Thủ tục hành chính: Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-158148-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Khi nhận được đầy đủ hồ sơ hiệp thương giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài chính quyết định thời gian cụ thể tiến hành
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng