tạp, kéo dài”; việc chấp hành kỷ cương hành chính, việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính ở địa phương về nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm để có biện giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tình hình mới, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức kiểm tra và đánh giá phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chính xác, khách quan, đồng thời đề xuất được các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm từng vụ việc, các vụ việc phức tạp trong lộ trình, thời gian cụ thể.

- Thủ trưởng, cá nhân, các cơ quan liên quan, các đơn vị chịu sự kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo phục vụ công tác kiểm tra theo đúng yêu cầu của Đoàn kiểm tra và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN

1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo và giải quyết đơn thư ở một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 03/10/2014 của Tỉnh ủy “Về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới”; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 3899/UBND-TD2 ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáoˮ; Công văn số 14/UBND-TD ngày 03/01/2018 “Về việc một số chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018”; Công văn số 1545/UBND-TD ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc thực hiện bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội”; Công văn số 2623/UBND-TD ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Công văn số 3325/UBND-TD ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc một số chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm 2018 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, cụ thể:

- Kiểm tra về công tác tiếp công dân: Việc tổ chức tiếp công dân; về hệ thống sổ sách tiếp công dân và việc ghi chép sổ sách tiếp công dân; việc tham gia trực tiếp tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; việc bố trí đội ngũ cán bộ tham gia trực tiếp tiếp công dân;

- Kiểm tra về công tác giải quyết đơn thư: Việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thực hiện; việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp trên đến thời hiệu giải quyết nhưng chưa hoặc chậm thực hiện; số vụ việc giải quyết thuộc thẩm quyền, trong đó đã thực hiện, chưa thực hiện, số vụ còn tồn đọng hoặc vướng mắc chưa được giải quyết; việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh sau sơ kết, tổng kết hàng năm; việc thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về công tác tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính: Số vụ án đang được cơ quan Tòa án giải quyết; số bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa hoặc chậm thực hiện; việc bố trí cán bộ tham gia giúp việc cho đại diện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tham gia tố tụng các vụ án hành chính.

2. Đối tượng kiểm tra

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

3. Phương pháp kiểm tra

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại một số huyện, thị xã, thành phố.

- Mốc thời gian kiểm tra: Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

4. Thời gian kiểm tra: Trong tháng 8 năm 2018 (có lịch cụ thể thông báo sau).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban tiếp công dân) tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai cuộc kiểm tra một số địa phương trong tỉnh, tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo việc tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung nêu tại Mục II kế hoạch này, tự kiểm tra kết quả thực hiện tại địa phương, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/8/2018; bố trí đội ngũ làm việc với Đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT (P5) UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- TT. MTTQ tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- TT. Cấp ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0, V5; TD1,2,3; TTTT. VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TD3;
P- KH 07

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Diện