Thủ tục hành chính: Hiệp thương giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chinh phủ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Hiệp thương giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chinh phủ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-048198-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Sau khi nhận được đầy đủ Hồ sơ hiệp thương giá theo quy định tại khoản 1, mục IV, phần B Thông tư này trong khoảng 5 ngày (ngày làm việc), cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá quyết định thời gian cụ thể tiến hành hội nghị hiệp thương giá, thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương giá biết
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn sau 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được yêu cầu hiệp thương giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đồng thời nhận được đủ hồ sơ hiệp thương giá theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức hiệp thương giá
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng