Thủ tục hành chính: Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS827
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Các kết quả hỗ trợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng