Thủ tục hành chính: Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước ) - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước ) - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS826
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã, Ban phát triển rừng xã, Ban phát triển rừng thôn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách hộ gia đình cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phải ban hành quyết định phê duyệt danh sách, diện tích, địa điểm của hộ gia đình được hỗ trợ và phải có cán bộ hướng dẫn ký hợp đồng và hướng dẫn kỹ thuật;
- Thời hạn thông báo công khai danh sách hộ gia đình được hỗ trợ và ký hợp đồng trồng rừng là 03 ngày làm việc kể từ ngày Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt danh sách.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng