Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5434/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 6751/QĐ-BCĐ ngày 22/11/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản: Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 25/3/2013 về việc thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 02/10/2018 về việc thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 16/11/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 phê duyệt Đề án “Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

- Huy động sức mạnh của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô; tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT; khắc phục tình trạng nợ đóng BHXH; kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT chặt chẽ và tăng cường phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

- Tạo bước chuyển mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia BHXH, BHYT đến từng người dân Thủ đô.

II. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số.

2. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 95% số người thuộc diện tham gia.

3. Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%.

4. 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT (nhất là các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp).

5. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT.

6. Tỷ lệ nợ đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

7. Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; đảm bảo chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong nguồn dự toán được giao.

8. Đảm bảo việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN; đẩy mạnh hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua thẻ ATM.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân về nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”; Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 17/4/2013 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm tính chất của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nhất là nông dân, lao động làm việc tại khu vực phi chính thức; chú trọng, phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động, thu hút người dân tham gia BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện.

- Phổ biến kịp thời những thay đổi về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả: Xây dựng cụm panô, áp phích, phát hành tờ rơi, báo viết, đài phát thanh, truyền hình của Thành phố và quận, huyện, thị xã; chú trọng tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại với người sử dụng lao động và người lao động.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, nêu tên những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội như trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tiếp tục duy trì các nhóm đã tham gia BHXH, BHYT đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Thống kê số lao động đang làm việc trong các cơ sở thuộc thành phần kinh tế chính thức, phi chính thức, các làng nghề; nắm chắc được số lao động hiện tại trên địa bàn.

- Thông qua mạng lưới cơ sở: Tổ dân phố, các hội, đoàn thể (Phụ nữ, Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên...) và các cơ quan chức năng, thực hiện rà soát, xác nhận, thống kê đối tượng, phân nhóm lao động cho phù hợp để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động Thành phố, Cục thuế Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Bưu điện Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên thông tin, kiểm tra, rà soát về các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp... có đăng ký hoạt động kinh doanh, có sử dụng lao động làm cơ sở cho việc khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Tiến hành phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, làng nghề... về quy mô tổ chức sản xuất kinh doanh, số lao động và hình thức ký kết hợp đồng lao động. Trên cơ sở đó kiến nghị với các cấp có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chính sách BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định.

3. Quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả

- Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT đúng quy định của pháp luật.

- Các cơ sở KCB BHYT tăng cường nâng cao chất lượng KCB và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của các chi phí KCB BHYT đề nghị thanh toán. Thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định sử dụng dịch vụ y tế cho người bệnh, đảm bảo không vượt nguồn kinh phí KCB BHYT được giao.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đối với các cơ sở y tế. Tăng cường chăm sóc toàn diện người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm số ngày điều trị một cách hợp lý; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, phòng, chống lạm dụng quỹ BHYT. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí BHYT của các cơ sở KCB BHYT, nhất là các cơ sở KCB BHYT có chi phí gia tăng bất thường, tăng số bệnh nhân, ngày điều trị kéo dài...; xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở KCB BHYT có lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015; Công an Thành phố điều tra, xác minh, khởi tố đối với những công ty, doanh nghiệp cố tình nợ, trốn đóng BHXH do BHXH Thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với VKSND Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm giảm tối đa tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục thuế Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Bưu điện Thành phố, Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố phối hợp triển khai thực hiện chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp và lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các quy trình thủ tục hành chính, đồng thời cập nhật, hướng dẫn kịp thời những thay đổi về chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Chính phủ và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Yêu cầu các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT; tăng cường sử dụng các dịch vụ Bưu chính công trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo UBND Thành phố về việc triển khai Kế hoạch này (chi tiết tại phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo).

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các hội, đoàn thể Thành phố chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này.

3. UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch (gửi Bảo hiểm xã hội Thành phố) trước ngày 10/6 và trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố; giao Bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- BHXH Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Ủy ban MTTQ TP và các đoàn thể TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, Phòng KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

PHỤ LỤC:

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s: 04/KH-UBND ngày 04/01/2020 của UBND Thành phố)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Thực hiện Quyết định 2992/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”

BHXH Thành phố

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã (gọi chung là UBND các huyện)

Đến 2021

2

Hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và công tác triển khai thực hiện của các đơn vị trên địa bàn Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

BHXH Thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan, các cơ quan báo chí, UBND các quận, huyện, thị xã

Hằng tháng

3

Phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện

Thường xuyên

4

Hoàn thành các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ bao phủ BHYT;

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN);

- Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

UBND các huyện

Bưu điện Thành phố, BHXH Thành phố, các sở, ban, ngành

Đến 31/12/2020

5

Nâng cao chất lượng hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT

BHXH Thành phố

Bưu điện Thành phố, UBND các huyện

Hằng tháng

6

Phân loại từng nhóm đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT; đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng

BHXH Thành phố

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, Bưu điện Thành phố

Hằng tháng

7

Liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành về doanh nghiệp và lao động, tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

BHXH Thành phố

Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Thuế

Hằng tháng

8

Cung cấp danh sách các doanh nghiệp đang thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước trên địa bàn, danh sách lao động nộp thuế thu nhập cá nhân của các đơn vị, doanh nghiệp

Cục Thuế Thành phố

BHXH Thành phố

Hằng tháng

9

Cung cấp thông tin các đơn vị đã đăng ký kinh doanh, đơn vị phá sản, giải thể; xác minh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các đơn vị ngừng giao dịch, mất tích, bỏ trốn do cơ quan BHXH cung cấp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

BHXH Thành phố

Hằng tháng

10

Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Ban QL dự án của Thành phố khi thực hiện đấu thầu mua sắm, dự án; các nhà thầu khi tham gia phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (có xác nhận của cơ quan BHXH)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

BHXH Thành phố; UBND các huyện, Các Sở, ngành Thành phố

Thường xuyên

11

Xây dựng Kế hoạch thanh tra các đơn vị nợ đóng BHXH trình UBND Thành phố phê duyệt và thực hiện thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT

Thanh tra Thành phố

BHXH Thành phố, Cục thuế, Sở LĐTB&XH, LĐLĐTP

Hằng năm

12

Thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, BHXH tại các doanh nghiệp, nhất là các đơn vị nợ đóng BHXH

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

BHXH Thành phố; LĐLĐ TP

Hằng tháng

13

Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp

BHXH Thành phố

Các sở, ban, ngành

Hằng tháng

14

Đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT, BHXH tự nguyện cho các đối tượng thuộc ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng

Sở Tài chính

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH Thành phố, UBND các huyện

Hằng quý

15

Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT

BHXH Thành phố

Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT

Hằng tháng

16

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo, kiểm soát dự toán chi phí KCB BHYT

BHXH Thành phố

Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT

Hàng tuần, hằng tháng

17

Thanh tra việc quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT

Sở Y tế

BHXH Thành phố, các cơ sở KCB BHYT

Hằng tháng

18

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thực hiện đúng Quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế

Sở Y tế

Các cơ sở KCB BHYT

Hằng tháng

19

Điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT

Công an Thành phố

BHXH Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố

Hằng tháng

20

Tiếp nhận hồ sơ khởi kiện đơn vị nợ đóng, trốn đóng BHXH từ tổ chức Công đoàn và cơ quan Công an; đưa ra truy tố, xét xử án điểm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015

Tòa án nhân dân Thành phố

Liên đoàn Lao động Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Công an Thành phố, BHXH Thành phố, Sở LĐTBXH

Hằng tháng

21

Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời; đẩy mạnh chi trả lương hưu và các chế độ BHXH, BHTN qua thẻ ATM

BHXH Thành phố

Bưu điện Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh thành phố Hà Nội

Thường xuyên

22

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT

BHXH Thành phố

Các sở, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh thành phố Hà Nội, các Ngân hàng thương mại

Hằng tháng

23

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại để thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh cho người lao động theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh thành phố Hà Nội

BHXH Thành phố, các Ngân hàng thương mại, các đơn vị sử dụng lao động

Hằng tháng

24

Khấu trừ số tiền đóng BHXH của người lao động đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng BHXH khi được giải ngân

Kho bạc Nhà nước Hà Nội

BHXH Thành phố, các đơn vị sử dụng lao động

Hằng tháng

25

Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân thực hiện BHXH, BHYT

Ban Dân vận Thành ủy

Các sở, ngành, Ban dân vận các quận, huyện, thị ủy

Thường xuyên

26

Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân, các hội viên, đoàn viên, xã viên hợp tác xã về chính sách BHXH, BHYT; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, kịp thời phản ánh những bất cập và kiến nghị sửa đổi những vấn đề chưa phù hợp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể ở cơ sở

Hằng tháng

27

Chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT đến người lao động và đoàn viên Công đoàn

Liên đoàn Lao động Thành phố

Các sở, ngành, Bưu điện Thành phố

Thường xuyên

28

Chỉ đạo hội phụ nữ ở cơ sở tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH, BHYT, vận động các hội viên Hội phụ nữ các cấp và gia đình tích cực tham gia BHXH, BHYT

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội

UBND huyện, các sở, ngành, Hội phụ nữ cơ sở

Thường xuyên

29

Tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên, chú trọng đến đoàn viên là sinh viên tham gia BHYT HSSV đạt 100%; vận động đoàn viên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì tham gia BHXH tự nguyện

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Các sở, ngành, Bưu điện Thành phố, các quận, huyện, thị đoàn

Thường xuyên

30

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện và họp đánh giá kết quả thực hiện hàng quý

UBND các quận, huyện, thị xã

Thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn

Chậm nhất đến 15/01/2020

31

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách BHXH tại UBND một số quận, huyện, thị xã

BHXH Thành phố tham mưu Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo

Tổ thư ký, thành viên Ban Chỉ đạo

Tháng 6 và tháng 11

32

Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng, 12 tháng.

BHXH Thanh phố báo cáo Đ/c Ngô Văn Quý - Phó CT UBND TP chủ trì

Tổ thư ký, các sở, ngành

Tháng 6 và tháng 12