Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS136
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước cấp huyện
Cách thức thực hiện: Người xin giao đất, thuệ đất nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết không quá 20 ngày ( ) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất); - Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất); - Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng